Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina)/ Pietarintien kiertoliittymä

MliDno-2022-5192

Valmistelija

  • Ari Luotonen, kaavasuunnittelija, ari.luotonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikkö lähettää otsikossa mainitun 10.1.2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi. Asemakaavan muutos koskee 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelin osaa 52 sekä katu- ja puistoalueita.

Suunnittelualue

Kaava-alue sijaitsee Ristiinan koulukeskuksen pohjoispuolisella risteysalueella. Kaava-alueeseen kuuluu Pietarintie, Mart-Heikkiläntie sekä Otto v. Fieandtin tie. Kaava-aluetta rajaavat Pietarintien pohjoispuoleisella kaava-alueella olevat sekä Pietarintien ja Otto v. Fieandtin tien väliin jäävät viheralueet. Eteläosistaan kaava-alue rajautuu erillispientalojen korttelialueeseen (AO). Kaava-alueen pinta-ala on n. 1,35 ha. Alueen maanomistus jakautuu kaupungin ja yksityisten maanomistajien kesken.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavatilanne

Kaavatyö on asetettu vireille syksyllä 2022. Asemakaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin lähialueen osallisille, yhdistyksille sekä tarvittaville viranomaistahoille 25.10.2022. Kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin lausuntoja yhteensä 3 kappaletta.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010) sekä vaihemaakuntakaavat 1 ja 2 (2016), sekä Ristiinan kirkonkylänseudun osayleiskaava Ristiinan keskustan osalta (saanut lainvoiman vuonna 2022). Maakuntakaavassa 2010 on osoitettu suunnittelualueelle paikalliskeskuksen alueena ja hieman sen lounaispuolella sijaitsee paikalliskeskuksen keskustatoimintojen alue. Suunnittelualueelle on osoitettu voimassa olevassa Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavassa asumisen alue (A) ja alueen poikki on merkitty viher- ja ulkoilureittiyhteys. Suunnittelualueella on voimassa neljä asemakaavaa vuosilta 1994, 1989, 1982 ja 1977.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Ristiinaan Pietarintien, Mart-Heikkiläntien sekä Otto v. Fieandtin tien risteysalueelle kiertoliittymän toteutuminen ja siten liikenteen sujuvuuden sekä turvallisuuden edistäminen. Lisäksi kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavassa määritellyn viher- ja ulkoilureittiyhteyden toteutuminen säilyttämällä nykyisen voimassa olevan asemakaavan puistoalueena (VP) merkityt viheralueet nyt laadittavassa asemakaavamuutoksessa istutettavan katualueen osina. Kaavan tarkoituksena on myös vahvistaa kaava-alueen sisälle jäävän voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueen (AO) toiminta hieman muuttunein korttelialuerajauksin.

Laadittavat selvitykset

Kaavaa varten on laadittu katusuunnitelmat, jotka ovat otettu asemakaavamuutosta laadittaessa huomioon.

Kaavaratkaisun sisältö ja perustelu

Kaava muodostuu pääasiassa katualueesta ja sen laajoista istutettavista alueista. Lisäksi kaavassa on osoitettu erillispientalojen korttelialueen osa (AO). Kyseinen korttelialueen osa on yksityisessä omistuksessa. Rakennusoikeus (e= 0,25) ei lisäänny suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Erillispientalojen korttelialueen pohjoispuoleista rajaa on muutettu laadittavassa asemakaavamuutoksessa, niin että pohjoispuoleista rajaa on siirretty etelään päin ja korttelialueesta poisjäänyt alue on osoitettu istutettavan katualueen osana. Kaavamuutoksessa on merkitty erillispientalojen korttelialueella toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisesti tontin raja kahden eri kiinteistön välille. Korttelialueen pohjoisrajalle on osoitettu ajoneuvoliittymäkieltoalue liikenneturvallisuuden vuoksi. Erillispientalokorttelialueen ajoneuvoliittymät toteutetaan olemassa olevien liittymien kautta. Korttelialueen maksimikerrosluku on nostettu kaavamuutoksessa voimassa olevan asemakaavan yhdestä kerroksesta kahteen kerrokseen. Erillispientalojen korttelialueen ulkopuolinen alue muodostaa kaupungin omistaman katualueen ja siihen sisältyvän istutettavan alueen osan. Katualueelle on jätetty teiden risteysalueen kaikilta sivuilta vapaaksi alueet istutettavasta katualueen osasta, jotta liikenneturvallisuuden kannalta tarvittavat risteysalueen näkymäalueet toteutuvat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää alustavasti hyväksyä 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelin osaa 52, katu- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Pietarintien kiertoliittymä), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, kaupunkiympäristö, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suur-Savon Sähkö, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin Puhelin Oyj, Telia Finland Oyj ja Elisa Oyj.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Luotonen Ari, Räinä Kalle, Avelin Kirsi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.