Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Veroprosentit vuodelle 2022

MliDno-2018-2305

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ei esitetä muutoksia tulovero- tai kiinteistöveroprosentteihin vuodelle 2022, joten talousarviovalmistelu perustuu nykyisiin veroprosentteihin. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista kokouksessaan 8.11.2021.

Sote-uudistuksen vuoksi kaikkien kuntien tuloveroprosenttia lasketaan vuodelle 2023 saman verran. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä. Lakiin jo kirjatusta leikkausluvusta huolimatta lopullinen leikkausprosentti tarkentuu vasta vuoden 2022 aikana lopullisten sote-siirtolaskelmien valmistumisen yhteydessä. Viimeisimmissä, toukokuussa päivitetyissä laskelmissa on leikkaus 12,39 prosenttiyksikköä. Kunnat eivät voi päättää muista muutoksista vuoden 2023 tuloveroprosenttiin. Vuoden 2022 tuloveroprosentista päätettäessä lukitaan siten myös vuoden 2023 tuloveroprosentin laskentaperuste.

Tuloveroprosentti

Verotettavilla tuloilla laskettu painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 %, joka on 0,05 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2020. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 21,94 %. Nousua vuoteen 2020 on 0,02 prosenttiyksikköä.

Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2021 on 22,00 %.

Vuodelle 2022 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 22,00 %.

Kiinteistöveroprosentti

Kaupunginvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi valtuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Kiinteistöveroprosentti

Vaihteluväli

Mikkeli 2021

Mikkeli 2022

yleinen

0,93-2,00

1,37 %

1,37 %

vakituinen asuinrakennus

0,41-1,00

0,62 %

0,62 %

muu asuinrakennus

0,93-2,00

1,50 %

1,50 %

voimalaitos

0,00-3,10

3,10 %

3,10 %

rakentamaton rakennuspaikka

2,00-6,00

4,00 %

4,00 %

yleishyödyllinen yhteisö

0,00-2,00

0,00 %

0,00 %

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen henkilöstöjohtaja Maria Närhinen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja Eero Aho poistuivat kokouksesta klo 18.37.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

Päätös

Veroprosenttien käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Timo Halonen käytti yleispuheenvuoron. Lisäksi useat valtuutetut käyttivät yleispuheenvuoroja.

Asiasta käydyn keskusteluna aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti valtuutettu Liisa Ahosen kannattamana, että Mikkelin kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätetään 23 prosenttia, jolla voidaan saada alijäämäiseksi suunniteltu talousarvio hieman ylijäämäiseksi. Muutosesityksen perusteena on saada kaupungin velkaantuminen loppumaan.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jukka Pöyryn esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 49 jaa ääntä ja 2 ei ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on saman sisältöinen kuin hänen muutosesitys.

Merkitään, että viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Verohallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.