Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutos / Pikonmäki

MliDno-2022-3714

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 4. päivänä marraskuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen maaomistajien aloitteesta.

Suunnittelualueet kuuluvat 21.11.1997 hyväksyttyyn Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavaan ja käsittää koko tilan Pikonmäki 491-401-8-49.

Kaavamuutos on tullut vireille 20.7.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 20.7. - 22.8.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa ja yksi mielipide.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 18.8.2022 todennut, että ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa OAS:n takia. Rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny eikä alueella ole ELY-keskuksen tiedon mukaan sellaisia luonnonoloihin tai rantamaisemaan liittyviä erityisarvoja, jotka olisivat siirron esteenä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen lausunnossa 23.7.2022 todetaan, että pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa kaavoitukseen.

Naapuritilan omistaja esittää mielipiteessään, että siirto 800 metriä lähemmäs hänen rakennuspaikkaansa on tarpeeton, ja hän esittää siirtomatkaa lyhennettäväksi. Tieyhteyttä tilan pohjoispuolella olevalta yksityistieltä hän ei varauksetta hyväksy.

Vastine: Pikonmäen ranta-alue on jyrkkää sekä kaavan mukaisella paikalla että siitä pohjoiseen, eikä näin ollen sovellu suunniteltuun lomarakennuksen rakentamiseen. Nykyinen tieyhteys sijaitsee huomattavan jyrkässä maastossa ja on etenkin talvella vaarallista käyttää. Kaavaa korjataan kuitenkin niin, että käytetään jo rakennettua tieyhteyttä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Kyyjärven, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Pikonmäki 491-401-8-49, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Minna Frosti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.