Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Visulahden alueen tonttien hinnoittelu

MliDno-2020-1264

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueelle on alkanut viitostien remontin myötä muodostua kysyntää. Kysyntään vastaaminen vaatii kuitenkin, että hinnoittelu on oikea. Alueella ei tällä hetkellä ole erillistä hinnoittelua, ja olemassa olevien toimitila- ja teollisuustonttihinnoittelujen noudattaminen johtaisi suhteellisen korkeaan aluehintaan.

Visulahden kaava-alueella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita sekä liikerakennusten korttelialueita. Alueelle ominaista on korkea asemakaavallisen rakennusoikeuden määrä suhteessa hankkeiden todellisuudessa toteuttaman rakennusoikeuden määrään.

Liikerakennusten tonttien (Visulahden kauppapuisto) hinnat ovat aina tapauskohtaiset, joten ne on erikseen määritettävä kaupunginhallituksen päätöksellä. Nyt tarkoitus olisi, että liikerakennusten tonteillekin määritettäisiin kiinteät hinnat kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Alueelle soveltuviksi hinnoiksi on arvioitu teollisuus- ja varastorakennusten tonttien osalta 7 euroa / m2 sekä liikerakennusten tonttien osalta 25 euroa / k-m2. Normaali valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukainen teollisuus- ja varastotontin hinta olisi 11,14 euroa / m2 ja toimitilarakennusten tontin hinta olisi 44,47 euroa / k-m2. Biltemalle Visulahdesta aiemmin tarjouskilpailulla myydyn tontin hinnaksi muodostui noin 25 euroa / k-m2. Ponssen tontin hinta oli 130.000 euroa, joka tarkoittaa 17 euroa / k-m² tai 8,7 euroa / m².

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:

T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2

KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2

KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2

Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Visulahden alueen tonttien hinnoittelusta on pyydetty kiinteistöarvio, joka on liitteenä. Arvion mukaisesti T-korttelialueiden hinta olisi 7 € / m², KTY-1 korttelialueiden hinta olisi 25 € / k-m² ja KM sekä K korttelialueiden hinta olisi 30 € / k-m². Kaupungin oman käsityksen mukaan kuitenkin KTY-1 ja KM sekä K korttelialueille soveltuu käytettäväksi kaikille sama hinta 25 € / k-m2

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:

T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2

KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2

KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että siitä poistetaan kohta: "Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:

 • T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2
 • KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2
 • KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Käsitellyt asiat