Kaupunginvaltuusto, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Maakuntavaltuuston toimikausi

MliDno-2019-459

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 134 käsitellyt maakuntavaltuuston toimikautta. Maakuntaliiton perussopimuksen 2. luvun 13 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin edellisen vuoden 1. päivän väkiluvun mukaista alkavaa 2 500 asukasta kohti. Kullekin varsinaiselle jäsenelle tulee valita henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty laissa erikseen."

Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 14.8.2017 7 § nykyisen maakuntavaltuuston. Edustajainkokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että maakuntahallituksen esitys on ollut, että "kuluvalle kuntavaalikaudelle valitaan yhteensä 67 valtuutettua ja kullekin henkilökohtainen varajäsen." Päätös on kuitenkin muotoiltu siten, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.

Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa 14.8.2017 7 § on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen vastainen.

Kuntaliitto on antanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa yhtenä ratkaisuna em. asiaan, että "jäsenkuntien valtuustoille vietäisiin tiedoksi se, että edustajainkokouksen päätös on ollut perussopimuksen vastainen ja tilanne on aiheutunut virheellisestä olettamuksesta, jonka mukaan valtuuston toimikausi lakimuutosten vuoksi päättyisi vuoden 2019 lopussa. Valtuustot merkitsisivät asian tiedoksi ja hyväksyisivät sen, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun."

Em. mukaisesti Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että jäsenkunnat merkitsisivät em. asian tiedokseen ja hyväksyisivät, että maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 14.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 14.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.