Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 OOOEse Ruskij Les -yhtiön myyntilupa

MliDno-2021-3846

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on pyytänyt Mikkelin kaupungilta lupaa ESE-konserniin kuuluvan tytäryhtiönsä OOO Russkij Les -metsänvuokrayhtiön mahdolliselle myymiselle.

Hallintosäännön § 28 kohdan 8 mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista.

Konserniohjeen (KV 7.6.2021 § 82, kohta 2) mukaisesti valtuusto määrittelee konsernin rakenteen päättämällä konsernin osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) hankki Venäjän Tihvinästä OOO Russkij Les metsänvuokrayhtiön huhtikuussa 2010. Yhtiöllä on hallussa metsänvuokra-aluetta yhteensä 75 156 ha ja vuosittainen metsäsuunnitelmaan perustuva hakkuuoikeus on 78 700 m3/v.

Metsänvuokrayhtiön hankinnan pääsyy on aikoinaan ollut varmistaa ESElle strategisesti tärkeän metsähakkeen saatavuus vaihtelevassa markkinatilanteessa. Metsistä vuosittain hakattava ainespuu myydään Venäjän markkinoille ja energiapuuta on tuotu Suomeen muutama prosentti Pursialan voimalaitoksen käyttämästä metsähakkeesta.

ESEllä on Venäjällä myös toinen yhtiö OOO ESE, joka vastaa rankapuun haketuksesta ja logistiikasta Suomeen. Vuosien varrella toiminta on kehittynyt siten että nykyään vain pieni osa OOO ESEn välittämästä hakkeesta tulee Russkij Les:n metsistä.

Näin ollen Russkij Les:n alkuperäinen merkitys on vähentynyt. Venäjällä kuten koko Euroopassa on tällä hetkellä korkeasuhdanne puumarkkinoilla ja raakapuun hinta on noussut. On tullut mahdolliseksi myydä Russkij Les voitollisella kaupalla.

Russkij Les:n mahdollinen myynti pienentäisi merkittävästi ESEn riskiä Venäjän suhteen, mutta ei vähentäisi mahdollisuutta tuoda metsähaketta, jos ja kun se jatkossa on tarpeellista.

Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmä puoltaa edellä esitetyin perustein myyntiluvan myöntämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO Russkij Les -yhtiön myynnin toteuttamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on pyytänyt Mikkelin kaupungilta lupaa ESE-konserniin kuuluvan tytäryhtiönsä OOO Russkij Les -metsänvuokrayhtiön mahdolliselle myymiselle.

Hallintosäännön § 28 kohdan 8 mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista. Konserniohjeen (KV 7.6.2021 § 82, kohta 2) mukaisesti valtuusto määrittelee konsernin rakenteen päättämällä konsernin osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta.

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 12.10.2021 § 93, ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO Russkij Les -yhtiön myynnin toteuttamiseksi. 

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) hankki Venäjän Tihvinästä OOO Russkij Les metsänvuokrayhtiön huhtikuussa 2010. Yhtiöllä on hallussa metsänvuokra-aluetta yhteensä 75 156 ha ja vuosittainen metsäsuunnitelmaan perustuva hakkuuoikeus on 78 700 m3/v.

Metsänvuokrayhtiön hankinnan pääsyy on aikoinaan ollut varmistaa ESElle strategisesti tärkeän metsähakkeen saatavuus vaihtelevassa markkinatilanteessa. Metsistä vuosittain hakattava ainespuu myydään Venäjän markkinoille ja energiapuuta on tuotu Suomeen muutama prosentti Pursialan voimalaitoksen käyttämästä metsähakkeesta.

ESEllä on Venäjällä myös toinen yhtiö OOO ESE, joka vastaa rankapuun haketuksesta ja logistiikasta Suomeen. Vuosien varrella toiminta on kehittynyt siten että nykyään vain pieni osa OOO ESEn välittämästä hakkeesta tulee Russkij Les:n metsistä.

Näin ollen Russkij Les:n alkuperäinen merkitys on vähentynyt. Venäjällä kuten koko Euroopassa on tällä hetkellä korkeasuhdanne puumarkkinoilla ja raakapuun hinta on noussut. On tullut mahdolliseksi myydä Russkij Les voitollisella kaupalla.

Russkij Les:n mahdollinen myynti pienentäisi merkittävästi ESEn riskiä Venäjän suhteen, mutta ei vähentäisi mahdollisuutta tuoda metsähaketta, jos ja kun se jatkossa on tarpeellista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO Russkij Les -yhtiön myynnin toteuttamiseksi. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO Russkij Les -yhtiön myynnin toteuttamiseksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy/Erkki Karppanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.