Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö

MliDno-2017-1419

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö on hyväksytty silloisessa kaupunkiympäristölautakunnassa 20.6.2017 ja lupa- ja valvontajaostossa 29.6.2017. Toimintasääntöä on päivitetty useilla lautakunnan päätöksillä, viimeksi 14.12.2021. Tänä syksynä on tullut esiin eräitä uusia toimintasäännön muutostarpeita.

Toimintasääntöön lisätään maininta aluejohtokunnista, jotka on siirretty asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle.

Maankäyttöpäällikön kohdan 5.2.4 mukaista ratkaisuvaltaa pientalotonttien varaamisen, vuokraamisen ja myymisen osalta täsmennetään lisäämällä euromäääräiset toimivallan rajat.

Infra- ja viherpalveluiden virkajärjestelyiden aiheuttamat muutokset kirjataan toimintasääntöön kohtaan 3.3.

Maaseututoimen alaisessa Kaakkois-Suomen lomituspalvelut -yksikössä palkataan jatkuvasti lyhyisiin työsuhteisiin henkilöstöä (n. 400 eri työntekijää vuodessa, tuhansia työsopimuksia). Nykyisen tomintasäännön mukaan tulosalueen esimies valitsee tulosalueensa muun henkilöstön teknistä johtajaa ja tulosyksikön esimiestä kuultuaan. Sijaisen virkaan tai toimeen valitsee tulosalueen esimies.Toimivalta henkilöstön palkkaamiseen koko maaseututoimessa on siis ollut vain maaseutujohtajalla ja hän on delegoinut sitä määräaikaisilla päätöksillä lomituspalvelupäällikölle ja maaseutuasiamiehelle. Maaseutujohtaja on esittänyt, että lomituspalvelupäälliköllä olisi jatkossa suoraan toimintasäännössä määrätty toimivalta palkata tarvitsemansa henkilöstö Kaakkois-Suomen lomituspalvelut -yksikköön. Työmäärän takia esitetty muutos on perusteltu.

Niitä viranhaltijoita, joiden päätösvaltaan ja toimenkuvaan toimintasäännön muutoksilla on merkittävä vaikutus, on kuultu valmistelun yhteydessä.

Liitteenä on esitys uudeksi toimintasäännöksi ja toinen versio, johon on merkitty esitetyt muutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että toimintasäännöstä poistetaan aluejohtokuntia koskeva maininta (kohta 2.2), koska aluejohtokuntien jatkosta tehdään kokonaan uusi päätös loppuvuoden aikana. Muilta osin päätösehdotusta ei muutettu.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet ja yksiköt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.