Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie Haukivuori

MliDno-2020-2377

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä tammikuuta 2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue koskee 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25, 27, 93 ja osaa kortteleista 14 ja 24 sekä puisto- ja suojaviheraluetta, yleisen tien aluetta sekä katu- ja torialuetta.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 9.6-9.8.2021 ja määräaikaan mennessä siitä saatiin 6 lausuntoa ja 1 huomautus. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin Hauki-hallissa 22.6.2021.

Luonnosvaiheen jälkeen kulttuuriympäristön selvitystä täydennettiin ja Haukivuoritalon tekninen kuntoarvio valmistui. Saadun palautteen ja selvitystöiden perusteella Oikotien, Välitien ja Suojatien miljööt on merkitty alueiksi, joiden ominaispiirteet säilytetään. Asemakaavaluonnoksen korttelin 25 ja tontin 6 asuinkerrostalojen korttelialue on osoitettu nyt puistoksi.

Entisen terveyskeskuksen rakennus arvuutettiin kulttuuriympäristön kohdekortissa luokkaan 3 joka ei edellyttänyt suojelua. Haukivuoritalon vastaava luokitus on 1 ja sitä on esitetty suojeltavaksi. Luonnosvaiheessa rakennukselle oli merkitty sr (suojeltava rakennus) -merkintä. Rakennuksesta laaditun kuntoarvion perusteella kaupungin tilahallinto katsoo, että arvioidut vuokratulot eivät riitä kattamaan ylläpito- tai remontointikustannuksia ja kohdetta ei kannatta kunnostaa. Kaupunki pyrkii myymään kohteen ja sitä varten kaavaehdotuksessa se on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ilman suojelumerkintää. Suojelumerkinnättä jättäminen on suunnitteluprosessin aikana käytyjen keskustelujen perusteella vastoin haukivuorilaisten tavoitteita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § todetaan, että rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Saman pykälän kolmannessa momentissa todetaan, että asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Luonnosvaiheessa Keskustie oli virheellisesti merkitty katualueeksi ja se on osoitettu kaavaehdotuksessa maantiealueeksi.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 20 ha, kokonaisrakennusoikeus 52 500 k-m² ja aluetehokkuusluku 0,26. Kaavamuutoksen myötä rakennusoikeuden määrä kasvaa n. 14 000 k-m².

Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä. Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25, 27, 93 ja osaa kortteleista 14 ja 24 sekä puisto- ja suojaviheraluetta, yleisen tien aluetta sekä katu- ja torialuetta koskevan asemakaavanmuutosehdotuksen (Keskustie Haukivuori) asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Mikkelin kaupungin museot, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.