Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelujen kilpailutus

MliDno-2021-4480

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin maaseutualueen joukkoliikennepalvelun järjestäjiä ovat Pohjois-Savon  Ely-keskus sekä Mikkelin kaupunki. Mikkelin kaupungin sisäisen lähitaajamien ja kaupungin keskustan välisen sekä muun kaupungin sisäisen haja-asutusalueiden maaseudun joukkoliikenteen liikennöinnin sopimukset päättyvät 31.10.2022. Kaupungin henkilöliikennepalvelut on suunnitellut maaseudun asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankintakohteet, jotka Mikkelin kaupunki tulee kilpailuttamaan 1.11.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Kaupungin maaseutualueen joukkoliikennepalvelu on Liikennepalvelulain sekä EU:n palvelusopimusasetuksen mukaista bruttoliikennesopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Maaseudun joukkoliikennepalvelun sopimuskaudeksi esitetään kolme (3) vuotta 1.11.2022 – 31.10.2025 sekä lisänä optiosopimusta yksi (1) vuosi 1.11.2025 – 31.10.2026.
Joukkoliikennepalvelun kohteet perustuvat nykyiseen joukkoliikenteen palvelutasoon ja suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankkimiin vuoroihin. Mikkelin kaupungin hankkima joukkoliikennepalvelu hoidetaan bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti eli lipputulot jäävät tilaajalle (kaupungille). Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelussa on käytössä viranomaisten yhteinen Waltti lippu- ja maksujärjestelmä ja hankinnassa vaaditaan yhteensopivat ajoneuvolaitteet ja järjestelmät.

Hankinta sisältää 8 eri kohdetta, joiden hinnoitteluperusteena ovat kohteen ajopäivähinta tai kohteen linjakilometrihinta. 
Kohde 1: Mikkeli – Rahula - Kuvaala- Särkimäki – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila – Mikkeli
Kohde 2 Haukivuoren alueen päivä
Kohde 3 Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli
Kohde 4 Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli
Kohde 5 Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi - Pulliala
Kohde 6 Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki - Otava
Kohde 7 Ristiina - Suomenniemi - Ristiina
Kohde 8 Mikkeli - Parkkila - Anttola - Mikkeli

Kohteisen suunnittelussa lähtökohtana on, että nykyiset Anttolan alueen joukkoliikenteen kuljetukset sekä Ristiinan Suurlahden joukkoliikenne siirretään suljettuihin koulukuljetusten tilausajoihin. Kuljetuksissa ei ole ollut muita joukkoliikenteen käyttäjiä kuin alueen peruskoululaisia ja asiointia ei ole saatu yhdistettyä koulukuljetuksiin. Mikkeli – Haukivuori -joukkoliikennepalvelussa poistettaisiin hankinnasta pe-illan myöhäinen vuoro Mikkeli 22:00 – Haukivuori 22:40 vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Ristiina – Suomenniemi – Ristiina linjan lauantai- ja sunnuntaivuorot esitetään hankittavan kutsujoukkoliikenteenä alhaisen matkustajamäärän vuoksi. Kutsujoukkoliikenteitä on tällä hetkellä hankittu alueellisesti koulujen loma-aikaisena palveluna. Joukkoliikennehankinnasta eriytetään myös muut maaseudun kutsujoukkoliikenteet, koska matkustajamäärät ovat erittäin vähäisiä. Kaikki kutsujoukkoliikenteiden hankinta ja järjestämistapa sopimusaikoineen eriytetään omaksi kokonaisuudeksi. 

Hankintaa säätelee laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) määrittää vaatimuksia julkisille joukkoliikennehankinnoille. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on varmistettava, että liikennepalveluhankintoina hankittujen palveluiden tuottamiseen käytettyjen M3 -luokan linja-autojen kokonaislukumäärästä ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla vähintään 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla vähintään 59 prosenttia on laissa määriteltyjä ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 2. päivänä elokuuta 2021 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2025. Kohdekuvauksessa on esitetty, miten palveluntuottajan on annettava tarjouksensa kyseiseen kohteeseen ja miten hinta ja laatu kussakin kohteessa pisteytetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy hankinnan ja oikeuttaa palvelualueen järjestämään tarjouskilpailun.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pertti Karhunen ehdotti, että kaikkien kohteiden pisteytystä muutetaan siten, että lisälaadusta (biokaasusta, sähköstä ja biopolttoaineesta) kaikista saa 10 lisäpistettä. Jaakko Väänänen kannatti Pertti Karhusen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pertti Karhusen ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa ääntä (Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Kerttu Hakala, Katriina Noponen, Jouko Kervinen, Perttu Noponen, Jaana Vartiainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Saara Isoaho, Jukka Härkönen) ja 3 ei ääntä (Katariina Asikainen, Pertti Karhunen, Jaakko Väänänen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on tullut kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

PoSEly-keskus, kaupungin aluejohtokunnat, opetusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.