Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen maksut ja taksat vuodelle 2022

MliDno-2021-4271

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen maksut, taksat ja hinnoitteluperusteet vahvistetaan vuosittain vähintään kustannustason nousua vastaavaksi. Nyt esitetyt korotukset ovat suuruudeltaan max. 4 %, mikä vastaa nykyistä kustannustason nousua.

Maaomaisuuspalvelujen suorittamat rakennusten ja aitojen paikan merkitsemiset sekä pihan korkeuksien tarkastamiset on hinnoiteltu rakennusvalvontataksassa, joka käsitellään omana kohtanaan. Siitä tehty erillinen esitys on liitetty maaomaisuuspalvelujen maksuihin. Kiinteistötoimitustaksa käsitellään myös omana asiana.

Jätetaksa käsitellään myös omana asianaan, koska sen osalta muutoksenhaku poikkeaa muista palvelualueen taksoista ja maksuista.

Rakennusvalvonnan osalta vuoden 2021 taksaan ei tehty korotuksia, vain muutamia kohtia tarkistettiin. Merkittäviä korotuksia ei ole tehty muutamaan vuoteen, joten vuodelle 2022 maksuja on korotettu esityksen verran. Ilmoitusmenettelyn ja luvan voimassaolon jatkamisen hinta pidetään ennallaan, millä kannustetaan hakemaan luvat tai tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaiselle. Rakennusvalvonnan taksa jouduttaneen uudistamaan täydellisesti, kun vireillä oleva maankäyttö- ja rakennuslain korvaaminen uudella kaavoitus- ja rakentamislailla tulee voimaan. Todennäköisesti tämä tapahtuu vasta vuoden 2024 alussa. Silloin mm. erilliset rakennus- ja toimenpideluvat korvataan yhdellä lupatyypillä ja pienempien rakennushankkeiden lupavelvoitteet vähenevät merkittävästi, mutta toisaalta luvanvaraisiin hankkeisiin tulee uusia valvottavia asioita. 

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen työveloitusten hinnoitteluperiaatteet on vuosittain hyväksytty seuraavasti:

A. Työveloitusten sisäiseen laskutusperusteeseen kuuluvat:

 • tehollisen työajan hinta €/h (henkilökustannukset koko ajalta, myös matka-ajalta)
 • henkilösivukulut kunkin vuoden prosentin mukaan
 • kiinteät kulut n. 15 % (mm. tulosalueen hallinto-, ATK- ja huoneistomenot)
   

B. Työveloitusten ulkoiseen laskutusperusteeseen kuuluvat:

 • kohdan A kustannuksiin lisätään vähintään 20 % yleiskustannuslisä
 • työveloitusten perusteista voidaan poiketa tehtäessä vuosi-, urakka- yms. sopimuksia ja tarjouksia.
   

Em. hinnoitteluperiaatteet esitetään hyväksyttäväksi edelleen.

Lisäksi tulosalueet esittävät vahvistettavaksi muut maksut ja hinnoitteluperiaatteet liitteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vuoden 2022 maksut ja taksat liitteiden mukaisesti sekä työveloitusten hinnoitteluperusteet vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.

Maksut, taksat ja työveloitusten hinnoitteluperusteet tulevat voimaan 1.1.2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueen tulosalueet ja -yksiköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.