Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Asemakaava ja asemakaavan muutos 29. kaupunginosa (Annila) / Annilanranta.

MliDno-2022-1284

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä tammikuuta 2023 päivätyn asemakaavan ja -muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaava koskee 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamatonta osaa ja asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Annila) Kirkonvarkauden asemakaavan korttelia 1 ja katualuetta.

Kaava on tullut vireille 30.3.2022 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS oli nähtävillä 30.3.-29.4.2022. Siitä saatiin 8 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Palaute otettiin huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Palaute ja vastineet niihin ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteessä 11.

Asemakaavan muutos sijoittuu Kirkonvarkauden asemakaavan kortteliin 1. Kortteliin on rakennettu poikkeusluvalla mm. päiväkoti ja alkuperäinen korttelialue/tontti on jaettu pienempiin osiin siten, että se on edellyttänyt uuden kadun rakentamista. Kaavamuutos vahvistaa kaavallisesti toteutuneen tilanteen.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa vuoden 2017 asuntomessualueen eteläpuoleinen alue aina kaupungin omistamaan Pönttölän kiinteistöön asti. Kaavaprosessin aikana Pönttölän eteläosaan rajautuva kiinteistö otettiin mukaan kaavaan. Asemakaavassa (pois lukien asemakaavan muutosalue) alueelle osoitetaan 38 tonttia, näistä 11 on olemassa olevia osayleiskaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja. Asemakaavassa ne osoitetaan pääosin asuinpientalo- (AO) eli omakotitalotonteiksi. Kiinteistöllä 491-404-1-45 sijaitsee rivitalo ja se on merkitty asuinpientalojen (AP) korttelialueeksi. Sama (AP) merkintä on kaupungin omistamalla Pönttölällä. Yleiskaavan edellyttämien rantarakennuspaikkojen tonttikoko on oleellisesti suurempi kuin mitä asemakaavassa normaalisti vaaditaan. Kaupungille osoitettujen uusien rantatonttien pinta-ala vaihtelee n. 1 200 m² ja 1 900 m² välillä. Asemakaava mahdollistaa olemassa olevien isojen kiinteistöjen jakamisen vastaavalla periaatteella. Maanomistaja voi itse päättää, jos hän haluaa hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Kaavaehdotuksessa kaupungille on osoitettu 18 rantatonttia, joista yksi soveltuu rivitalorakentamiselle sekä 8 sisämaan tonttia. Kaavan tonttikohtaiset rakennusoikeudet noudattavat Kirkonvarkauden messualueen mitoitusta. Mitoituksessa on otettu huomioon tonttien jakomahdollisuudet.

Kaupungin uudet tontit sijoittuvat Saimaalle avautuvaan rinteiseen maastoon. Asuinrakennukset on sijoitettu ylärinteeseen, lähelle katua ja rantaan on mahdollista rakentaa sauna ja talousrakennuksia. Kaavamääräykset edellyttävät ranta-alueen säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena ja puustoa tulee täydentää uusintaistutuksilla.

Annilanrannan kohdalla tonteille ajo kulkee uuden kadun kautta, etelässä museotietä pitkin. Uusi katu yhdistyy Porrassalmen museotiehen uuden liittymän kautta. Kadun eteläpuoleinen osa on nimeltään Kalevinranta ja pohjoisessa Annilanranta. Kirkonvarkauden asemakaavaan kortteliin 19 ajetaan Annilanrannasta. Kortteliin 21 tonteille 5 ja 6 kuljetaan Antellinkadun kautta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa on alustavasti sovittu, että Porrassalmen museotie säilyy valtion tienä ja kaupunki on esittänyt, että Kirkonvarkauden katualuetta jatkettaisiin uuteen liittymään asti.

Kaavatyön aikana kaupunki on selvittänyt mm. kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvitysten perusteella laajennettiin suojelumerkintöjä koskemaan jo suojeltujen päärakennusten lisäksi pihapiiriä ja siihen liittyviä rakennuksia/rakennelmia.

Luontoselvityksessä Pönttölästä löydettiin liito-oravien lisäksi viitasammakoita ja lummelampikorentoja. Kantakaupungin osayleiskaavaan merkitty liito-oravan esiintymisalue (luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, kohdemerkintä 1) todettiin hävinneen. Kaupunki tekee vielä tarkentavan liito-oravaselvityksen maaliskuussa 2023. Selvitysten pohjalta kaavaan on liitetty tarpeelliset suojelumerkinnät ja -määräykset.

Kaupunki on tuonut esille maankäyttösopimusten mahdollisuuden kaavaprosessin aikana, mutta todennut ne tarpeettomaksi. Asiasta voi lukea enemmän kaavaselostuksen kohdassa 3.9.1.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 59 ha, kokonaisrakennusoikeus n. 25 400 k-m², josta uutta rakennusoikeutta on 20 510 k-m². Aluetehokkuusluku 0,04. Asuinkortteleiden tehokkuusluku on 0,20.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 29. kaupunginosan (Annila) kortteleita 21, 22, 23, 24, 25, 26 ja 27 sekä yleisen tien-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten-, virkistys-, maisemallisesti arvokkaiden pelto-, katu- ja vesialueita koskevan asemakaavaehdotuksen ja korttelia 1 ja 20 sekä virkistys-, autopaikkojen-, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten-, suojaviher- ja katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Annilanranta), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Väylävirasto, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Etelä-Savon pelastuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.