Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Torisääntö 2024

MliDno-2024-1032

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
  • Mira Myyryläinen, toimistosihteeri, Mira.Myyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallitustoria koskevassa torisäännössä annetaan vuosittain suositukset ja määräykset torikaupasta sekä torialueilla harjoitettavasta muusta toiminnasta. Torisääntö koskee myös kävelykadulla tapahtuvaa toimintaa sekä Maaherrankadun ns. puoluepaikkoja. Torisäännön tulee osaltaan tukea kaupungin strategiaa (rohkea, rakentava, reilu) ja keskustan elinvoimaisuuden kehittymistä torialueella ja kävelykadulla. Toripaikkavuokra määräytyy kaupunkikehityslautakunnan vuosittain määräämän taksan mukaan. Toritaksasta päätetään erillisessä pykälässä.

Vuoden 2024 torisääntöä on muokattu selkokielisemmäksi yhteistyössä Torikauppiasyhdistyksen, kaupunginlakimiehen ja hallintopäällikön sekä asiaan liittyvien viranomaistahojen, kuten pelastusviranomaisen, kanssa. Pykälän liitteenä on uuden torisäännön lisäksi vuoden 2023 torisääntö. Edelliseen torisääntöön ei ole tullut merkittäviä asiasisältöisiä muutoksia. Mainittujen liitteiden lisäksi liitteenä on myös haliitustorin ja muiden alueiden torikartat. Hallitustorin torikarttaan on tehty selkeytyksen vuoksi paikkanumeromuutoksia. Asiaan ei liity yksittäisten toimijoiden toripaikkasijoittelut. Vuosi- ja kuukausipaikkajako hoidetaan normaalisti arkitoiminnan yhteydessä torisäännön mukaisesti. Torisääntö 2024 tulee voimaan 1.5.2024. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 torisäännön ja siihen liitännäiset torikartat. Torisääntö liitteineen tulee voimaan 1.5.2024.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että torisäännön kohdassa 3.5 olevan taulukon kahden alimman rivin tekstisisältö muutetaan muotoon: Ei ilmaisjakelua, jos torilla on ko. tuotteita myynnissä maksullisella toripaikalla. Ilmaisjakelu sallittu, jos tuotteet ostetaan torilla tai torin välittömässä läheisyydessä toimivalta yritykseltä.

Lisäksi Jaakko Väänänen esitti, että ilmaistarjoilu sallitaan vain, jos tuotteet hankitaan torilla toimivalta yrittäjältä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Siiri Kauppinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Torikaupanvalvoja, Mikkelin Torikauppiaat ry, vuokraus- ja käyttöpalvelut/palvelujohtaja ja toimistosihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.