Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Osallistava budjetointi 2024

MliDno-2024-894

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi
 • Pekka Kammonen, kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osallistavan budjetoinnin kysely oli auki (www kyselynä) helmikuun 2.2.-25.2.2024 välisenä aikana. Kyselyn aikana saatiin 1544 vastausta.

Eniten ääniä saivat:

 • Katukeinu (moderni pihakeinu) Mikkelin satamaan tai muualle keskustaan, 510 ääntä
 • Ongintalaiturit Kaihun harjulle, 413 ääntä
 • Kukkivien puiden istuttaminen Riehtilänpuistoon (Laajalampi) ja Kattilanlahdenpuistoon (Urpola), 349 ääntä
 • Jouluvalojen uusimien Mikkelin keskustan puihin, 344 ääntä
 • Mikkelin matkailunähtävyyksien merkitseminen infotaululla 5 kpl (sisältää pienen tietoiskun kohteesta), 267 ääntä
 • BMX-polkupyörärata Anttolaan, 258 ääntä
 • Hiihtoreitin kunnostaminen Huumontien itäpuolella Ristiinassa, 228 ääntä
 • Kahden-kolmen korin  puistofrisbeegolf alue Ristiinan taajamaan, 206 ääntä
 • Ulkokuntosalipiste Haukivuorelle, 203 ääntä
 • Tupalan Suojakallionpuiston pallokentän päätyyn lisäaita, että pallot eivät karkaa parkkipaikalle, 148 ääntä
 • Mestausahon aukion merkitseminen muistomerkillä Ristiinassa, 103 ääntä
 • Tuppuralan alueelle ilmoitustaulu ja kohtaamispiste, 95 ääntä
 • Ilmoitustaulu Suomenniemen keskustaan bussipysäkin yhteyteen, 77 ääntä
 • Kehrääjänkadun varteen Launialaan Luurankosuonpuiston leikkipaikan läheisyyteen muutama autopaikka, 57 ääntä
   

Lisäksi Osbu 2024 äänestyksessä tehtiin omia ehdotuksia, 301 kpl.

Vapaasti ehdotettuja asioita ovat yleisesti liikuntaan liittyvät parannukset. Esimerkiksi kuntoreitit, ulkokuntosalit ja laiturit. Osallistavan budjetoinnin varoja toivotaan käytettävän yhteisöllisiin tapahtumiin ja osa pitää osallistavaa budjetointia turhana. Viherympäristöön ja roskiksiin toivottiin käytettävän enemmän varoja yleisen viihtyisyyden lisäämiseksi. Marskin aukiolle toivottiin skeitti ja pump-track rataa. Liikennepuisto lapsille sai myös paljon ääniä. Alueellisesti koko Mikkelin tasapuolisuutta pidetään tärkeänä.

Vuoden 2023 osallistavan budjetoinnin kohteita viimeistellään maastossa vielä tänä keväänä. Suomenniemen linja-autopysäkit ja Ristiinan Brahelinnan näkymien raivaukset saatetaan loppuun.

Osallistavan budjetoinnin kautta ehdotettuja asioita, joita ei pystytä nyt toteuttamaan pyritään kehittämään tulevaisuudessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy toteutettavaksi talousarvion 2024 investointiosan puitteissa seuraavat kohteet:

 • Ongintalaiturit Kaihunharjulle, kota-alue (20 000 euroa)
 • Kukkivien puiden puiston istuttaminen Riehtilänpuistoon (Laajalampi) ja Kattilanlahdenpuistoon (Urpola) (20 000 euroa)
 • BMX-polkupyörärata Anttolan koulun yhteyteen (15 000 euroa)
 • Kahden-kolmenkorin puistofrisbeegolf Ristiinan taajamaan (7 500 euroa)
 • Ulkokuntosalipiste Haukivuorelle (10 000 euroa)
 • Ilmoitustaulu Suomenniemen keskustaan, bussipysäkin yhteyteen (2 000 euroa)
 • lisäksi investointirahasta maksetaan osallisuuden 2023 budjetointipäätöksestä aiheutuvat viimeistelyt.


Kohteiden rahoitus tapahtuu TA2024 investointiohjelman puitteissa (TA varaus 100 000 euroa).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupungininsinööri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.