Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys

MliDno-2023-3921

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen korvaavavn rakentamislain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys on päätetty uusia, koska vuoden 2025 alussa voimaan tuleva rakentamislaki sisältää merkittäviä muutoksia nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin verrattuna. Voimassa oleva vuonna 2017 hyväksytty rakennusjärjestys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti ja lainsäädännön muutokset edellyttävät myös rakennusjärjestyksen uusimista tulevan lain mukaiseksi.

Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 15 §, 62 §, 65 §) mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava kaavoja valmisteltaessa käytettävää vuorovaikutusmenettelyä. 1.1.2025 voimaan tulevan ja maankäyttö- ja rakennuslain korvaavan rakentamislain (RaL) 19 §:ssä säädetään rakennusjärjestyksen hyväksymisestä, kuulemisestä ja julkaisemisesta, kuitenkin tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään soveltaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita MRL:n säännöksiä noudattaen. Rakennusjärjestyksen laatimisesta voidaan säätää tarkemmin asetuksella, jota ei ole vielä annettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan riittävän vuorovaikutuksen arvioimiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää rakennusjärjestyksen uudistamistyön aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä osallistumis-, vuorovaikutus- ja päätöksentekomenettelyt. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta sekä jättää yleisesti ehdotuksia rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Palautetta osallistumis- ja arviointimenettelystä on mahdollista antaa koko uudistamisprosessin ajan ja prosessin etenemistapaa voidaan tarvittaessa täsmentää.

Rakennusjärjestyksen uudistamista varten jo aiemmin perustettu ohjausryhmä, johon on nimetty myös kaupunkikehityslautakunnan edustajat. Ohjausryhmä on käynyt läpi ja hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Tavoiotteena on, että uusi rakennusjärjestys saadaan hyväksyttynä voimaan samaan aikaan kuin uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.