Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös 2023

MliDno-2024-949

Valmistelija

  • Sari Hämäläinen, kehitysinsinööri, Sari.M.Hamalainen@mikkeli.fi
  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötilinpäätöksen lyhyt yhteenveto on osana kaupungin tilinpäätöstä. Tämän lisäksi ympäristötilinpäätöksestä on vuodesta 2023 tehty laajempi erillinen versio, joka esitellään erikseen kaupunkikehityslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Tämän ympäristötilinpäätöksen kirjoittamiseen ovat osallistuneet Infra- ja viheraluepalvelut ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksessä keskitytään esittämään taloudelliset tunnusluvut ja toiminnan toteutuminen suhteessa ympäristönsuojeluvaatimuksiin. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja –menot sekä ympäristöinvestoinnit. Kaupunkikonsernin muut yksiköt eivät kuulu tähän tarkasteluun.

Kirjanpitolautakunta on päivittänyt yleisohjeen (2018) ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen lähtökohtana on Euroopan yhteisöjen komission suositus ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (2001/453/EY, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 13.6.2001). Tässä ympäristötilinpäätöksessä on sovellettu kyseisiä ohjeita.

Ympäristötilinpäätöksessä tulo-, kulu- ja investointierät on luokiteltu yleiseurooppalaista ympäristönsuojelutoimenpiteiden tilastoluokitusta soveltaen kymmenen (10) ympäristönsuojeluotsikon alle (ks. s. 6 taulukko 2). Kestävän yhdyskunnan ja ympäristökirjanpitoon liittyviä laskentamenetelmiä sekä niiden yhdenmukaisuutta on kehitetty yhteistyössä Suomen kaupunkien kesken Kuntaliiton ns. KUTU-projektissa.

Laajemmassa versiossa on kuvattu tarkemmin taloudellisten tunnuslukujen taustalla olevaa toimintaa, maaperän, pohjaveden ja vesistöjen suojelua, muita ympäristönsuojelun toimia ja ympäristönsuojelun edistämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi laajemmassa versiossa esitellään ilmastonsuojelun tilannekatsaus ja kaupungin merkittävimmät ilmastohankkeet. Merkittävimmiksi ympäristöriskeiksi tunnistetaan pohjaveden laatuun ja riittävyyteen ja pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien riskien ohella ennakoimattomat vahinkotilanteet ja ympäristönsuojelun niukat henkilöstö- ja muut resurssit. Myös Mikkelissä merkittävänä ympäristöriskinä voidaan nähdä ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen liittyvät uhkatekijät.

Ympäristötilinpäätökseen on lisätty osio, jossa kerrotaan Kaupunkiympäristön kiertotalouden edistämisestä rakennusosien, alueurakan ja infrarakentamisen osalta.

Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös vuodelta 2023 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksen 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.