Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vuodesta 2009 avoinna olleen vaihtokirja-asian loppuun saattaminen, Mikkelin kaupunki ja Rokkalan kartanon perikunta

MliDno-2024-849

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
  • Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sen aikaiset viranhaltijat laativat ja sopivat vuonna 2009 vaihtokirjan, jolla kaupunki hankki Rokkalan kartanon maita itselleen ja lupasi ko. vaihtokirjan sopijapuolille kolme erillistä pientalotonttia tulevalta asemakaava-alueelta sekä tarkastella rakentamispaikkoja kaavallisesti vaihtokirjan sopijapuolille jäävien tilojen alueilta. Asiaa koskee kaupunginhallituksen päätös §33 (12.1.2009) ja kaupunginvaltuuston päätös §71 (9.3.2009).

Vaihtokirjan yhtenä kohtana oli korvata kolmelle vaihtokirjan sopijapuolelle kullekin yksi pientalo- eli omakotitalotontti tulevalta asemakaavoitetulta alueelta, nk. Riutan uudelta asuinalueelta, siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavoitus etenisi alueelle. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, eikä ole näköpiirissä, että kaupunki tulee laatimaan Riutan alueelle asemakaavoitusta lähitulevaisuudessa.

Toiseksi vaihtokirjassa todetaan, että kaupunki tarkastelee  Anna Saulille , Laura Söderholmille ja Anja Lähteenmäelle jäävän määräalan 491-402-1-210-M602 osan sekä kantatilan omistajien omistamien määräalojen 491-402-1-210-M603 ja 491-402-1-210-M604 maankäytön suunnittelun tarpeet ja toimeenpanee tarvittavat kaavalliset muutokset. Selvyyden vuoksi todettakoon, että määräalat sijoittuvat Hieta- ja Särkijärvien alueelle ja kyseisillä vesialueilla ei ole nykyisten osayleiskaavojen mukaisia (ranta-) rakennuspaikkoja jäljellä, joten niiden osoittaminen vaatisi yleiskaavan uusimista sekä rantamitoituksen uudelleenarviointia kyseisille alueille. Näin olleen korvauksen kohteena puhutaan yleiskaavallisesti tarkasteltuna hypoteettisista rakentamispaikoista.

Muilta osin vaihtokirjassa olevat vaihdon kohteet ovat toteutuneet jo aiemmin.

Kaupunki on itse, ja kahta ulkopuolista AKA-tasoista kiinteistöarvioijaa hyödyntäen, arvioinut, että yhden asemakaavallisen puistoon rajoittuvan pientalotontin arvo olisi noin 40 000 euroa, ja toisaalta yhden yleiskaavallisen hypoteettisen (ranta-)rakentamispaikan arvo kyseisiltä vesialueilta olisi noin 29 000 euroa.

Saavutetussa neuvotteluratkaisussa, jonka kaikki vaihtokirjan osapuolet ovat hyväksyneet, kaupunki maksaa kertakaikkisena korvauksena loppujen vaihtokirjan velvoitteiden täyttämisestä kullekin vaihtokirjan sopijapuolelle ( Heini Auviselle ja Sini Sonnille puoliksi) 50 000 euroa.

Neuvottelutulos siis ratkaisee po. vaihtokirjan sisältämät velvoitteet yhtäältä vaihtokirjan sopijapuolten suunnalta kaupunkiin päin ja toisaalta kaupungilta vaihtokirjan sopijapuolille. Neuvotteluprosessin yhteydessä on laadittu maakaaren (12.4.1995/540) mukainen sopimus, joka on asian oheismateriaalina. Sopimus ja neuvoteltu rahallinen korvaus mitätöi 20.3.2009 allekirjoitetun vaihtokirjan ja siinä olevat vaatimukset kaupungin suuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää yllä esitetyn mukaisesti hyväksyä kaupungin ja osapuolten välisen sopimuksen ko. vaihtokirjan velvoitteiden lunastamisesta siten, että kullekin osapuolelle suoritetaan kertakaikkisena korvauksena viisikymmentätuhatta (50 000) euroa. Summa on kaikkiaan sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa. Maksu osoitetaan Asumisen ja toimintaympäristön investointirahasta (maa- ja vesialueiden osto). Tämän päätöksen ja rahasiirron jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia tai velvoitteita vaihtokirja-asiaan liittyen ja todetaan, että vaihtokirjan velvoitteet on kaikilta osin molemminpuolisesti täytetty.

Kaupunkikehityslautakunta myöntää maankäyttöjohtajalle oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta sopimuksen ja tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää hyväksyä kaupungin ja osapuolten välisen sopimuksen ko. vaihtokirjan velvoitteiden lunastamisesta siten, että kullekin osapuolelle suoritetaan kertakaikkisena korvauksena viisikymmentätuhatta (50 000) euroa. Summa on kaikkiaan sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa. Maksu osoitetaan Asumisen ja toimintaympäristön investointirahasta (maa- ja vesialueiden osto). Tämän päätöksen ja rahasiirron jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole vaatimuksia tai velvoitteita vaihtokirja-asiaan liittyen ja todetaan, että vaihtokirjan velvoitteet on kaikilta osin molemminpuolisesti täytetty.

Kaupunginhallitus myöntää maankäyttöjohtajalle oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta sopimus ja tehdä sopimukseen teknisluonteisia tarkennuksia.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.