Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Esitys määrärahamuutoksista 10/2023, kaupunkikehityslautakunta

MliDno-2023-901

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käyttötalous

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana ja toimintakulut puolestaan arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisemmalla tasolla. Yksikkökohtaiset menojen ylitykset sekä tuottojen alitukset saadaan katettua palvelualueen sisäisillä määrärahasiirroilla. Lautakunnan käyttötalouteen ei tämän takia esitetä määrärahamuutoksia. Vuodelle 2023 kohonneet energiakustannukset aiheuttavat organisaation sisäisiin vuokriin lisälaskutuksen, jonka vaikutus käyttötalouteen tullaan huomioimaan määrärahamuutoksissa. Lisälaskutus näkyy Kaupunkikehityslautakunnalla lisääntyneenä sisäisenä vuokratuottona.

Investoinnit

Kaupungin investointiohjelmassa kokonaisuudessaan vuodelle 2023 on päätetty menomäärärahaksi 27,7 miljoonaa ja tulomäärärahaksi 2,5 miljoonaa. Nyt esitettävästä tulomäärärahamuutoksesta huolimatta investointiohjelman ennustetaan toteutuvan nettotasolla talousarvion mukaisesti ollen -25,2 miljoonaa. Nyt esitettävät menomäärärahojenmuutokset voidaan toteuttaa investointiohjelman sisäisinä siirtoina. Menomäärärahojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan miljoonan alle talousarvion. Osa esitettävistä menomäärärahamuutoksista (ao. ylityksistä 5 kpl) johtuu maksupostien siirtymisestä vuosien välillä.

Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkikehityslautakunnan alaisten investointien määrärahoja. Muutokset esitetään tehtäväksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Maa- ja vesialueiden myyntitulot alittavat tulomäärärahan 1 000 000 euroa. Syynä tähän on yleinen investointien ja rakentamisen taantuma sekä asuinrakentamisen hiljentyminen koko maassa. Tonttivarauksia on olemassa merkittävästi, mutta ne eivät ole johtaneet tonttien myyntiluovutuksiin. Markkinatilanne on odottava. Tialnteen ennakoidaan muuttuvan rakennuslupien osalta jo vuonna 2024 ja rakentamisien käynnistymisinä vuoden 2025 aikana.

Haukivuoren palvelutalon vesikaton uusimistarve aktivoitui nopealla aikataululla. Osa katosta oli tarkoitus uusia jo vuonna 2022. Resursseista johtuen kohdetta ei pystytty vielä tuolloin toteuttamaan. Päivitetytssä tarkastuksessa katossa on havaittu pahoja vaurioita, eikä niitä voida jättää enää talveksi korjaamatta. Hankkeelle haetaan siirtomääräraha, joka katetaan investointiohjelman sisällä.

Jalkaväkimuseon kustannukset ylittävät kuluvana vuonna määrärahan noin 59 000 euroa. Koko hankkeelle oli määrärahat vuoden 2022 talousarviossa, mutta osa kustannuksista kirjaantui vasta vuodelle 2023.

Ristiinan koulukeskuksen kehittämiselle eli kirjaston rakentamiselle oli määrärahat vuoden 2022 talousarviossa, mutta osa kustannuksista kirjaantui laskutuksesta johtuen vasta vuodelle 2023. Kohde valmistui vuoden 2022 puolella.

Naisvuoren tornin kunnostukselle oli määrärahat vuoden 2022 talousarviossa, mutta osa maksueristä kirjaantui vasta vuodelle 2023. Toteuma oli kumulatiivisesti kustanusarviota pienempi.

Eteläinen aluekoulu, korvaava uudisrakennus. Hankkeen rakentamisen maksueriä, valmiusasteen etenemisestä johtuen, kohdistuu ennakoitua enemmän jo vuodelle 2023. Hankintaprosessista ja koulun käyttöönotosta vastaanoton jälkeen johtuen irtaimiston investoinnit painottuvat talousarviota vahvemmin vuodelle 2024. Hanke etenee kokonaisuudessaan kustannusarvion mukaisesti. Koulu vastaanotetaan urakoitsijalta tammikuussa 2024.

Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, korjausvelka, saneeraus. Investointiin on kirjautunut osittain kustannuksia jo vuonna 2022 tehdystä automaatiokorjauksesta. Lisäksi kohteessa suoritettiin välttämätön vesikaton korjaustyö.

Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus. Kohteessa jouduttiin tekemään salaatinvalmistustilan viilennys viranomaisvaatimuksen vuoksi. Tätä ei ollut budjetoitu. Talousarviossa varatulla määrärahalla oli tarkoitus tehdä vain pienempiä, akuutteja korjauksia. Kohteeseen on suunnitella myöhempinä vuoisna suurempi kiinteistön peruskorjaus.

Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt /Julkiset rakennukset. Kyseisen menorivin määrärahat on siirretty KV §44 20.3.2023 kirjastolle tulevan asiointipisteen rakentamiseen. Asiointipisteen siirto aktivoi Kehitysyhtiö Miksei Oy:n siirtymisen virastotalolla, jolloin muutostyön aktivoituessa määrärahalle on tarvetta.

Osallistava budjetointi ylittää menomäärärahan 30 000 euroa. Vuoden 2022 päätettyjen hankkeiden toteutus ja loppuun saattaminen on osittain siirtynyt vuoden 2023 puolelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:

Tulomäärärahamuutokset

 • Maa- ja vesialueiden hankinta TULOT, projekti 10350 (TA 2.000.000 euroa), tuloalitus -1.000.000 euroa


Menomäärärahamuutokset

 • Haukivuoren palvelutalon vesikatto (ei määrärahaa/TA), menoylitys +80.000 euroa
  Siirretään projektilta 13004 Urpolan varastorakennus jäänhoitokoneelle saneeraus (TA 120.000 euroa)
 • Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto projekti 14112 (ei määrärahaa/TA), menoylitys +59.000 euroa
  Siirretään projektilta 10654 Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
 • Ristiinan koulukeskuksen kehittäminen projekti 10643 (ei määrärahaa/TA), menoylitys +33.000 euroa
  Siirretään projektilta 10654 Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
 • Naisvuoren tornin kunnostus 14111 (ei määrärahaa/TA), menoylitys +55.000 euroa
  Siirretään projektilta 10654 Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
 • Eteläinen aluekoulu, korvaava uudisrakennus projekti 10630 (TA 9.000.000 euroa), menoylitys +600.000 euroa
  Siirretään projektilta 31108 Eteläinen aluekoulu, kalustus (perusopetus) (TA 1.250.000 euroa)
 • Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, projekti 12001 (TA 50.000 euroa), menoylitys +20.000 euroa
  Siirretään projektilta 10654 Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
 • Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus projekti 14117 (TA 50.000 euroa), menoylitys +70.000 euroa
  Siirretään projektilta 10654 Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus (TA 400.000 euroa)
 • Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt /Julkiset rakennukset projekti 15000 (TA 100.000 euroa), menoylitys +100.000 euroa
  Siirretään projektilta 12006 Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus (TA 200.000 euroa)
 • Osallistava budjetointi projekti 10005 (TA 100.000 euroa), menoylitys +30.000 euroa
  Siirretään projektilta 10001 Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet (TA 200.000 euroa)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.