Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmän asiakashinnat vuodelle 2024

MliDno-2023-3849

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä otettiin käyttöön 6.6.2016. Waltti-lippujärjestelmässä matkalippujen hinnat perustuvat matkustusvyöhykkeisiin ja vyöhykkeiden ylitysten määrään. Kullakin matkavyöhykkeellä ja vyöhykeyhdistelmällä on oma hintansa. Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset päättävät itse alueensa lippujen hinnoittelun. Mikkelin kaupungin alueella sekä seutuliikenteessä toimivaltaisena viranomaisena toimivat Mikkelin kaupunki sekä Pohjois-Savon Ely-keskus. Joukkoliikennevuoroja sekä lippu- ja maksujärjestelmän toimintaa ja ylläpitoa hallitaan viranomaisten välisen keskinäinen yhteistyösopimuksen kautta. Lippujärjestelmää on kehitetty id-pohjaisuuteen sekä mobiilituotteisiin, mm. Waltti-mobiililippun käyttö alkoi 2018.

Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän asiakashinnat ovat siis vuodesta 2016 pysyneet samoina. Kuitenkin joukkoliikenteen hankintahinnat sekä lippu- ja maksujärjestelmän ylläpitokulut ovat nousseet tänä aikana yli 20 %. Järjestelmät kehittyvät, mutta samalla maksetaan välityspalkkioita eri operaattoreille, joten viranomainen ei saa lipputuloina täyttä asiakashintaa. Joukkoliikenteen matkustus on jälleen kasvusuunnassa, mutta yleisestä kustannustason noususta johtuen lippu- ja maksujärjestelmän asiakashintoihin esitetään 5 % korotusta, bussista ostettavien kertalippujen hintoihin esitetään 9 % korotusta. Maksettavia nousukorvauksia korotetaan myös 5 %.  

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Mikkelin kaupunki päättää Mikkelin seudun walttilippujen asiakashinnoittelusta. Seudun joukkoliikenteessä ovat käytössä markkinaehtoisen liikenteen omat lipputuotteet sekä Matkahuollon lipputuotteet. Matkahuollon lipuilla voi matkustaa myös waltti-liikenteessä. Waltti-bussilippujen myynnin asiakaspisteenä toimii kaupungin asiointipiste pääkirjastolla. Kaupungin asiointipisteessä myydään Mikkelin kaupungin toimivaltaisia Waltti-bussilippuja. Mikkelin kaupunki sekä Ely-keskus ovat sopineet asiointipisteen yhteistyöstä erillisellä sopimuksella. Ensimmäinen Waltti-matkakortti hankitaan kaupungin asiointipisteestä, Waltti-nettipalvelusta tai Waltti Mobiili -sovelluksen käyttöönotolla. Matkakortin voi lisäladata palvelupisteessä, busseissa, Waltti Mobiilii -sovelluksessa, itsepalvelukassoilla ja nettipalvelussa. Joukkoliikenteen asiointipisteen palveluhinnastoon ei esitetä korotuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että 1.1.2024 alkaen Mikkelin seudun joukkoliikenteen Waltti-bussikortin hinnoittelun perustaksi vahvistetaan liitteen mukaiset lipputyypit ja niiden asiakashinnat sekä asiointipisteen palveluhinnasto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus, Juvan kunta, Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Puumalan kunta, liikennöitsijät, Maas-toimijat (Matkahuolto, PaiQ), Waltti Solutions Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.