Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Muikkula

MliDno-2022-5667

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä joulukuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston 24.5.1999 hyväksymä ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan Ieselän Helistenlahden ranta-alueella noin 25 kilometriä kaakkoon Ristiinan kirkonkylästä. Yleiskaavan muutos käsittää tilan Muikkula 491-536-3-22.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.11.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.11.-12.12.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide.

Etelä–Savon ELY-keskuksen lausunnossa 1.12.2022 todetaan, ettei ELY-keskuksella ole huomautettavaa OAS:n takia. Virheellisesti myönnetyn rakennusluvan perusteella rakennetun lomarakennuksen rakennuspaikka on kohtuullista kaavaehdotuksen tavalla osoittaa jatkossa yleiskaavassa. Yleiskaavan mitoituksessa on käytetty tehokkuutta viisi rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohden. Emätilalla on yleiskaavassa kuusi rakennuspaikkaa, mutta nämä kaikki oli jo rakennettu ennen yleiskaavan laatimista. Uusille rakennuspaikoille ei luonnollisesti voitu maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusten takia osoittaa emätilalle kuuluneelle rantaosuudelle lisää rakennuspaikkoja. ELY- keskus esittää harkittavaksi, että nyt uuden rakennuspaikan rakennusoikeus osoitetaan esitettyä pienempänä. Kaavaselostuksessa on syytä tuoda esille emätilan mitoittavan rantaviivan pituus ja sille muodostuva rakennustehokkuus.

Vastine: Vuonna 2003 vahvistetussa rantaosayleiskaavassa rakennuspaikan rakennusoikeus on 160 k-m2.  Myöhemmin laadituissa vastaavissa yleiskaavoissa rakennuspaikan rakennusoikeus on pääsääntöisesti 250 k-m2. Näin ollen rakennusoikeutta ei ole syytä pienentää Muikkulan tilan osalta. Lisäksi on todettava, että emätilan omistaja oli myynyt vuonna 1969 kaksi suurehkoa määräalaa, joista kummastakin oli samana vuonna myyty ja muodostettu uudet rakennuspaikat, tilat 491-536-3-11 ja 3-12 sekä tilat 3-13  ja 3-14 eli yhteensä neljä rakennuspaikkaa. Kaavaselostukseen lisätään yleiskaavan mukaiset mitoitustiedot.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa arviointi- ja osallistumissuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.  

Maanomistajanaapurit (tilat 491-536-3-9 ja 3-16) ovat mielipiteinään esittäneet muun muassa, että kaavamuutoksessa uusi tielinjaus aiheuttaa monta mutkaa kiinteistölle kulkemiseen sekä on osittain jyrkän kallion päällä. Mielipiteessä kysytään, tuleeko uudesta tielinjasta viralliset tiesuunnitelmat, katselmoidaanko uusi linja paikan päällä, naapurin kuuleminen ennen töiden aloittamista ja miten uuden rasitteen luominen? Tien kaarteet tulee tehdä sellaisiksi, että kuorma-autoilla ja peräkärrikuljetuksilla pääsee ajamaan huonon kelin aikana. Eivät osallistu tien rakennuskustannuksiin. Vaihtoehto on, että tie pidetään nykyisellään.

Vastine: Ohjeellinen tieyhteys on muutettu naapurin mielipiteen mukaiseksi. Uusi tielinjaus voidaan suunnitella ja rakentaa maaston ja muotojen mukaan järkevästi. Nykyinen tien on likimain keskellä rakennuspaikkaa ja on lähimmillään noin 25 metrin etäisyydellä lomarakennuksesta. Näin ollen tie on syytä siirtää rakennuspaikan pohjoisrajan läheisyyteen, mutta niin, että sen mutkat ovat loivia eikä sitä rakenneta kallion ylitse. Kun siirretyn tieyhteyden rakentamiseen ryhdytään, naapureille ilmoitetaan siitä ja tien sijainti todetaan paikan päällä maastossa. Muikkulan tilan omistaja maksaa tien siirtämisestä aiheutuneet kustannukset ja tierasitteen siirrosta aiheutuvat kustannukset. Nykyisen rasitetien leveys on kahdeksan (8) metriä ja sen mukaiseksi määritellään myös uuden rasitteen leveys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Muikkula 491-536-3-22, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.