Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Rakennusteknisten-, maalaus-, LVI- ja sähkötöiden suorittaminen puitejärjestelyperiaatteella 2024-2025, tarjouspyyntöaineiston hyväksyminen

MliDno-2016-2460

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden julkaisua.

Talonrakennuspalvelut valmistelee tarjouspyyntöjä Mikkelin kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja muutostöiden suorittamisesta puitejärjestelyperiaatteella yksittäisen hankinnan arvon ollessa alle 150 000 €.

Tarjouksia pyydetään seuraavista urakkalajeista: rakennustekniset-, maalaus-, LVI- sekä sähkötyöt ja jokaisesta urakkalajista tehdään oma puitesopimus. Kaupunki on jaettu neljään (4) alueeseen ja jokaiselle alueelle muodostetaan oma puitejärjestely em. urakkalajeista: alue 1. Entinen Mikkeli ja Mikkelin maalaiskunta, alue 2. Anttola, alue 3. Haukivuori sekä alue 4. Ristiina ja Suomenniemi. Jokaiseen puitejärjestelyyn valitaan kilpailutuksen perusteella enintään kymmenen (10) urakoitsijaa. Osatarjoukset ovat sallittuja, urakoitsijat voivat jättää tarjouksensa yhdestä tai useammasta alueesta.

Valintaperusteena on halvin tuntihinta alueittain. Puitejärjestelyssä tilaaja tilaa työt ensisijaisesti halvimman tuntihinnan tarjonneelta, kelpoisuusehdot ja edellytykset täyttävältä urakoitsijalta. Ensisijaisen toimittajan ollessa estynyt työ tilataan muilta toimittajilta edullisuusjärjestyksessä. Tilaaja voi myös järjestää haluamistaan töistä tai työkokonaisuuksista minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen urakoitsijoiden kesken. Minikilpailutuksessa urakoitsijaksi valitaan halvimman kokonaishinnan antanut urakoitsija.

Puitesopimuksien piiriin kuuluviin toimeksiantoihin käytetään sitoumuksetta vuositasolla n. 1,5 M€ (alv 0 %), käsittäen kaikki urakkalajit, riippuen korjattavien kohteiden ja niissä tarvittavien tarvikkeiden määrästä. Esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Mikkelin kaupungin muut yksiköt voivat hyödyntää puitejärjestelyä.

Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2024-31.12.2025. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen yhden vuoden optioon, 2026 ja 2027. Nykyiset sopimukset päättyvät 29.12.2023.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, yritysvaikutusten arviointi sekä alue- ja kokonaistaloudellisen merkityksen arviointi ja on järjestetty kaikille tarjouspyynnön valmistelusta kiinnostuneille avoin keskustelutilaisuus.

Luonnos rakennusteknisten töiden kilpailutusohjelmasta on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin em. asiakirjassa. Muissa sopimuksissa noudatetaa samoja tarjouspyynnön ehtoja.

Tämän tarjouspyynnön valmisteluun ja käsittelyyn osallistuneet tahot eivät ole oikeutettuja osallistumaan kyseiseen kilpailutukseen, koska ovat saaneet tarjouspyynnön tai sen osioita jo ennen muita tarjoajia. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy Mikkelin kaupungin kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja muutostöiden puitejärjestelyjen, 2024-2025 + optiot 1+1, tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisilla periaatteilla sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.