Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Suomen Pankki

MliDno-2019-806

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 25. päivänä elokuuta 2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018. Kaava-alue sijaitsee Mikkelin ruutukaavakeskustassa Hänninkentän reunalla Vilhonkadulla. Torille matkaa on noin 200-300 metriä.

Kaavalle asetetut tavoitteet

FH Invest Oy omistaa suunnittelualueiden kiinteistöt 491-1-13-1018 ja 491-1-13-2018, joiden nykyinen asemakaavallinen käyttötarkoitus on osoitettu asuin- ja liiketoimintaan. Suomen Pankin tiloissa toimii yksityinen lääkäriasema, joka aloitti toimintansa vuodenvaihteessa 2020. Maanomistajan tavoitteena on kehittää kiinteistöjä asumista ja liiketoimintoja varten. Hakija on esittänyt, että kaavaa muutettaisiin siten että tyhjälle asuintontille mahdollistetaan kerrostalorakentaminen. Kaavan suunnittelussa huomioidaan keskusta-alueen ominaispiirteet ja suojellut rakennukset. Rakennusten katutason kerroksiin mahdollistetaan liiketilojen sijoittaminen. Suunnittelualue sijaitsee keskustassa palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Asemakaavan muutoksessa on ratkaistavana toiminnallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennussuojelullisia kysymyksiä.

Rakennusoikeus noudattelee nykyistä keskustan kaavatehokkuutta. Tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoisen täydennysrakentaminen kaupunkikuvallisesti merkittävän Suomen Pankin ympäristöön. Pysäköinti toteutetaan tontille maanpäällisenä kansiratkaisuna. Piha-alueet toteutetaan pysäköintikannen päälle.

Asemakaavan muutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin ruutukaavakeskustassa olevan infrastruktuurin, kattavien palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen laadintaa.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Asemakaavan muutos on tullut vireille 6.4.2017 Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta. Hakijan tavoitteena oli luopua nykyisistä kiinteistöistä. Kaavaprosessin aikana Senaatti-kiinteistöt myi Suomen Pankin tontit alkuvuodesta 2019 ja kaavatyö asetettiin uudelleen vireille ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille. Kaava-aluetta päätettiin laajentaa vuoden 2020 aikana ja mukaan otettiin Vilhonkadulla sijaitseva naapurikiinteistö 491-1-13-3018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista saatu palaute on kaavaselostuksen liitteenä 5.

Asemakaavan muutoksesta laadittiin kaavaluonnos, joka oli nähtävillä 20.5.2020 – 20.7.2020. Luonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa ja neljä huomautusta (kaavaselostus liite 5)

Kaavaratkaisun sisältö

Pääkäyttömerkintä suunnittelualueelle on C keskustatoimintojen korttelialue. Kokonaisrakennusoikeuden määrää on noin 3 910 k-m². Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee kantakaupungin osayleiskaavan 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat noin (IV-V), kaksi (II) ja yksi (I). Suomen Pankin rakennus ja Vilhonkadulla sijaitseva Martti Välikankaan suunnittelema asuinrakennus suojellaan. Suojeltujen rakennusten osalta kerroslukuja ei luonnollisesti kasvateta. Uutta rakennusoikeutta muodostuu tyhjälle tontille 1018 yhteensä 1 140 k-m². Lisäksi Vilhonkadun varrella olevalle tontille 3018 osoitetaan 150 k-m² lisärakennusoikeus tontin takaosaan. Suunnittelualueen tonteille osoitetaan kulkuyhteys ja ajorasite Päiviönkadulta.

Pysäköintimitoitus noudattaa kantakaupungin osayleiskaavan 2040 pysäköintivaadetta.

Laaditut selvitykset

Suomen Pankin rakennuksesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun asemakaavamuutosehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä ajalla 9.9.2020. – 12.10.2020. Asemakaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa ja yksi muistutus (kaavaselostus liite 5).

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty vähäisiä korjauksia ja täydennyksiä lausuntojen perusteella.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus on laadittu lokakuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki koskevan asemakaavan muutoksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-​alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki koskevan asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Kalle Räinä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle. 

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Kiinteistö Oy Mikonkatu 1/hallituksen puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Käsitellyt asiat