Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Ravirata

MliDno-2020-2544

Valmistelija

  • Ville Nykänen, kaavoitusinsinööri, ville.nykanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 5. päivänä tammikuuta 2023 päivätyn asemakaavamuutosluonnoksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutos koskee 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita 29 (osa), 30, 35, ympäröiviä puisto-, lähivirkistys-, pysäköinti- ja katualueita.

Suunnittelualue sijoittuu Mikkelin raviradan ympäristöön. Alue on puustoista kangasmetsää, jonka sisään on rakentunut urheilupalvelukeskittymä. Alueella on suuria, urheilutoiminnalle ominaisia kenttiä, halleja ja rakenteita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 90 hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa aivan alueen läntisintä laitaa lukuun ottamatta. Mikkelin kaupunki on investoinut raviradan alueen kehittämiseen viime vuosina.

Asemakaavamuutoshanke on tullut vireille 2020 lopulla. Alueen voimassaolevat asemakaavat ovat vuosilta 1981 ja 2014. Alueen vanhempi vuoden 1981 kaava ei kaikilta osin vastaa enää alueen nykytilaa. Alueen eteläosaan on kaavailtu myös muutoksia, jotka eivät täysin mahdollistu vuoden 2014 kaavalla.

Alue on kaavoissa YUR (ravi ja ratsastusurheilua palvelevien rakennusten korttelialuetta) ja YU (urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta). Rakennettua aluetta ympäröi puistoalueita (P, PS, PUA). Alueen kerrosluvut ovat vanhentuneissa kaavoissa kaksi (II). Alue rajautuu ja siihen kuuluu luonnonsuojelualueita ja natura-alue.

Asemakaavan muutos

Asemakaavalla muodostuu korttelit 29 (osa), 30, 35, autopaikkojen korttelialueet (LPA), lähivirkistysalueet (VL), vesialuetta (W) ja katualuetta. Alueen pääkäyttötarkoituksena on YU ja lisäksi osalla korttelialueista käytetään lisäindeksejä 1 ja 2 (YU-1 ja YU-2). Alueella on neljä autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Alueen reunaosat ovat lähivirkistysaluetta (VL). Tehokkuusluvut vaihtelevat alueen YU-alueilla e = 0,2-1,0 ja kerroslukua on nostettu kauttaaltaan kolmeen. Alueille on osoitettu ohjeellisia ulkoilureittejä ja johtolinjauksia. Kaavamääräyksillä on pyritty minimoimaan alueelta poisjohtuvien hulevesien määrä, jotta vaikutukset Hanhikankaan pohjavesialueeseen olisivat mahdollisimman vähäiset. Alueella oleville luonnonsuojelualueille ei ole suunniteltu luontoarvoihin vaikuttavia uusia toimintoja.

Kaavamuutos on tullut vireille 26.12.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä siitä alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi lausuntoa. Lausunnon antaneilla Etelä-Savon pelastuslaitoksella, Fingridillä ja Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ollut mainittavaa huomautettavaa kaavan OAS:n johdosta. Etelä-Savon maakuntaliitto pyysi täydennyksiä OAS:aan mm. osallisiin, huomioimaan Hanhilammen natura-alueen kaavoituksessa sekä ilmaisi mahdollisten luontoselvitysten tarpeen. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa huomioitiin osittain samoja asioita kuin Maakuntaliiton lausunnossa. ELY-keskus otti myös kantaa raviradan tulevaan kaavamääräykseen. Lausunnot ja vastineet ovat tarkempitasoisesti avattuina asemakaava selostuksen liitteessä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Raviradan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot sekä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin vesilaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Metsähallitus, Mikkelin Puhelin Oyj, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, Rakennusvalvonta, Kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, Mikkelin latu ry, Fingrid oyj, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus), Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY (liikenne), Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon pelastuslaitos, Riihisaari - Savonlinnan museo, Mikkeli-seura

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs toimi esittelijänä tämän pykälän ajan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.