Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Veroprosentit vuodelle 2021

MliDno-2018-2305

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ei esitetä muutoksia tulovero- tai kiinteistöveroprosentteihin vuodelle 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 9.11.2020.

Tuloveroprosentti

Painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 %, jossa on 0,09 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2019 verrattuna. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,92 %. Nousua vuoteen 2019 on 0,76 prosenttiyksikköä.

Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2020 on 22,00 %.

Vuodelle 2021 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 22,00 %.

Kiinteistöveroprosentti

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi kunnanvaltuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Kiinteistöveroprosentti

Vaihteluväli

Mikkeli 2020

Mikkeli 2021

yleinen

0,93-2,00

1,37 %

1,37 %

vakituinen asuinrakennus

0,41-1,00

0,62 %

0,62 %

muu asuinrakennus

0,93-2,00

1,50 %

1,50 %

voimalaitos

0,00-3,10

3,10 %

3,10 %

rakentamaton rakennuspaikka

2,00-6,00

4,00 %

4,00 %

yleishyödyllinen yhteisö

0,00-2,00

0,00 %

0,00 %

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021 nostetaan 22,75 prosenttiin. Koska kukaan ei kannattut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

Mikkelin kaupunki ja kaupunkikonserni ovat velkaantuneet lähes yhtäjaksoisesti ainakin parin vuosikymmenen ajan. Useimmiten syynä ovat alijäämäiset tai kustannusten suhteen liian toiveikkaat talousarviot. Myös monet investointien kustannusarviot ovat ylittyneet kohtuuttoman paljon. Nyt kaupungin talous on ajautumassa kestämättömään tilaan.

Vuoden 2021 talousarvio on arvioitu olevan noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Minun mielestäni tässä tilanteessa ei voida enää tehdä alijäämäistä talousarviota. Kun säästöjä ei näytä löytyvän riittävästi niin esitän, että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021nostetaan 22,75 prosenttiin. Tällä veroprosentilla on mahdollisuus päästä 0-tulokseen.

Tästä voidaan lähteä rakentamaan kaupungin taloutta kestävään kuntoon.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

Päätös

Veroprosenttien käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Timo Halonen käytti yleispuheenvuoron. Lisäksi useat valtuutetut käyttivät yleispuheenvuoroja.

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti,​ että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021 nostetaan 22,​75 prosenttiin. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Eriävä mielipide

 • Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

  Mikkelin kaupunki ja kaupunkikonserni ovat velkaantuneet lähes yhtäjaksoisesti ainakin parin vuosikymmenen ajan. Useimmiten syynä ovat alijäämäiset tai kustannusten suhteen liian toiveikkaat talousarviot. Myös monet investointien kustannusarviot ovat ylittyneet kohtuuttoman paljon. Nyt kaupungin talous on ajautumassa kestämättömään tilaan.

  Vuoden 2021 talousarvio on arvioitu olevan noin 6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

  Minun mielestäni tässä tilanteessa ei voida enää tehdä alijäämäistä talousarviota. Kun säästöjä ei näytä löytyvän riittävästi niin esitän, että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021nostetaan 22,75 prosenttiin. Tällä veroprosentilla on mahdollisuus päästä 0-tulokseen.

  Tästä voidaan lähteä rakentamaan kaupungin taloutta kestävään kuntoon.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Verohallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Käsitellyt asiat