Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Hallintosääntömuutos / tiedonhallinnan järjestäminen

MliDno-2020-2090

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Max Mustapää, asiakirjahallintopäällikkö, max.mustapaa@mikkeli.fi
Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Kimmo Kokko, tietohallintopäällikkö, kimmo.kokko@mikkeli.fi
Päivi Malinen, tietosuojavastaava, paivi.malinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) (jäljempänä tiedonhallintalaki) tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi, mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Tiedonhallintalaki on julkista hallintoa koskeva yleislaki, jonka keskeinen sisältö koostuu säännöksistä, jotka liittyvät viranomaisten tietojärjestelmien ja tietovarantojen tietoturvallisuuteen, tietoaineistojen muodostamiseen ja sähköiseen luovutustapaan sekä asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämiseen. Julkisen hallinnon tiedonhallinnassa on otettava huomioon myös muut tiedonhallintaa koskevat ja siihen vaikuttavat säädökset, kuten Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), arkistolaki (831/1994), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).

Lakia sovelletaan tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön, kun viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja eli viranomaisten asiakirjojen ja niitä vastaavien tietojen muodostamia tietokokonaisuuksia. Laissa tarkoitettujen tiedonhallintayksiköiden tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Lain 4.1 § 5 kohdan mukaisesti kunnat ovat tiedonhallintayksikköjä, ja näin ollen Mikkelin kaupunki on tiedonhallintayksikkö.

Tiedonhallintalain 4.2 §:n mukaisesti tiedonhallinnan järjestämisen vastuu kuuluu tiedonhallintayksikön johdolle, ja samassa pykälässä säädetään tarkemmin, mistä asioista johdon on erityisesti huolehdittava. Laissa ei suoraan mainita, mitä tiedonhallintayksikön johdolla kunnissa tarkoitetaan. Lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 284/2018 vp) ja lain täytäntöönpanoa valvovan julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan suosituksen Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa (Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:18) perusteella johtona toimisi kuitenkin kunnanhallitus. Suositus perustuu siihen, että kuntalain (410/2015) 38.2 §:n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa, jonka lisäksi lain 39.1 § 1 kohdan perusteella kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntaliitonkin hallintosääntömallissa esitetään tiedonhallintayksikön johdon asemaa kunnanhallituksille. Mikkelin kaupungin osalta olisi edelliset seikat huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, että tiedonhallintayksikön johtona toimii kaupunginhallitus. Tätä tukee myös se, että tällä hetkelläkin kaupunginhallitus vastaa hallintosäännön I osan 7 luvun 69 §:n mukaisesti asiakirjahallinnon järjestämisestä, joka on puolestaan osa tiedonhallintaa.

Tiedonhallintayksikön johdon ja sen vastuiden määrittämiseksi sekä tiedonhallintalain aiheuttamien muiden tarpeellisten muutosten toteuttamiseksi ehdotetaan Mikkelin kaupungin hallintosääntöä muutettavan liitteissä esitetyillä tavoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä esitetyt muutokset hallintosäännön 7 lukuun, ja että muutokset tulevat voimaan heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteissä esitetyt muutokset hallintosäännön 7 lukuun, ja että muutokset tulevat voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueiden tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Käsitellyt asiat