Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Oikaisuvaatimus asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen kilpailutuksesta (406760) (lisäpykälä)

MliDno-2021-4480

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin maaseutualueen joukkoliikennepalvelun järjestäjiä ovat Pohjois-Savon  Ely-keskus sekä Mikkelin kaupunki. Mikkelin kaupungin sisäisen lähitaajamien ja kaupungin keskustan välisen sekä muun kaupungin sisäisen haja-asutusalueiden maaseudun joukkoliikenteen liikennöinnin sopimukset päättyvät 31.10.2022. Kaupungin henkilöliikennepalvelut on suunnitellut maaseudun asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankintakohteet, jotka Mikkelin kaupunki tulee kilpailuttamaan 1.11.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Kaupungin maaseutualueen joukkoliikennepalvelu on Liikennepalvelulain sekä EU:n palvelusopimusasetuksen mukaista bruttoliikennesopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Maaseudun joukkoliikennepalvelun sopimuskaudeksi esitetään kolme (3) vuotta 1.11.2022 – 31.10.2025 sekä lisänä optiosopimusta yksi (1) vuosi 1.11.2025 – 31.10.2026.
Joukkoliikennepalvelun kohteet perustuvat nykyiseen joukkoliikenteen palvelutasoon ja suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankkimiin vuoroihin. Mikkelin kaupungin hankkima joukkoliikennepalvelu hoidetaan bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti eli lipputulot jäävät tilaajalle (kaupungille). Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelussa on käytössä viranomaisten yhteinen Waltti lippu- ja maksujärjestelmä ja hankinnassa vaaditaan yhteensopivat ajoneuvolaitteet ja järjestelmät.

Hankinta sisältää 8 eri kohdetta, joiden hinnoitteluperusteena ovat kohteen ajopäivähinta tai kohteen linjakilometrihinta. 
Kohde 1: Mikkeli – Rahula - Kuvaala- Särkimäki – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila – Mikkeli
Kohde 2 Haukivuoren alueen päivä
Kohde 3 Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli
Kohde 4 Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli
Kohde 5 Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi - Pulliala
Kohde 6 Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki - Otava
Kohde 7 Ristiina - Suomenniemi - Ristiina
Kohde 8 Mikkeli - Parkkila - Anttola - Mikkeli

Kohteisen suunnittelussa lähtökohtana on, että nykyiset Anttolan alueen joukkoliikenteen kuljetukset sekä Ristiinan Suurlahden joukkoliikenne siirretään suljettuihin koulukuljetusten tilausajoihin. Kuljetuksissa ei ole ollut muita joukkoliikenteen käyttäjiä kuin alueen peruskoululaisia ja asiointia ei ole saatu yhdistettyä koulukuljetuksiin. Mikkeli – Haukivuori -joukkoliikennepalvelussa poistettaisiin hankinnasta pe-illan myöhäinen vuoro Mikkeli 22:00 – Haukivuori 22:40 vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Ristiina – Suomenniemi – Ristiina linjan lauantai- ja sunnuntaivuorot esitetään hankittavan kutsujoukkoliikenteenä alhaisen matkustajamäärän vuoksi. Kutsujoukkoliikenteitä on tällä hetkellä hankittu alueellisesti koulujen loma-aikaisena palveluna. Joukkoliikennehankinnasta eriytetään myös muut maaseudun kutsujoukkoliikenteet, koska matkustajamäärät ovat erittäin vähäisiä. Kaikki kutsujoukkoliikenteiden hankinta ja järjestämistapa sopimusaikoineen eriytetään omaksi kokonaisuudeksi. 

Hankintaa säätelee laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) määrittää vaatimuksia julkisille joukkoliikennehankinnoille. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on varmistettava, että liikennepalveluhankintoina hankittujen palveluiden tuottamiseen käytettyjen M3 -luokan linja-autojen kokonaislukumäärästä ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla vähintään 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla vähintään 59 prosenttia on laissa määriteltyjä ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 2. päivänä elokuuta 2021 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2025. Kohdekuvauksessa on esitetty, miten palveluntuottajan on annettava tarjouksensa kyseiseen kohteeseen ja miten hinta ja laatu kussakin kohteessa pisteytetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy hankinnan ja oikeuttaa palvelualueen järjestämään tarjouskilpailun.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pertti Karhunen ehdotti, että kaikkien kohteiden pisteytystä muutetaan siten, että lisälaadusta (biokaasusta, sähköstä ja biopolttoaineesta) kaikista saa 10 lisäpistettä. Jaakko Väänänen kannatti Pertti Karhusen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pertti Karhusen ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Kerttu Hakala, Katriina Noponen, Jouko Kervinen, Perttu Noponen, Jaana Vartiainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Saara Isoaho, Jukka Härkönen) ja 3 ei ääntä (Katariina Asikainen, Pertti Karhunen, Jaakko Väänänen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on tullut kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin maaseutualueen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankinta. Joukkoliikennepalvelun kohteet perustuvat nykyiseen joukkoliikenteen palvelutasoon, ja kohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankkimiin vuoroihin. Hankintamenettely oli avoin EU-hankinta. Hankinnan sopimuskausi on 1.11.2022 – 30.6.2026, ja lisäksi tarjouskilpailusssa on varattu optio sopimuksen jatkamiselle ajalle 1.7.2026 – 30.6.2027.

Mikkelin kaupungin hankkima joukkoliikennepalvelu hoidetaan bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti eli lipputulot jäävät tilaajalle (kaupungille). Mikkelin kaupungin joukkoliikenteessä on käytössä toimivaltaisten viranomaisten yhteinen Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä ja hankinnassa vaaditaan yhteensopivat ajoneuvolaitteet sekä järjestelmät. Tarjouskilpailusta pidettiin markkinavuoropuhelu. Tarjouskilpailu oli avoinna ajalla 9.2.-13.4.2022. Hankinnan sopimusaika olisi 1.11.2022 – 30.6.2026.

Hankinta sisältää kahdeksan (8) eri kohdetta, joiden hinnoitteluperusteena ovat kohteen ajopäivähinta tai kohteen linjakilometrihinta. Kohdekuvauksessa on esitetty, miten liikennöitsijän on annettava tarjouksensa kyseiseen kohteeseen, ja miten hinta ja laatu kussakin kohteessa pisteytetään.
Kohde 1: Mikkeli – Rahula - Kuvaala- Särkimäki – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila – Mikkeli
Kohde 2: Haukivuoren alueen päivä
Kohde 3: Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli
Kohde 4: Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli
Kohde 5: Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi - Pulliala
Kohde 6: Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki - Otava
Kohde 7: Ristiina - Suomenniemi - Ristiina
Kohde 8: Mikkeli - Parkkila - Anttola – Mikkeli

Tarjousvertailun perusteena on kohteittain kokonaistaloudellinen edullisuus sekä laatupisteytys voimanlähteenä biokaasua ja sähköä käyttävät autot. Hinta ja vähimmäisvaatimukset täyttävä saa 80 pistettä ja kohteesta riippuen laatupisteitä saa eniten biokaasuautosta, seuraavana sähköautosta. Tarjouksia saatiin 10:ltä eri liikennöitsijältä ja tarjouksia jätettiin kohteittain vähintään kolme (3) ja maksimissaan yhdeksän (9) tarjousta.

Tarjouskilpailun aikana ajoneuvokaluston kansainvälinen markkinatilanne muuttui - ja muuttuu - koko ajan epävarmemmaksi. Jo tarjouskilpailun aikana muutettiin tarjouspyynnön mukaisia ehtoja lieventämällä ostoliikenteen ehdoissa olevaa ajoneuvokaluston vara- ja/tai apuautojen maksimi-ikävaatimusta kaluston riittävyyden vuoksi. Lisäksi ilmoitettiin, että uuden ajoneuvokaluston hankinnassa tilaaja hyväksyy myöhästymisen liikennöitsijästä riippumattomasta perustellusta syystä. Tarjouskilpailun tulos osoitti kuitenkin, että uuden ajoneuvokaluston toimitusajat kaikkien käyttövoimien (sekä diesel-, sähkö-, että biokaasuautojen) osalta venyvät vähintään kesälle 2023 saakka. Tarjouskilpailun tulos osoitti, että kohteiden hankintahinnat nousevat n. 40 % nykyisiin ostohintoihin verrattuna. Lisäksi tarjousten perusteella jää epäselväksi kaikkien tarjoajien tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Näin ollen esitetään hankinnan keskeyttämistä ja uuden tarjouskilpailun järjestämistä. Tarjouskilpailun tuloksena olisi jouduttu tilanteeseen, jossa tarjotut hinnat ylittävät selkeästi sen, mihin määrärahoissa oli varauduttu. Hankinnan ehtoja tulee muuttaa autojen kansainvälisen markkinatilanteen vuoksi sekä hankinnan liian korkean hinnan vuoksi. Hankinnassa tulee varmistaa, että useammilla tarjoajilla olisi riittävät resurssit osallistua kilpailuun. 

Uudessa tarjouskilpailussa sopimusaika jatkettaisiin hieman, sopimuskausi olisi 1.11.2022 – 31.12.2026 ja optiovarauksella yksi (1) vuosi. Tarjouspyynnön kohteiden vertailukriteerejä muutetaan siten, että kohteiden vertailukriteerinä ja painoarvona ollut lisälaatupisteytys biokaasun ja sähkön osalta poistetaan kaikista kohteista. Tällöin kilpaillaan sopimushinnalla ilman kaluston käyttövoiman lisälaatupisteytystä. Kalustovaatimuksena olisi yleisesti euroluokituksen mukaan kaluston päästötasovaatimus Euro 6. Sopimuksen mukaista liikennettä harjoittavan auton ikä saa olla koko sopimuskauden enintään 11 vuotta. Vara- ja/tai apuauton maksimi-ikä saa olla 12 vuotta. Vara- ja/tai apuautona hyväksytään kuitenkin Euro 5-luokan päästötasoa vuoden 2023 loppuun saakka.
Koska tarjousten vertailukriteereissä ei huomioitaisi käyttövoimaa, kaluston uusinnalle määritellään sopimuksellisesti hinnanmuutoksen mahdollisuus. Jos liikennöitsijä ottaa sopimuskauden aikana (tai alussa) liikenteeseen kaasukäyttöisiä linja-autoja, korotetaan näiden käyttöönotosta eteenpäin liikennöintikorvausta 7 %:lla minimimäärävaatimukset ylittävällä kalustolla ajettavan suoritteen osalta. Lisäksi, jos liikennöitsijä ottaa käyttöön sähkökäyttöisiä linja-autoja, korotetaan liikennöintikorvausta 15 %:lla tällä kalustolla ajettavan suoritteen osalta. 

Muuten tarjouskilpailu järjestetään edellisen kilpailutuksen mukaisilla ehdoilla. Henkilöliikennepalvelut -yksikkö on syytä oikeuttaa tarvittaessa tekemään uudelleen järjestettävän kilpailutuksen ehtoihin vähäisia sisältömuutoksia, jolloin voidaan huomioida mahdollisesti vielä muuttuvat hankintaan vaikuttavat seikat, jotka eivät ole tiedossa lautakunnan päätöstä tehtäessä.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankinta voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä on hankintayksikölle liian korkeaa hintaa pidetty hyväksyttävänä syynä hankinnan keskeyttämiselle. Kun tässä tapauksessa tarjotut hinnat ylittävät selkeästi sen, mihin määrärahoissa oli varauduttu, on keskeyttämiselle hankintalain mukainen peruste.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin tarjouskilpailu 382325 asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelusta keskeytetään, koska kaikki tarjoukset ylittävät selkeästi hankinnalle varatun määrärahan, jonka lisäksi merkittävästi muuttunut kansainvälinen markkinatilanne vaikeuttaa ehtojen mukaisen kaluston hankkimista. Kaupunkikehityslautakunta päättää järjestää uuden tarjouskilpailun, jonka ehdoissa huomioidaan edellä esitetyllä tavalla markkinatilanteen vaikutus kaluston hankintaan, ja tarvittaessa palvelun laajuuden tarkastelu.

Henkilöliikennepalvelut -yksikkö oikeutetaan tarvittaessa tekemään uudelleen järjestettävän kilpailutuksen ehtoihin vähäisiä sisältömuutoksia, jotka johtuvat sellaisista seikoista, joita ei ole voitu ottaa huomioon lautakunnan päätöstä tehtäessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen ja palvelujohtaja Linda Asikainen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin maaseutualueen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankinta. Joukkoliikennepalvelun kohteet perustuvat suurelta osin nykyiseen joukkoliikenteen palvelutasoon ja kohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankkimiin vuoroihin. Hankintamenettely oli avoin EU-hankinta. Hankinnan sopimuskausi on 1.11.2022 – 31.12.2026, ja lisäksi tarjouskilpailusssa on varattu optio sopimuksen jatkamiselle ajalle 1.1. – 31.12.2027.

Mikkelin kaupungin hankkima joukkoliikennepalvelu hoidetaan bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti eli lipputulot jäävät tilaajalle (kaupungille). Mikkelin kaupungin joukkoliikenteessä on käytössä toimivaltaisten viranomaisten yhteinen Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä ja hankinnassa vaaditaan yhteensopivat ajoneuvolaitteet sekä järjestelmät.
Uusittu tarjouspyyntö 406760 oli avoinna ajalla 23.6. – 9.8.2022.  Ajoneuvokaluston kansainvälinen markkinatilanne muuttui ja muuttuu epävarmemmaksi. Uudessa tarjouspyynnössä muutettiin tarjouspyynnön mukaisia ehtoja lieventämällä ostoliikenteen ehdoissa olevaa varsinaisen ajoneuvokaluston sekä vara- ja/tai apuautojen maksimi-ikävaatimusta kaluston saatavuuden vuoksi. Lisäksi ilmoitettiin, että uuden ajoneuvokaluston hankinnassa tilaaja hyväksyy myöhästymisen liikennöitsijästä riippumattomasta perustellusta syystä. Perusteltu syy tarkoittaa käytännössä sitä, että tässä tarkoitettua kalustoa ei ajoissa tehdystä tilauksesta huolimatta ole saatavissa kaluston toimittajilta määräajassa.

Tarjousvertailun perusteena on kohteittain ainoastaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinta sisältää kahdeksan (8) eri kohdetta, joiden hinnoitteluperusteena ovat kohteen ajopäivähinta tai kohteen linjakilometrihinta. 
Kohde 1: Mikkeli – Rahula - Kuvaala- Särkimäki – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila – Mikkeli
Kohde 2: Haukivuoren alueen päivä
Kohde 3: Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli
Kohde 4: Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli
Kohde 5: Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi – Pulliala
Kohde 6: Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki – Otava
Kohde 7: Ristiina - Suomenniemi – Ristiina
Kohde 8: Mikkeli - Parkkila - Anttola – Mikkeli

Tarjouksia saatiin 9:ltä eri liikennöitsijältä ja tarjouksia jätettiin kohteittain vähintään neljä (4) ja maksimissaan yhdeksän (9) tarjousta. Tarjouskilpailun tulos osoittaa, että tarjoajilla on ollut riittävät resurssit osallistua kilpailuun ja tarjotut hinnat ovat kaupungin määräraharesurssien puitteissa hyväksyttävissä.

Tarjouskilpailuasiakirjat sekä tarjousvertailu ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että tarjouskilpailun 406760 tuloksen mukaisesti asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankinnan liikennöintisopimukset sopimusajalle 1.11.2022 – 31.12.2026 tehdään seuraavien tarjoajien kanssa:

Tilausliikenne Himanen Oy
Kohde 1: Mikkeli – Rahula - Kuvaala- Särkimäki – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila – Mikkeli
Kohde 5: Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi – Pulliala
Kohde 8: Mikkeli - Parkkila - Anttola – Mikkeli

Kolkan Konehuolto ja Kuljetus Oy
Kohde 2: Haukivuoren alueen päivä
Kohde 3: Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli
Kohde 4: Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli

Ihastjärven Linja Oy
Kohde 6: Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki – Otava

Hanskin Tilausliikenne Ky
Kohde 7: Ristiina - Suomenniemi – Ristiina

Kaupunkikehitysjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimukset. 

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 30.8.2022 § 99 tehnyt hankintapäätöksen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen kilpailutuksen 406760 perusteella. Lautakunnan päätöksestä on tehty 12.09.2022 päivätty oikaisuvaatimus (liitteenä). Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa ja sen tekijä on Tilausliikenne Linjakas Oy, joka on osallistunut tarjouskilpailuun. Yhtiöllä on muutoksenhakuoikeus päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan 9.8.2022 päättyneen kilpailutuksen hankintailmoitukseen, joka on julkaistu EU-hankintailmoituksena eikä erityisaloja koskevana EU-hankintailmoituksena. Tilausliikenne Linjakas Oy vaatii, että hankintapäätös kumotaan ja asiassa järjestetään uusi kilpailutus.

Tilaaja on lähettänyt TED-ilmoituksen oikeasisältöisenä, mutta hankintailmoitus on tehty EU-hankintailmoituksena. 

Kilpailutetut kohteet:
Kohde 1: Mikkeli – Rahula - Kuvaala- Särkimäki – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila – Mikkeli
Kohde 2: Haukivuoren alueen päivä
Kohde 3: Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli
Kohde 4: Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli
Kohde 5: Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi – Pulliala
Kohde 6: Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki – Otava
Kohde 7: Ristiina - Suomenniemi – Ristiina
Kohde 8: Mikkeli - Parkkila - Anttola – Mikkeli

Markkinaoikeus on vuonna 2019 käsitellyt vastaavan joukkoliikennepalvelujen kilpailutusta koskevasta asiasta tehdyn valituksen. Markkinaoikeus oli tuolloin kumonnut hankintapäätöksen sillä perustella, että hankintailmoitus oli julkaistu EU-hankintailmoituksena eikä erityisaloja koskevana EU-hankintailmoituksena. On mahdollista, että joku sellainen toimija, joka on seurannut vain julkaistuja erityisaloja koskevia EU-hankintailmoituksia, olisi ollut halukas jättämään tarjouksen, mutta ei ole käyttämällään haulla havainnut tätä hankintailmoitusta. Koska nyt on kyseessä aivan vastaava tilanne, on lautakunnan hankintapäätös peruutettava ja kilpailutus suoritettava uudelleen. Hankintailmoituksessa ollut virhe on sellainen, ettei virhettä voi korjata tekemällä uusi hankintapäätös. Näin ollen hankintapäätös on peruutettava ja hankinta keskeytettävä. Hankintasopimuksia tämän päätöksen perusteella ei ole vielä tehty.

Koska kyseessä on hankintailmoituksessa ollut virhe, jota ei ole mahdollista korjata pelkällä uudella lautakunnan päätöksellä, ei muiden asinosaisten kuuleminen ole ollut tarpeellista.

Tilaaja on neuvotellut Tilausliikenne Linjakas Oy:n kanssa. Yhtiön edustaja on ilmoittanut, että tehty oikaisuvaatimus koskee vain tarjouspyynnössä mainittuja reittejä 2, 3 ja 4, joista se itse on jättänyt tarjouksen. Näin ollen hankintapäätös peruutetaan ja hankinta keskeytetään ainoastaan reittien 2, 3 ja 4 osalta ja kilpailutus ko. reittien osalta käynnistetään uudelleen.

Uusi kilpailutus järjestetään aikataulua lukuun ottamatta samoilla ehdoilla kuin 9.8.2022 päättynyt kilpailutus. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen kilpailutuksen 406760 perusteella 30.8.2022 tehty hankintapäätös § 99 peruutetaan ja hankinta keskeytetään reittien 2, 3 ja 4 osalta ja kilpailutus järjestetään näiden reittien osalta uudelleen edellisen kilpailutuksen mukaisilla ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, markkinaoikeus, reiteistä 2,3 ja 4 tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:

Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.