Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kaupungin tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnaston päivittäminen aurinkoenergiavoimala-alueiden varaus- ja muiden käytäntöjen osalta

MliDno-2024-936

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi
  • Jukka Piispa, maankäyttöpäällikkö, Jukka.Piispa@mikkeli.fi
  • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki ja kehitysyhtiö Miksei Oy ovat tehneet viimeisen kahden vuoden aikana aktiivista työtä aurinkoenergiavoimaloiden sijoittumiseksi Mikkeliin, pääasiassa kaupungin omistamille maille. Työn yhteydessä on havaittu tarve päivittää kaupungin tontinluovutusperiaatteet ja -hinnasto -asiakirjaa. Erityisesti päivitystarve koskee sitä, että suurten – yli 150 hehtaarin – aurinkoenergiavoimaloiden aluevarauskäytäntöjä on syytä tarkistaa.

Kokousasian liitteessä on esitetty päätettäväksi asiakirjan päivitys kohdassa ”Aurinkovoima-alueiden luovutus ja hinnoittelu” (uudet tekstiosat on merkitty liitteeseen sinisellä). Periaatteellinen lähtökohta on, että alle 150 ha aurinkoenergiavoimala-alueiden varausaikaa laajennetaan 12 + 6 kuukaudesta 12 + 9 kuukauteen ja yli 150 ha aurinkoenergiavoimala-alueiden varausaika määrätään viiteen (5) vuoteen. Yli 150 ha AE-voimaloiden aluevarauksista tehdään aina palvelualueen toimintasäännön mukaiseen toimivaltaan perustuva viranhaltijapäätös.

Varausajan pidentäminen on perusteltua. Käytännön myötä on havaittu, että laajojen maa-alueiden luonto-, vesitalous-, rakennettavuus-, sähkönsiirto-, luvitus- ja muiden selvitysten tekeminen vaatii huomattavan enemmän aikaa kuin nyt on määritelty. Pienempien alueiden osalta varausajaksi määritellään 12 + 9 kk, ja niiden varausmenettely pysyy nykyisenä. Se tapahtuu Miksei Oy:n kautta.

Yli 150 ha alueiden aluevarauksissa viiden vuoden varausaika myönnetään viranhaltijapäätöksellä kerralla ja sitä ei ole mahdollista jatkaa. Kaupunki vuokraa aurinkoenergiavoimala-alueita, ja kohteiden ostamisesta kaupungilta tulee käydä erilliset neuvottelut. Alueen maanvuokrasopimus on tehtävä varausaikana.

Suurten aurinkovoimala-alueiden varaamiseksi tehtävä viranhaltijapäätös lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja edellyttää kaupungilta ja hanketoimijalta aktiivista viestintää. Vuokra-aikaan (45 v.) päivityksellä ei ole vaikutusta. Alueiden vuokrasopimusten hinnoitteluun päivitys vaikuttaa siten, että täyden maanvuokran (perusvuokran) laskutus alkaa siinä vaiheessa, kun kohde saa rakennus- tai rakentamis- sekä sähköliityntäluvan. Sitä edeltävältä nk. luvitusajalta peritään 50 % alennettua maanvuokraa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteet ja -hinnaston päivityksen (liitteen mukaiset asiakohdat). Päivityksessä linjataan erityisesti suurten aurinkoenergiavoimala-alueiden varaus- ja muita käytäntöjä. Vuorka-aikaan ja perusvuokran määräytymiseen päivityksellä ei ole vaikutuksia.

Samalla yhteydessä Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön asiantuntijoille sallitaan pienimuotoisten teknisten korjausten tekeminen koko asiakirjan tekstiin (esim. kaupunginyhtiöiden virallinen kirjoitusasun korjaaminen jne.). Asiakirja tuodaan kokonaisuudessaan päätöksentekoon seuraavan valtuustokauden alussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.