Kaupunginvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä (lisäpykälä)

MliDno-2018-2072

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Lain tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa sekä nostaa henkilöstön osaamistasoa. Laissa säädetään mm. kelpoisuusvaatimuksista, henkilöstön uusista nimikkeistä sekä henkilöstörakenteesta. Tällä hetkellä muutettavia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja (ent. lastentarhanopettaja), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lastenhoitaja) sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettaja). Laissa on myös uusi koulutukseen perustuva nimike varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta heitä valmistuu vasta vuoden 2023 jälkeen.

Uutta päiväkotien henkilöstörakennetta on sovellettava täysimääräisesti siirtymäkauden jälkeen vuoden 2030 alusta lähtien. Tällöin vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja yhdellä kolmasosalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Me allekirjoittaneet esitämme, että päiväkotien henkilöstön tämän hetkiset nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi esitämme, että kunnassa valmistaudutaan vuoden 2030 henkilöstörakenteen muutokseen ennakoivasti tekemällä henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Mikkelissä 8.10.2018

Jaana Vartiainen
Petri Tikkanen, Ulla Leskinen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen,
Raine Lehkonen, Jarno Strengell, Marita Hokkanen,
Paavo Barck, Jatta Juhola, Arto Seppälä,
Nina Jussi-Pekka"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.