Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 5.6.2023 - 2.6.2024

MliDno-2023-2829

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi. Pohjois-Savon Ely-keskus esittää, että alueen kaupungit ja kunnat hyväksyvät Ely-keskuksen laatiman joukkoliikenteen rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2023-2024. Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta. Seudun joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle joukkoliikennepalveluiden ostoon ja valtionavustuksiin myönnetty määräraha kuluvalle vuodelle 2023 on 7,925 M€ sisältäen noin 0,5 M€ lipputulokiintiötä. Myönnetty määräraha on noin 2 M€ arvioitua tarvetta pienempi. Sopeuttamistoimina ovat liikennepalveluiden karsiminen, valtionavustusten pienentäminen sekä kuntien rahoitusosuuksien nostaminen. Sopeuttamistoimia on käsitelty alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä. Lisäksi on järjestetty erilliset maakunnalliset kuulemistilaisuudet, joissa on esitelty alustavat laskelmat uusista kuntien kustannusosuuksista ajokaudelle 5.6.2023-2.6.2024. Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on ollut 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Nyt esitetään, että kuntien rahoitusosuus nousee 25 %:iin. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan. Bruttokorvaukseen perustuvassa runkoliikenteessä kuntien indeksitarkistettuja aiempia kustannusosuuksia on nostettu 5 %:lla lukuun ottamatta toimivaltaisia keskuskaupunkeja (Joensuu, Kuopio ja Mikkeli), joiden nettokustannusosuuksia on nostettu 10 %:lla. Tämä koskee vuosina 2020-2022 alkaneita sopimuksia. Keväällä 2023 kilpailutettujen 5.6.2023 alkaneiden sopimusten kustannusjakomallissa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY-keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon. 

Mikkelin kaupungin rahoitusosuus koskee PoSEly-sopimusliikennettä:
Bruttoliikennesopimukset:
Mikkeli – Anttola – Puumala
Mikkeli – Otava - Hirvensalmi
Mikkeli – Kangasniemi
Mikkeli – Juva – Sulkava
Mikkeli – Juva – työmatkaliikenne
Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki
käyttöoikeussopimukset:
Mikkeli – Pertunmaa
Mikkeli - Mäntyharju

Kustannuksista vastaa eniten seudun keskuskaupunkina Mikkeli, koska kuntien yhteenlaskettu osuus kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista on 25 % sekä jäljelle jäävä osuus jaetaan tasaosuuksin. Pohjois-Savon Ely-keskuksen hankintasopimusten joukkoliikennelinjat kuuluvat Mikkelin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään ja sen clearing-järjestelmien ylläpitovastuu on kaupungilla. Mikkeli - Juva - liikenteessä aloitettiin keväällä 2.5.2022 alkaen työmatkaliikenteelle erityisiä bussivuoroja. Mikkeli-Juva-välin työmatkavuoro-projekti jatkuu, mutta vähäisen matkustajamäärän vuoksi osa vuoroista lakkaa 1.9.2022 alkaen. Myös Hirvensalmen linjan vuoroista on karsittu sunnuntaivuoropari jo pois. Pohjois-Savon Ely-keskus on liikenteiden hankintasopimushintojen perusteella laskenut Mikkelin kaupungin rahoitusosuudeksi 425.332 € (sis. alv 10 %). Waltti-lipputuloja arvioidaan tuloutuvan Mikkelin kaupungille 250.000 € (sis. alv 10 %), joten kaupungin nettokustannusosuudeksi jäisi n. 180.000 € (sis. alv 10 %). Edellisen ajokauden nettokustannus oli noin 150.000 € (sis. alv 10 %). Lopullinen kaupungin kustannusosuus riippuu lipputuloista ja kaupungin ja PoSElyn väliseen yhteistyösopimuksen mukaisesti Ely maksaa lipputulokompensaatiota, jos lipputulo ei toteudu arvioidun mukaisesti. Voidaan kuitenkin katsoa, että seudulliseen liikenteeseen tulee etsiä uusia hankintatapoja sekä vuorosuunnittelua, joka vähentäisi kuntien rahoitusta. Keskuskaupunkina Mikkelin osuus edellyttää vuosittain kasvavaa rahoitusta, mutta sen vaikuttavuus joukkoliikennepalvelussa ei varsinaisesti näy. Ely-liikenteiden hankinnassa ei oteta huomioon kaluston osalta ympäristövaatimuksia, kuten kaupunki ja kunnat joutuvat hankinnoissaan vaatimaan. Rahoitusosuudella tulee saada enemmän vaikuttavuutta sekä vuorotarjontaan että kalustovaatimuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu rahoitusosuudella 425.332 € (sis. alv 10 %) Pohjois-Savon Ely-keskuksen Mikkelin seudun joukkoliikenteiden hankintoihin ajokaudelle 5.6.2023-2.6.2024. Keskuskaupunkina Mikkelin osuuus edellyttää vuosittain kasvavaa rahoitusta, mutta sen vaikuttavuus joukkoliikennepalvelussa ei varsinaisesti näy. Mikkelin kaupunki katsoo, että Ely-liikenteiden hankinnassa otetaan huomioon samat ympäristövaatimukset kaluston osalta kuten kuntien hankinnoilta edellytetään. Kuntien rahoitusosuudella tulee saada enemmän vaikuttavuutta sekä vuorotarjontaan että päästötöntä joukkoliikennettä.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.