Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Hulevesilaskutuksen maksuperusteiden muutos

MliDno-2022-5692

Valmistelija

 • Pekka Kammonen, kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hulevesimaksu otettiin käyttöön vuonna 2021 kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä. Hulevesimaksulla rahoitetaan hulevesiverkoston suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hulevesiverkostoon kuuluvat hulevesiviemäröinti, katujen sivuojat, ojat, hulevesien viivytysrakenteet sekä hulevesien imeytys- ja puhdistusrakenteet. Hulevesimaksuilla rahoitetaan myös yleisten alueiden hulevesijärjestelmiä.

Hulevesimaksusta on saatu palautetta yrityksille osoitetuista hulevesimaksujen suuruudesta. Tästä johtuen maksusta järjestettiin avoin palautekysely, joka suunnattiin Mikkelin asemakaava-alueella sijaitseville yrityksille. Palautteita saatiin 85 kappaletta. Suurin osa palautteista koski Mikkelin laitama-alueiden suurien kiinteistöjen maksujen suuruutta. Hulevesimaksusta on saatu myös reilusti palautteita muistutuksien, puhelinsoittojen ja sähköpostien välityksellä. Nämä palautteet on myös otettu huomioon maksuperusteiden muuttamisessa.

1. Nykyiset maksuluokat ja niiden määräytyminen

Hulevesitaksa on jaettu viiteen eri luokkaan. Jako eri luokkiin on tapahtunut kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen perustuen. Hulevesimaksussa on pyritty mahdollisimman yksinkertaiseen ja helposti toteutettavaan kokonaisuuteen. Hulevesimaksu määräytyy rakennuspaikan (tontin) pinta-alan perusteella luokissa 2–5. Luokassa 1 (Omakoti ja pientalot) maksu on kiinteä.

1. Omakotitalot ja pientalot

30 €/vuosi (alv 0%)

2. Rivitalot 

0,08*tontin pinta-ala €/vuosi (alv 0%) max 1600 €

3. Kerrostalot

0,08*tontin pinta-ala €/vuosi (alv 0%) max 1600 €

4. Yleiset kiinteistöt

0,08*tontin pinta-ala €/vuosi (alv 0%) max 1600 €

5. Liikekiinteistöt, toimistorakennukset, teollisuuskiinteistöt ja varastot

0,08*tontin pinta-ala €/vuosi (alv 0%) max 1600 €

 

Hulevesimaksua voidaan kohtuullistaa, mikäli kiinteistön hulevesistä imeytetään/ viivytetään vähintään 50 %, eikä hulevesistä ole haittaa naapureille.

 

2. Uudet kohtuullistamisperusteet maksuluokassa 5 (Liikekiinteistöt, toimistorakennukset, teollisuuskiinteistöt ja varastot)

Saatujen palautteiden perusteella maksuluokan 5 kohtuullistamisperusteita esitetään muutettavaksi seuraavanlaisiksi:

Hulevesimaksua voidaan kohtuullistaa maksuluokassa 5 alla olevan prosentin mukaisesti, mikäli jokin seuraavista kriteereistä täyttyy. Hulevesiviranomainen päättää lopullisesta huojennuksen prosentuaalisesta määrästä esitettyjen dokumenttien perusteella. Kohtuullistamisen hakeminen tapahtuu Mikkelin kaupungin verkkosivujen kautta muistutuslomakkeella. Muistutuslomakkeelle on kirjoitettava selvitys millä perustein maksua tulee huojentaa ja tarpeen vaatiessa liitteeksi vaaditaan dokumentti, josta kyseinen asia käy ilmi. Mikäli hulevesimaksu kohtuullistetaan, ei muistutusta tarvitse tehdä vuosittain.

 • Vähintään 50 % kiinteistön hulevesistä viivytetään tai imeytetään tontilla.​​​​​​
  Huojennus 25 % tai 50 % alkuperäisestä summasta
   
 • Tontti on pääosin luonnonmukaisessa tilassa.
  50–75 % huojennus
   
 • Tontilla ei ole enää yritystoimintaa, tai toiminta on hyvin vähäistä.
  25–50 % huojennus
  ​​​​​​
 • Tontin toiminta on yleishyödyllistä/voittoa tavoittelematonta.
  50 % huojennus
   
 • Tontilla ei ole vesi-, tai sähköliittymää.​​​​​​
  50 % huojennus
   
 • Tontilla on ainoastaan pieni kylmä rakennus.
  50 % huojennus
   
 • Kaupungin tai ELY-keskuksen hallitsemilta alueilta tulee vesiä kiinteistölle.​​​​​​
  50 % huojennus ja kaupunki ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi


Esimerkkejä hulevesimaksun kohtuullistamisesta:

Kiinteistö X, 15 000 m2, hulevesimaksu 1200 €: Kiinteistön pinta-alasta 80 % metsää, 15 % sorapinnoitetta ja 5 % rakennusten pinta-alaa, myönnetään 75 % huojennus

Kiinteistö Y, 6000 m2, hulevesimaksu 480 €: Kiinteistöllä sijaitsee ainoastaan pressuhalli varastointi käytössä, myönnetään 50 % huojennus

Kiinteistö Z, 23 000 m2, hulevesimaksu 1600 €: Yritystoiminta lopetettu kiinteistöllä, myönnetään 50 % huojennus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää muuttaa aikaisempaa 19.11.2020 § 151 päätöstään siten, että hulevesimaksuluokat (taksat) ja niiden määräytymisperusteet päätetään seuraavasti:

Hulevesimaksua voidaan kohtuullistaa maksuluokassa 5 alla olevan prosentin mukaisesti, mikäli jokin seuraavista kriteereistä täyttyy. Hulevesiviranomainen päättää lopullisesta huojennuksen prosentuaalisesta määrästä esitettyjen dokumenttien perusteella. Kohtuullistamisen hakeminen tapahtuu Mikkelin kaupungin verkkosivujen kautta muistutuslomakkeella. Muistutuslomakkeelle on kirjoitettava selvitys millä perustein maksua tulee huojentaa ja tarpeen vaatiessa liitteeksi vaaditaan dokumentti, josta kyseinen asia käy ilmi. Mikäli hulevesimaksu kohtuullistetaan, ei muistutusta tarvitse tehdä vuosittain.

 • Vähintään 50 % kiinteistön hulevesistä viivytetään tai imeytetään tontilla.
  Huojennus 25 % tai 50 % alkuperäisestä summasta
   
 • Tontti on pääosin luonnonmukaisessa tilassa.
  50–75 % huojennus
  ​​
 • Tontilla ei ole enää yritystoimintaa, tai toiminta on hyvin vähäistä, sekä hulevesimaksu osoittautuu kohtuuttoman suureksi kyseisellä kiinteistölle verrattuna sen toimintaan.
  25–50 % huojennus
  ​​​​​​
 • Tontin toiminta on yleishyödyllistä/voittoa tavoittelematonta.
  50 % huojennus
   
 • Tontilla ei ole vesi-, tai sähköliittymää.
  50 % huojennus
   
 • Tontilla on ainoastaan pieni kylmä rakennus.
  50 % huojennus
   
 • Kaupungin tai ELY-keskuksen hallitsemilta alueilta tulee vesiä kiinteistölle.
  50 % huojennus ja kaupunki ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että uudet huojennusperusteet ja -määrät ovat seuraavat:

 • Kun vähintään 50 % kiinteistön hulevesistä viivytetään tai imeytetään kiinteistöllä.
  Huojennus 25-75 % alkuperäisestä summasta.
   
 • Kun kiinteistö on pääosin luonnonmukaisessa tilassa.
  Huojennus 50–75 % alkuperäisestä summasta.
   
 • Kun kiinteistöllä ei ole enää yritystoimintaa tai toiminta on hyvin vähäistä.
  Huojennus 25–75 % alkuperäisestä summasta.
   
 • Kun toiminta kiinteistöllä on yleishyödyllistä/voittoa tavoittelematonta.
  Huojennus 50 % alkuperäisestä summasta.
   
 • Kun kiinteistöllä ei ole vesi- tai sähköliittymää.
  Huojennus 50 % alkuperäisestä summasta.
   
 • Kun kiinteistöllä on ainoastaan pieni kylmä rakennus.
  Huojennus 50–75 % alkuperäisestä summasta.
   
 • Kun kaupungin tai ELY-keskuksen hallitsemilta alueilta tulee vesiä kiinteistölle.
  Huojennus 50 % ja kaupunki ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
   

Jos sama huojennusperuste on voimassa myöntämistä seuraavina vuosina, huojennusta ei tarvitse hakea uudelleen. Jos peruste poistuu tai muuttuu, asia käsitellään uudelleen.

Uudet huojennusperusteet määrätään tulemaan voimaan 1.1.2023 alkaen.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.