Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten - ja viherrakennustöiden puitejärjestely 2023-2025 (optio 2 vuotta), tarjouspyyntöaineiston hyväksyminen

MliDno-2022-5365

Valmistelija

  • Sini Pennanen, hankintapäällikkö, sini.pennanen@mikkeli.fi
  • Sari Hämäläinen, kehitysinsinööri, Sari.M.Hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Infra- ja viheraluepalvelut -yksikössä kilpailutetaan Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten- ja viherrakennustöiden puitejärjestely 2023-2025. Kilpailutuksen valmistelussa on ollut mukana Mikkelin kaupungin hankintapalvelut -yksikkö. Kilpailutuksesta on tehty hankinnan yritysvaikutusten arviointi sekä hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, ko. asiakirjat ovat hankintakansiossa. Kyseessä on avoin kilpailutus, joka on ilmoitettu HILMA-ilmoituskanavassa ja hankkeesta on pidetty markkinavuoropuhelu kilpailutukseen mahdollisesti osallistuvien tahojen kanssa. Osallistujilta on pyydetty ja saatu palautetta, joka on huomioitu tarjouspyynnön valmistelussa.

Tarjouspyyntö koskee infrakohteiden urakointia pääsääntöisesti keskeisellä kaupunkialueella. Lisäksi myös Anttolassa, Haukivuorella, Otavassa, Ristiinassa ja Suomenniemellä on tämän sopimuksen piirissä olevia töitä.

Puitejärjestely on jaettu neljään (4) osa-alueeseen.

  • 1. Osa-alue: Vaativa katu- ja vesihuoltotyö: tarjouspyynnön kohteena useamman kadun saneerausurakka
  • 2. Osa-alue: Maanrakennustyöt: tarjouspyynnön kohteena kevyen liikenteen väylä ja kadunrakennusurakka
  • 3. Osa-alue: Viheralueiden ja leikkipaikkojen rakennustyöt: tarjouspyynnön kohteena leikkipaikan peruskorjausurakka
  • 4. Osa-alue: Pilaantuneen maan kunnostustyöt: tarjouspyynnön kohteena on mallikohde, jota ei sellaisenaan toteuteta.


Tarjouspyyntöluonnoksen perusteella tehdään usean toimittajan puitejärjestely osa-alueittain. Urakoitsija toimii puitesopimuksen mukaisilla kohteilla päätoteuttajana. Kaupunki voi kilpailuttaa erikseen tämän puitejärjestelyn ulkopuolella kohteet, joissa aikataulu ja suunnitelmavalmius sen mahdollistavat.

Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta osa-alueesta. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan tilaajan tarpeita vastaava määrä urakoitsijoita. Mikkelin kaupungin muut yksiköt ja kaupunkikonserniyhtiöt voivat hyödyntää puitejärjestelyä.

Hankinnan sopimuskausi kaikkien kohteiden osalta on lainvoimaisesta hankintapäätöksestä kaksi (2) vuotta, lisäksi varataan mahdollisuus kahden vuoden optioon. Sopimuskausi on 1.4.2023-31.3.2025 sekä optiovuodet 1.4.2025-31.3.2027.

Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus huomioiden optiokaudet on noin 3,5 milj. euroa.

Tarjouspyyntöluonnos on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaisesti kaupunkikehityslautakunta voi siirtää hankintapäätöksen tekemisen alaiselleen viranhaltijalle. Toimivallan osalta on huomioitava kaupungin hankintasäännön ja sen liitteen mukaiset toimivaltarajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin kunnallisteknisten– ja viherrakennustöiden puitejärjestely 2023-2025 tarjouspyyntöaineiston liitteineen. Lisäksi kaupunkikehityslautakunta valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja teknisiä korjauksia asiakirjoihin ennen kilpailutuksen julkaisemista sekä päättämään hankinnoista ja allekirjoittamaan sopimukset puitesopimustoimittajien kanssa kaupungin hankintasäännön ja sen liitteen toimivaltarajojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupungininsinööri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.