Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö

MliDno-2017-1419

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännössä on kuvattu toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta, joita tarkennetaan toimielin- ja palvelualuekohtaisissa toimintasäännöissä.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle laadittiin uusi toimintasääntö, joka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.6.2017 ja lupa- ja valvontajaostossa 29.6.2017. Toimintasääntöä on päivitetty lautakunnan päätöksillä 19.12.2017, 19.2.2019 ja 16.6.2020. Tavoitteena on ollut delegoida päätösvaltaa viranhaltijoille kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on perusteltua ja mahdollista. Kaupunkiympäristölautakunnan tehtäväkenttä on niin laaja, että kokousten asiamäärä kasvaisi kohtuuttoman suureksi ja asioiden käsittely muodostuisi hitaaksi, ellei tehtäviä olisi delegoitu viranhaltijoille aikaisempaa enemmän. Kaupunkiympäristölautakunnalle siirtyivät entisen teknisen lautakunnan ja sen jaoston tehtävät, maaseutu- ja tielautakunnan tehtävät, jätehuoltoviranomaisen tehtävät sekä entisen rakennuslautakunnan hallinnolliset tehtävät. Lupa- ja valvontajaosto käsittelee lähinnä rakentamiseen liittyviä lupa-, valvonta- ja pakkokeinoasioita. Lautakunnalla on edelleen otto-oikeus valtaosaan viranhaltijapäätöksistä ja lähes kaikista asioista muutoksenhaku tapahtuu toimielimelle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Kaupungin hallintosääntöä muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 4.10.2021. Kaupunkiympäristölautakunnan nimi muutettiin kaupunkikehityslautakunnaksi, jotta se erottuu riittävän hyvin ympäristölautakunnasta. Teknisen johtajan virkanimike oli jo aikaisemmin muutettu kaupunkikehitysjohtajaksi. Nämä muutokset täytyy tehdä myös palvelualueen toimintasääntöön.

Rakennusvalvontaan on perustettu määräaikainen lupainsinöörin virka tehostamaan asiakaspalvelua ja purkamaan lupakäsittelyn työmäärää. Koska toimintasäännössä ei tätä virkaa ole mainittu, tulee se lisätä viranhaltijoiden toimivaltaa koskevaan kohtaan. Lupainsinööri sijaistaa tarvittaessa rakennustarkastajia, joten hänellä tulee olla sama päätösvalta kuin näillä.

Maaseututoimi tuottaa lomituspalveluja sopimusperusteisesti myös useille muille lähialueen kunnille. Sopimuskuntien määrä on kasvanut. Lomituspalvelujen tuottamista varten esitetään organisaatiota muutettavaksi niin, että maaseututoimeen tulee uusi yksikkö Kaakkois-Suomen lomituspalvelut, joka vastaa maatalousyrittäjien lomituspalveluista ja lomituspalvelusta annetun lain mukaisista tehtävistä maatalousyrittäjän, eläkelaitoksen ja kaupungin välisellä toimeksiantosopimuksella Mikkelissä ja sopimuskunnissa.

Yksikön esimieheksi tulee lomituspalvelupäällikkö. Tämä virka on kaupungilla olemassa, mutta se on ollut jonkin aikaa täyttämättä. Lomituspalvelupäällikön päätösvaltaan tulee asioita, joista ovat aiemmin vastanneet maaseutujohtaja tai maaseutuasiamies.

Henkilökuntaa, jonka tehtäviin muutos vaikuttaa, on kuultu.

Liitteenä on esitys uudeksi toimintasäännöksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevassa muodossa ja määrää, että uutta toimintasääntöä noudatetaan 1.1.2022 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet ja yksiköt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.