Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Maa-alueiden vaihto Oy SWM-Wood Ltd:n ja Mikkelin kaupungin välillä

MliDno-2023-3888

Valmistelija

 • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Oy SWM-Wood Ltd omistaa maa-alueita Pursialassa teollista toimintaansa varten. Yrityksen on toimintansa laajentumistarpeiden turvaamiseksi laajennettava myös hallitsemiaan maa-alueita. Kaupunki on jo aiemmin vuokrannut yritykselle tontin 491-15-7-9 ja yritys on myös hankkinut omistukseensa Puumerkin entisen kiinteistön 491-15-17-1. Nyt olisi tarpeen järjestellä maa-alueita tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi, jolle Oy SWM-Wood Ltd hakee kaavamuutosta teollisen toimintansa turvaamiseksi.

Kaupunki ja Oy SWM-Wood Ltd ovat nyt sopineet liitteenä olevasta kartasta ja vaihtokirjaluonnoksesta ilmenevästä maanvaihdosta. Kaupunki luovuttaisi yritykselle tontin 491-15-7-9 (jota yritys nyt hallitsee maanvuokraoikeuden nojalla), tontin 491-15-11-3, määräalat yleisistä alueista 491-15-9901-0 ja 491-15-9906-0, tilan 491-402-4-25 ja määräalan tilasta 491-402-4-26. Yritys luovuttaisi kaupungille määräalan tontista 491-15-17-1, joka liitetään Pursialankadun katualueeseen. Oy SWM-Wood Ltd maksaa kaupungille välirahaa 12 427 m2 * 16,2 euroa/m2 = 201 317 euroa, joka perustuu lokakuussa 2022 alueen teollisten tonttien hinnasta pyydettyyn kiinteistöarvioon (tämän hetken indeksitason mukaisesti arvion hinta on 16,2 euroa/m2).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki ja Oy SWM-Wood Ltd tekevät liitteenä olevasta kartasta ja vaihtokirjaluonnoksesta ilmenevän maanvaihdon.

Kaupunki luovuttaa Oy SWM-Wood Ltd:lle:

 • tontin 491-15-7-9
 • tontin 491-15-11-3
 • 2 798 m2 määräalan kiinteistöstä 491-15-9901-0
 • 455 m2 määräalan kiinteistöstä 491-15-9906-0
 • tilan 491-402-4-25
 • 685 m2 määräalan tilasta 491-402-4-26


Oy SWM-Wood Ltd luovuttaa kaupungille:

 • 378 m2 määräalan tontista 491-15-17-1


Oy SWM-Wood Ltd maksaa kaupungille välirahaa 201 317 euroa.

Lisäksi maankäyttöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vaihtokirja ja tekemään siihen tarvittaessa teknisiä muutoksia sekä lisäämään aluetta koskevia pima-määrityksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oy SWM-Wood Ltd, maankäyttöjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.