Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Itä-Suomen päihdehuollon ky:n viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen

MliDno-2021-1165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 Kotkan Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neuvoteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7).  Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on seuraava:

”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista.”

Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna valtuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys.

Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien jo aiemmin hyväksymään purkusopimukseen ja selvityksessä todetaan, miten kuntayhtymän purkautumisen jälkeiset työt hoidetaan. Tässä työssä Mäntyharjun kunnalla on keskeinen osuus. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaettavissa varoista, mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana, jolloin viimeinen tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2022.

Kaikkia jäsenkuntia pyydetään käsittelemään ja hyväksymään liitteenä oleva loppuselvitys 31.5.2021 mennessä sekä lähettämään päätöksestä ote kuntayhtymän johtaja Maria Närhiselle ensisijaisesti sähköpostilla maria.narhinen@tuustaipale.fi tai toimisto@tuustaipale.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän purkautuminen saatetaan loppuun esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän purkautuminen saatetaan loppuun esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Maria Närhinen ilmoitti olevansa esteellinen (kuntayhtymän johtaja) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvityksen ja päättää, että kuntayhtymän purkautuminen saatetaan loppuun esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen ilmoitti olevansa esteellinen (kuntayhtymän johtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Maria Närhinen

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt tilinpäätöksen.

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa.

Liitteenä on pöytäkirjan ote yhtymähallituksen käsittelystä, toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Kuntayhtymä on pyytänyt jokaista jäsenkunnan valtuustoa käsittelemään ja hyväksymään kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen ja samalla myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Maria Närhinen (kuntayhtymän toimitusjohtaja) ja Eero Aho (kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja) ilmoittivansa olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämä pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen ja samalla myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen ilmoitti olevansa esteellinen (kuntayhtymän toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen päihdehuollon ky/Maria Närhinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.