Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Vastaus Mikkelin eläkeläisjärjestöjen selvityspyyntöön koskien Kulttuuritalo Sotkun käytettävyyttä

MliDno-2023-2050

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkeliläiset eläkeläisjärjestöt ovat tehneet Mikkelin kaupungille aloitteen muun muassa Kulttuuritalo Sotkun kiinteän katsomon muuttamisesta siirrettäväksi, ja että kaupunki investoisi kohteeseen niin, että se olisi soveltuva kaikille halukkaille käyttäjäryhmille. Aloitteessa viitataan kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 25.5.2021 §84 käsiteltyyn valtuustoaloitevastaukseen Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille. Lautakunnan päätöksessä todetaan, että selvitetään Sotkun kiinteän katsomon muuttamista siirrettäväksi.

Kysymystä eläkeläisille tarjottavasta tanssitilasta on selvitetty muutaman viime vuoden aikana useaan otteeseen. Vastauksena eläkeläisjärjestöjen aloitteeseen Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueet antavat asiaan liitteen mukaisen vastauksen. Vastauksessa käydään läpi nykytilanteen taustaa ja tanssitilaan liittyvien selvitysten vaiheita sekä siirrettävän katsomon arvioitu kustannus. Vastauksessa ilmenee, että Sotkun salitilaa ei voida enää katsoa soveltuvaksi tanssikäyttöön. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä tilaratkaisua tanssitilakysymykseen, mutta asiaa selvitetään muiden tilojen kuin Kulttuuritalo Sotkun osalta vielä vuoden 2024 aikana yhdenvertaisuusperiaatteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta antaa Mikkelin eläkeläisjärjestöille liitteen mukaisen vastauksen. Vastauksessa esitettyjen seikkojen perusteella voidaan todeta, että Kulttuuritalo Sotkun salitilaa ei voida enää katsoa tanssikäyttöön soveltuvaksi tilaksi. Tilakartoitusta kaupungin muiden tilojen osalta, joihin ei tarvita erillisinvestointeja, voidaan jatkaa vuonna 2024 yhdenvertaisuusperiaatteella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin eläkeläisjärjestöt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.