Kaupunginvaltuusto, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Valtuustoaloite liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi koko Mikkelin alueella

MliDno-2017-783

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti 27.3.2017 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Uuden kunnan roolissa tulee korostumaan hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Mikkelissä on hienosti toteutettu Unelmat liikkeelle -vuotta, jossa on ollut tapahtumia liikuntapäivistä hiihtopäiviin ja kokeiluissa on tuotu esille erilaisia liikuntamuotoja. Näistä kaikista uusista liikunnan ja hyvinvoinnin avauksista voimme olla ylpeitä ja näitä tapahtumia ja mahdollisuuksia tulee tarjota lisää kuntalaisille.

Liikunnan tulisi olla elämäntapa: Säännöllistä, toistuvaa ja koko ihmisiän yli jatkuvaa. Liikunnan pitää olla mukavaa ja suorituspaikat helposti saavutettavissa. Kaupungin tulee mahdollistaa liikunnan harastusmahdollisuuksia tasapuolisesti koko Mikkelin alueella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupungin liikuntatoimi luo yhteiset liikuntapaikkojen ja -harrastusmahdollisuuksien tuottamistavat koko Mikkelin alueella. Tämän tulee tuottaa mahdollisuus esimerkiksi hiihtolatujen ylläpitoon.

Kolmas sektori, kyläyhdistykset, kaupunginosaseurat ja urheiluseurat voisivat olla mukana tuottamassa näitä palveluja. Yhdistykset ja seurat saisivat korvauksen tekemästään työstä avustusten muodossa. Kumppanuussopimuksia tulee lisätä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Koordinoijina olisivat Mikkelin liikuntatoimi, uusi hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta sekä mm. aluejohtokunnat. Toiminta ulottuisi sekä kaupungin- että maaseudun alueelle ja sen toteuttamistavan tulisi olla helppo.

Mikkelissä 27.3.2017

Keskustan valtuustoryhmä
Kirsi Olkkonen, Päivi Ylönen, Keijo Siitari,
Tero Puikkonen, Petri Pekonen, Pekka Moilanen,
Markku Kakriainen, Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry,
Jaana Strandman, Taina Harmoinen, Outi Kauria,
Marja Kauppi, Seija Kuikka, Heikki Nykänen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin tulee mahdollistaa liikunnan harrastusmahdollisuuksia koko kaupungin alueella muun muassa lisäämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja erilaisten kumppanuussopimusten kautta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt useita talouden tasapainottamistoimenpiteitä, jotka vaikuttavat kaupungin palvelutarjontaan. Liikuntapaikkojen osalta on todettu seuraavaa:

  • Tehdään liikuntapaikkaselvitys, jossa luokitellaan liikuntapaikat 1) säilytettäviin ja kehitettäviin ja 2) poistettaviin sekä luodaan hoitotasoluokitus säilytettäville liikuntapaikoille.
  • Lakkautetaan merkittävä määrä vähäisessä käytössä olevia ulkoliikuntapaikkoja, jolloin niiden hoito- ja ylläpitokustannuksista saadaan säästöjä.
  • Lähiliikuntapaikkojen määrä vähenee ja joillakin alueilla lähin liikuntapaikka on nykyistä kauempana. 
  • Päätökset palveluverkon tiivistämistä ja aikataulutuksesta tehdään ta2020 valmistelun yhteydessä syksyllä 2019.

Liikuntapaikkaselvitys on valmisteilla ja se tuodaan päätöksentekoon syksyn 2019 aikana. Koska palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on päättänyt, että liikuntapaikkojen kustannuksista tulee karsia 200 000 euroa, liikuntapaikkaselvityksessä esitetään eräistä liikuntapaikoista luopumista.

Jotta liikuntapaikkojen ylläpito ja rakentaminen olisi pitkäjänteistä ja tavoitteellista, liikuntapaikkakartoituksen jälkeen tulee laatia liikuntapaikkasuunnitelma riittävän pitkälle aikajänteelle. Liikuntapaikkasuunnitelmassa linjataan, mihin suuntaan liikuntapaikkojen ylläpitoa ja rakentamista viedään: millainen liikuntakaupunki Mikkeli haluaa olla vuonna 2030. Tämä suunnitelmatyö tulee tehdä yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa, koska yhteydet muun muassa kaupunkisuunnitteluun, kaavoitukseen, rakentamiseen, liikenteeseen, katuihin ja viheralueisiin, ympäristöön sekä opetukseen ovat erittäin vahvat.  Myös kuntalaisten, palvelujen käyttäjien ja kolmannen sektorin kuuleminen ja osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mikäli tällainen suunnitelma päätetään tehdä, sen realistinen valmistumisaika voisi olla toukokuu 2020.

Syksyllä valmistuvasta liikuntapaikkakartoituksesta ilmenee, millaisia liikuntapaikkoja Mikkelissä tällä hetkellä on ja miten niitä ylläpidetään; lisäksi esitetään muutamien liikuntapaikkojen lakkauttamista annetun ohjeistuksen mukaisesti. Palvelusuunnitelmassa ja mahdollisessa myöhemmin hyväksyttävässä liikuntapaikkasuunnitelmassa päätetään, millaisin resurssein ja toimenpitein Mikkelin liikuntapolitiikassa edetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun ehdotuksen: Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se käynnistää ”Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Hannu Toivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää ”Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen ja valtuuttaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoamaan strategian valmistelutyöryhmän, johon kaupunginhallitus nimeää edustajansa. Strategian tulee valmistua siten, että se on käytettävissä talousarvio 2021 valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko strategia- sana korvata ohjelma-sanalla. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.