Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Korteniemen ranta-asemakaavan muutos / Kilpuinsaari ja Purunlahti

MliDno-2022-2721

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 6. päivänä syyskuuta 2022 päivätyn ranta-asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.
Korteniemen ranta-asemakaava on hyväksytty 14.2.1988 ja Korpijärvi, Ylänne, Puulavesi ym. vesistöjen rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutos on hyväksytty 10.3.2008.    Kaavamuutos koskee Purunlahden rannalla ranta-asemakaavan alueella sijaitsevaa tilaa Korteniemi II 491-436-2-78 ja Kilpuisaaressa rantaosayleiskaavan alueella sijaitsevaa tilaa Salakkaniemi 491-436-2-69. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Kilpuinsaaren toinen lomarakennuspaikka mantereelle Purulahden rantaan. Siirto toteutetaan laatimalla Kilpuinsaareen ranta-asemakaava sekä muuttamalla Korteniemen ranta-asemakaavaa Purulahden rannalla.

Kaavamuutos on tullut vireille 2.6.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 2.6.2022 ‐ 29.7.2022.

Aineistosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, kaupungin rakennusvalvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin viisi lausuntoa ja yksi mielipide.

Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa OAS:n takia. ELY-keskus kuitenkin esittää, että kaavakartalle tai kaavamerkintään RA tulisi selvyyden vuoksi lisätä rakennuspaikkojen kerrosalat.

Vastine: Kaavakartalle lisätään rakennuspaikkojen kerrosalat, jotka vastaavat voimassa olevan ranta­asemakaavan kerrosaloja.

Etelä-Savon pelastuslaitos ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavan laatimisesta ja Korteniemen ranta-asemakaavan muuttamisesta.

Riihisaari-Savonlinnan museo/ Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo lausunnossaan 3.6.2022 toteaa muun muassa, ettei suunnittelualueella ole tiedossa suojeltuja tai inventoituja rakennusperintökohteita. Kaavaselostuksessa tulee kuvata suunnittelualueella olevarakennuskanta valokuvineen ja rakennusvuosineen, jotta vaikutuksia rakennettuun ympäristöön voidaan arvioida paremmin. Rakennuspaikka siirretään Korteniemen kaavan M-1 maisemallisesti merkittävälle alueelle, joten uuden rakennuspaikan vaikutuksia alueen maisemaan on hyvä täydentää selostukseen.

Vastine: Kaavaselostusta täydennetään lausunnon mukaisesti.

Rakennusvalvonta on lausunnossaan esittänyt, että Purunlahden alueella on kyläläisten ja mökkiläisten suosiossa olevan virkistyspaikan vaikutukset pitää ottaa huomioon RA-rakennuspaikalle. Lausunnossa suositellaan huomioon otettavaksi riittävä rantaetäisyys, rakennusten väritys ja ranta puuston säilyminen. Yleiskaavassa on ko. virkistyspaikka merkinnällä "Virkistyskäytön kannalta arvokas kohde" ja ranta-asemakaavassa alue on M-1 aluetta "Maisemallisesti merkittävä alue". Rakennuspaikan siirtäminen heikentää merkittävästi alueen maisemallisesta arvoa ja virkistysalueen perinnemaisemaa.

Vastine: Maanomistajien ilmoituksen mukaan alueella Purunlahden pohjukassa on ollut naapuritilalla, Pöyryn tilalla, lausunnossa tarkoitettu kyläläisten uimapaikka, mutta Pöyryn tilan osaomistajan perhe on kieltänyt käyttämästä sitä. Yleiskaavassa on merkitty virkistysalue (vi) Purunlahden pohjukkaan niin, ettei se ulotu Korteniemen tilan ranta-alueelle. Ranta-asemakaava ja sen merkinnät (mm. M-1) on vuonna 1999 vahvistetun kaavan mukaisia. Ranta-asemakaava sijaitsee pääosin Selkäpuunniemessä, jonka länsipuoli on tavanomista Puulaveden rantojen metsäistä kangas-kalliomaastoa. Niemen itäpuoli puolestaan on alavaa, osittain soistunutta ja veden vaivaamaa aluetta (näkyy hyvin esim. kartan korkeuskäyristä), joten sille alueelle kaavamerkintä M-1-maisemallisesti merkittävä alue -on ollut varmaankin perusteltua. Suunnittelualueella ei ole pystyyn kuolleita puita. Kaavaselostuksessa olevasta ilmakuvasta käy ilmi hyvin alueiden erilaisuus. Näin ollen rakennuspaikan siirtäminen esitettyyn paikkaa Purunlahden ranta-alueelle ei heikennä mitenkään alueen maisemallista arvoa taikka perinnemaisemaa. Kalastusta saavat harjoittaa vesialueella kaikki, joilla on lupa siihen. Rakennusten etäisyydestä rantaviivaan on määräykset rakennusjärjestyksessä; siitä ja rakennusten ulkomateriaalista, värityksestä ja muodosta sekä rantapuuston säilyttämisestä lisätään kaavakarttaan kaavamääräykset.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lausunnossaan todennut muun muassa, että Kortenimen ranta-asemakaavan M-1 alueen merkintä Maisemallisesti merkittävä alue. Alueella ei saa suorittaa avohakkuita. Alueella esiintyvää lehtipuustoa tulisi suosia ja pystyyn kuolleiden puiden hävittämistä tulisi välttää. Kaavamuutoksen osalta tulisi tarkemmin kuvata kohteena olevan alueen luonnonolot ja maisemakuva. Rantapuuston säilyttämisestä ja rakennusten värin, muodon ja korkeuden osalta tulisi antaa kaavamääräykset.

Vastine: Kaavaselostuksessa kuvataan siirron kohteena olevan alueen luonnonolot ja maisemakuva. Kaavamääräyksiä annetaan rantapuuston säilyttämisestä ja rakennusten sopeuttamisesta rantamaisemaan.

Naapuritilan Pesu 491-436-2-8, osaomistajat toteavat, että yleiskaavassa ja Korteniemen ranta­asemakaavassa on jo määritelty ja mitoitettu Purunlahden rantarakennusoikeudet, jotka tulisivat muuttumaan ja olisivat esitetyssä siirrossa kaavan vastaisia. M-1 alue Korteniemen ranta­-asemakaavassa on maisemallisesti merkittävä alue, jossa ei saa tehdä avohakkuita. Rakennusoikeuden siirto vaikuttaisi heikentävästi maisemallisesti merkittävään alueeseen kaadettavien puiden vuoksi - rakennusten ja tien paikalta. Kilpuinsaaren toisen lomarakennuksen ja talousrakennusten huonolla kunnolla ei voi perustella rakennusoikeuden siirtoa Purunlahteen; uudisrakennus tulee toteuttaa Kilpuinsaaressa.

Vastine: Siirron kohteena olevalla alueella ei ole sellaisia luonnonoloihin tai rantamaisemaan liittyviä erityisarvoja, joita kuvataan vuonna 1999 vahvistetussa ranta-asemakaavassa, kuten kaavaselostuksessa on perusteltu. Kilpuinsaaresta purettavat rakennukset ovat purkukuntoisia ja maisemallisesti erittäin näkyvällä paikalla veneväylän varrella, joten rakennusoikeuden siirto on hyvin perusteltu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy alustavasti Korteniemen ranta-asemakaavassa muutoksen, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Avelin Kirsi, Frosti Minna

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.