Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat

MliDno-2021-1319

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 23. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Sairilan rantaosayleiskaava on hyväksytty 5.5.2003. Suunnittelualue sijaitsee Ylimmäinen järven ranta-alueella noin kahdeksan kilometriä Mikkelin keskustasta itään. Yleiskaavan muutos käsittää osaa tilasta Pulkkinen 491-434-10-0.     

Kaavamuutos on tullut vireille 23.3.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 23.3.2021 – 22.4.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 4 lausuntoa ja neljä mielipidettä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa on mm. esitetty, että osallisten vaikutuskeinot on syytä kuvata tarkemmin ja maisema- ja luontoselvitys on tarpeellisilta osilta syytä ajantasaistaa.

Rantaosayleiskaavan mitoitusperiaatteen mukaan Pulkkinen tilalle kuuluu neljä rakennuspaikkaa. Tila on ollut matkailua palvelevat rakentamisen käytössä, joten sille on tavanomaisesta lomarakentamisesta poiketen osoitettu 500 k-m2 sisältävä RM-1 alue ja kaksi RA rakennuspaikkaa. Luonnoksessa on esitetty kaksi uutta RA rakennuspaikkaa ja 400 k-m2 rakennusoikeutta RM-1 alueelle. Rakennusoikeuden nostaminen vastoin laajemman yleiskaavan suunnittelu- ja laadintaperiaatteita vaarantaa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksia ja vaikeuttaa maanomistajien tasapuolista kohtelua. Koska kyseessä on osittain matkailua ja yritystoimintaa palveleva rakentaminen, jota voidaan ranta-alueen kaavoituksessa käsitellä mitoituksen osalta tavanomaisesta lomarakentamisesta poiketen, on RM-1 alueen lisärakentaminen mahdollista. Tavanomaisten lomarakennuspaikkojen osoittamiselle ELY-keskus ei näe perusteita. RM-alueen lisärakentaminen on suunniteltava siten, ettei uusia omarantaiseen lomarakentamiseen verrattavia rakennuspaikkoja enää RM-alueelle synny.

Vastine:
Osallisille 23.3.2021 lähetetyssä kirjeessä on kuvattu mielipiteiden jättöosoite, päivämäärä sekä tieto, kuka antaa tietoa kaavoituksesta. Ehdotusvaiheen kuulutuksesta käy ilmi samat asiat. Luonto- ja maisemaselvityksen osalta viitataan Mikkelin seudun alla olevaan lausuntoon.

Voimassa olevan yleiskaavan mukaiselle RA/2 alueelle on rakennettu rakennusluvan mukaisesti v. 2003 lomarakennus eli alueella on kolme lomarakennusta. Alue esitetään kaavaehdotuksessa RM-1 alueeksi, jossa enintään kolme matkailua palvelevia lomarakennuksia. Lisärakentamisena sallittaisiin vain enintään 15 kem2 saunat ja pienehköt talousrakennukset.

Kaikki alueen lomarakennukset ovat olleet ja ovat jatkossakin matkailukäytössä olevia rakennuksia. Voimassa olevassa kaavassa oleva RM-1 -alueen länsipuolella maasto on soistunutta, joten kaikki rakennukset on rakennettu ja rakennetaan rannan tuntumaan harjanteelle. Rakennusten porrastaminen syvemmälle ranta-alueesta ei näin ollen ole mahdollistakaan. RM-1 -aluetta kavennetaan huomattavasti ja rakennusoikeutta vähennetään, niin että alueelle voitaisiin rakentaa yksi uusi matkailua palveleva lomarakennus sekä erilliset enintään 15 kem2 saunat ja pienehköt varastorakennukset lomarakennusten läheisyyteen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on lausunnossaan todennut, että maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä eikä maakuntaliitto vastusta alueen kehittämistä. Kantakaupungin osayleiskaava 2040 mukaan Sairilan rantaosayleiskaavan mitoitus on 4 rakennuspaikka / mitoittava rantakilometri. Maakuntaliiton lausunnon mukaan uusien RA-rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole perusteltua. Mikäli RA-alueella on tarkoitus järjestää matkailupalveluja, tulisi molemmat kaavan alueet osoittaa RM-alueeksi. Vuoden 2003 rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys on syytä tarpeellisilta osiltaan ajantasaistaa.

Vastine:
RA- rakennuspaikat ovat olleet aina matkailupalvelujen käytössä olevia rakennuksia.

Molemmat alueet on tarkoitus muuttaa yleiskaavan muutoksessa matkailupalvelujen alueeksi RM-1.

Kaavamuutoksen ehdotuksessa esitetään rakennusoikeuden lisäämistä niin, että alueelle saisi rakentaa yhden uuden matkailukäyttöön tarkoitetun lomarakennuksen sekä tarpeellisia talousrakennuksia.

Luonto- ja maisemaselvityksen osalta viitataan Mikkelin seudun alla olevaan lausuntoon.

Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan, että alueen luonto- ja maisemaselvitystä ei tarvitse ajantasaistaa.

Lähialueen maanomistajien mielipiteet:

 1. Tilan 491-416-1-190 omistajat asiakumppaneineen ovat kirjelmässään 19.4.2021 vastustaneet kaavamuutosta, koska rakennuspaikkojen lisääminen on uhka heidän asuinalueen asumisrauhalle. Heillä on seitsemän/ kahdeksan ympärivuotista asuinpaikkaa suppean vesialueen vastakkaisilla rannoilla. Haittaa aiheutuu varsinkin viikonloppuvieraiden paljun -saunan yhteydessä aamuyöhön jatkuva illanvietto sekä veneily rantalaituriemme lähituntumassa.

Vastine:
Naapurialueille on alkuperäisen, vuonna 2003 hyväksytyn rantaosayleiskaavan laatimisen jälkeen muodostettu ja rakennettu lomarakennusten rakennuspaikoille omakotitaloja. Mikäli lomakylän lomarakennusten käyttämisestä ja oleskelusta alueella aiheutuu enemmän häiriötä kuin tavanomaisista lomarakennuksista, niin asiakkaita on syytä jatkossa ohjeistaa tarkemmin. Veneilystä pitää antaa myös tarkemmat ohjeet niin, ettei naapurialueen rannoille saa mennä.

 1. Tilan 491-416 (ei 445) -1-221 omistajat ihmettelevät sitä, että millä perusteilla hyväksyttyyn kaavaan on tehty muutoksia muuttamalla kaavan mukaisia tontteja vakituisen asumisen tonteiksi. Eivät ole hakeneet poikkeuslupaa, koska heille oli ilmoitettu, ettei tilalle saa rakentaa. Hyväksyvät kaavamuutoksen vain siinä tapauksessa, että rakennusoikeus myönnetään myös heidän tilalleen.
   

Vastine:
Kyseinen kaavoitus koskee vain Pulkkinen nimistä tilaa, joten muiden tilojen rakentamismahdollisuudesta on neuvoteltava kaupungin kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa.

 1. Tilojen 491-43-1-5 ja 491-416-1-272 omistajat ovat kysyneet useita kertoja mahdollisuutta saada rakennuslupia tilalle 491-416-1-272, johon vastaus on ollut, ettei ole mahdollisuutta saada lupaa.
   

Vuokraajista on ollut haittaa; tulevat aivan laiturin viereen huolimatta siitä, että on itse paikalla.

Naapuritilalle, joka on ollut samaa kantatilaa, on rakennettu sen jälkeen, kun olemme itse yrittäneet rakennuslupaa.

Vastine:
Kuten yllä, kaavoitus koskee yksinomaan Pulkkinen tilaa. Rakentaminen toisaalle ratkaistaan kaavoitus- taikka poikkeamislupaprosessissa.

 1. Tilan 491-416-1-94 omistajat asiakumppaneineen kirjoittavat mm., että heillä ei ole tarkoitus estää Härkänimen Tuvat loma-asuntoalueen kehittämistä, vaan välttää jo nykyisestä toiminnasta aiheutuvaa häiriön lisääntymistä siitä aiheutuvaa kiinteistöihin kohdistuvaa arvon alennusta. Kynnys kotirauhan rikkomiseen ylittyy, vaikka niistä ei ole tehty ilmoituksia. Ei voida olettaa, että lisäämällä kyseistä toimintaa, se vähentäisi aiheutuvaa häirintää; häiriön lisääntyminen kääntyy nykyistä liiketoimintaa vastaan.
   

Vastine:
Kuten yllä, lomakylän asiakkaita tulee paremmin ohjeistaa liikkuminen järvialueella; kysymys on yksityisistä maanomistajista, joiden rakennetuille rannoille ei voi mennä jokamiehen oikeudenkaan perusteella.

Kaavaluonnosta on muutettu saatujen lausuntojen perusteella siten, että RA/4 -alue muutetaan kaavaehdotuksessa RM-1 -alueeksi, jonka rakennusoikeus on 480 k-m2. Lisämerkintänä ra/3, joka sallii vain nykyisten lomarakennusten yhteyteen tehtävien saunojen ja ulkorakennusten rakentamisen. Eteläpuolella Härkäniemessä sijaitsevan RM-1 -alueen rakennusoikeutta pienennetään luonnoksen 900 k-m2:stä 700 k-m2:iin ja lisämerkintänä ra/5. Rakennusoikeuden lisäys nykyisestä on 200 k-m2, mikä mahdollistaa yhden uuden lomarakennuksen rakentamisen sekä lomarakennusten yhteyteen enintään 15 k-m2 saunojen sekä talousrakennusten rakentamisen. Lisäksi kantatilan sauna siirretään Sihvonen-järveltä Ylimmäiselle Härkäniemen länsipuolelle lahdenpohjukkaan M-1 -alueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-​434-​10-​0 / Härkäniemen tuvat,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.7-31.8.2021. Nähtävilläoloaikana saatiin yksi lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta. Heillä ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia jätettiin kaksi.

Tilan 491-416 (nykyisin 445) -1-221 omistajat ihmettelevät sitä, että millä perusteilla hyväksyttyyn kaavaan on tehty muutoksia muuttamalla kaavan mukaisia tontteja vakituisen asumisen tonteiksi tai että joillekin tiloille on haettu kaavasta poiketen lisää rakennusoikeutta. Heidän omistamalleen Mäntyrannan tilalle ei ole haettu poikkeuslupaa, koska heille oli ilmoitettu, ettei tilalle saa rakentaa. He hyväksyvät kaavamuutoksen vain siinä tapauksessa, että rakennusoikeus myönnetään myös heidän tilalleen.

Vastine: kyseinen kaavoitus koskee vain Pulkkinen -nimistä tilaa, joten muiden tilojen rakentamismahdollisuudesta on neuvoteltava kaupungin kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa.

Tilojen 491-416-1-279 ja 491-416-1-261 omistajat etteivät puolla kaavamuutosta eikä rantarakennusoikeutta tule lisätä. Esittävät, että mökkejä on 8, vaikka puhutaan 7 mökistä. RA/2 alueella on kaavan vastaisesti 3 lomamökkiä. Mikkelin kaupungin rantarakentamisen mitoitus on suurilla järvillä 5 ja pienimmillä 4 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri ja mökkejä on nyt jo liikaa. Kaavamuutosehdotuksessa sanotaan, ettei rakennusten porrastaminen syvemmälle ranta-alueesta ole mahdollista RM-1 alueen länsipuolen soistuneen maaston ansiosta. Lisäksi muistuttajat viittaavat yhdenvertaisuuslakiin ja syrjintään, joka ei koske ammatin tai elinkeinon harjoittamisen  edellytyksiin taikka elinkeinotoiminnan tukemista.

Vastine:

Alueella on kuusi erillistä 100 … 150 kem2 suuruista lomarakennusta ja Niemennokan alue, jossa on 120 kem2 suuruinen huvila ja 35 kem2 suuruinen pikkumökki ja aittoja. Niitä vuorataan yleensä yhdessä ison mökin kanssa, mutta joskus erilläänkin. Näin ollen alueella on seitsemän tasokasta huvilaa ja talousrakennuksia.

RA/ 2 alue muutetaan kaavassa RM- alueeksi, johon saa rakentaa kolme lomarakennusta; ne ovat jo olemassa, joten lisää ei alueelle voida rakentaa.

Kysymyksessä on matkailua ja yritystoimintaa palvelema rakentaminen ja alue, joten on perusteltua poiketa tavanomaisesta lomarakentamisesta. Mitoitus, johon muistuttajat viittaavat, on laajasti käytetty, mutta sitä ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa eikä sen nojalla annetuissa määräyksissä.

Yli 150 metrin etäisyydelle rakentaminen ei ole Mikkelin rakennusjärjestyksen mukaan enää rantarakentamista.

Laillisuuden valvonta on viranomaisilla. Viittaan ELY-keskuksen lausuntoon 26.8.2021.

Kaavoituksen säätely perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sen nojalla annettuun asetukseen ja ohjeisiin. Kunnalla on kaavamonopoli alueellaan hyväksyä kaavoja, joilla luodaan toimintamahdollisuuksia mm. elinkeinotoiminnalle. Näin ollen esitetty kaavaehdotus ei ole lain vastainen, joten se voidaan hyväksyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Pulkkinen 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Pulkkinen 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Jenni Oksanen ilmoitti olevansa esteellinen (asian valmistelija Etelä-Savon maakuntaliitossa) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, kiinteistöjen 492-445-1-221, 491-416-1-279,  ja 491-416-1-261 omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.