Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kiinteistötoimitustaksa vuodelle 2022

MliDno-2021-4271

Valmistelija

  • Jukka Piispa, maankäyttöpäällikkö, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistötoimitustaksan mukaan peritään kaupungille maksut kaupungin toimesta suoritetuista tonttien lohkomisista, rasitetoimituksista ym. maanmittaustoimituksista sekä eräistä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä. Nykyisen taksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2020 § 109 ja se on tullut voimaan 1.1.2021.

Taksa perustuu kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:ään ja Kuntaliiton ohjeeseen. Taksan rakenteeseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Uudessa taksassa hintoja on korotettu keskimäärin noin 2 %.

Kiinteistötoimituslain 4 §:n mukaan taksan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, maankäyttöpäällikkö Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.