Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Asemakaavanmuutos 4. kaupunginosa (Kaukola) / Graniittitalo

MliDno-2016-2454

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä toukokuuta 2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukolan) korttelin osan 1 tontin 211, Ristimäenkatu 5.

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti arvokkaalla paikalla Hallituskadun varrella. Kiinteistö rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Mikkelin hallitustori ympäristöineen).

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1975. Graniittitalon kiinteistö on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kerrosluvuksi on osoitettu ½II kerrosta ja rakennusoikeudeksi 2 290 k-m2. ALP 18/8  merkinnällä on osoitettu kahdeksan autopaikkaa viereiselle ALP-korttelualueelle.

Kaavamuutoksella maakunnallisesti arvokas Graniittitalon rakennus suojellaan asemakaavatasoisesti sr-1 merkinnällä. Tontin nykyinen käyttötarkoitus muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), joka mahdollistaisi asumisen, palvelu-, liike- ja majoitustoimintojen sijoittamisen rakennukseen. Kaavamuutoksessa ei osoiteta uutta täydennysrakentamismahdollisuutta. Tontin takaosaan voidaan sijoittaa autokatos.

Nykyinen rakennusoikeus 2 290 k-m2 säilyy.

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 670 m2.

Kaavamuutos on tullut vireille 1.12.2016 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 1.12. - 30.12.2016. Siitä saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Viranomaislausunnoissa painotettiin kulttuuriympäristön huomioimista. Naapuritaloyhtiö esitti toiveenaan laajentaa kaava-aluetta ja tutkia täydennysrakentamismahdollisuutta omistamallaan tontilla. Mielipiteet, lausunnot ja vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteestä 5.

Pysäköintinormi noudattaa kantakaupungin osayleiskaavassa 2040 määriteltyjä ohjeellisia pysäköintinormeja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1, tonttia 211 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Ristimäenkatu 5), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli-Seura ry, teleoperaattorit sekä Mikkelin kaupungin osalta vesilaitos, museot, rakennusvalvonta ja infra-aluepalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen saapui kokoukseen tämän pykälän alussa ja selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1, tonttia 211 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Ristimäenkatu 5), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli-Seura ry, teleoperaattorit sekä Mikkelin kaupungin osalta vesilaitos, museot, rakennusvalvonta ja infra-aluepalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöintijä kaava-alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 26.5.2020 päivätyn ja 23.10.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus oli nähtävillä ajalla 15.7.2020. – 15.9.2020, ja siitä saatiin kolme lausuntoa (kaavaselostus liite 5).

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty vähäisiä täydennyksiä lausuntojen perusteella. Rakennusta koskevia suojelumääräyksiä on täydennetty ja tarkennettu.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1 ja tonttia 211 / Graniittitalo koskevan asemakaavan muutoksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-​alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1 ja tonttia 211 / Graniittitalo koskevan asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Kalle Räinä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Käsitellyt asiat