Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Valtuustoaloite varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisesta (lisäpykälä)

MliDno-2020-1956

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 5.10.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

 • Mikkelin kaupunki ei muuta laajennetun aukiolon päiväkoteja varhaiskasvatuspalveluissa, vaan laajennetun aukiolon päiväkoteina (päiväkotien aukioloajat vaihtelevat välillä klo 5-23) jatkavat Naisvuoren päiväkoti, Saksalan päiväkoti, Kalevankankaan päiväkoti, Lähemäen päiväkoti ja Rantakylän päiväkoti.
   
 • Mikkelin kaupunki ei muuta kunnallista perhepäivähoitoa yksityiseksi perhepäivähoidoksi.
   
 • Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Peitsarin päiväkotia.
   
 • Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Tupalan Oravanpesän päiväkotia.
   
 • Mikkeli ei lakkauta eikä siirrä Tuppuralan Untuvikot ja Peipposet ryhmäperhepäiväkoteja.
   
 • Mikkelin kaupunki ei rakenna Launialan koulun tiloihin päiväkotia.
   
 • Mikkeli ei lakkauta Launialan koulua 1.8.2021 ja siirrä oppilaita Lähemäen kirjaston tiloihin ja Paukkulaan, vaan rakentaa ensin Peitsariin uuden Itäisen alueen koulun ennen kuin oppilaiden kouluja muutetaan. Tietojemme mukaan Launialan rantaan ollaan tekemässä kaava ensi vuonna ja vuonna 2022 sinne voi rakentaa omakotitaloja. Tämä tulee vaikuttamaan Launialan koulun oppilasmäärään ja Launialan alueen päivähoitopaikkojen tarpeeseen.
   

Perusteluinamme viittaamme siihen, että yllä mainitut johdolta tulleet esitykset varhaiskasvatukseen heikentävät kaupunkilaisten arkea, vaikeuttavat huoltajien työssäkäyntiä ja opiskelua, muuttavat varhaiskasvatuksessa olevien lasten kaverisuhteet ja aikuissuhteet, pienentävät varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, heikentävät erityislasten huomioimista, heikentävät varhaiskasvatuksen henkilöstön työtyytyväisyyttä ja alentavat Mikkelin kaupungin mainetta ja houkuttelevuutta lapsiperheiden silmissä sekä lisäksi heikentävät Launialan koulun nykyisten oppilaiden osalta heidän eheää ja laadukasta peruskoulupolkuaan ja vuorovaikutussuhteita.

Edellytämme, että Mikkelin kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslakia, jossa velvoitetaan turvaamaan lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet ja ottamaan aina huomioon lapsen etu. Lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin Mikkelissä esiintyvä tarve edellyttää. Lisäksi lain velvoite on järjestää varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ja suunnitella aukioloajat niin, että ne vastaavat paikalliseen tarpeeseen.

Tällä hetkellä keskeinen haaste Mikkelissä on se, miten lapsiperhemyönteinen ja ihmisläheinen ajattelu voisi juurtua osaksi Mikkelin kaupungin hallinnon perustyötä. Lapsi- ja nuorilähtöisessä Mikkelissä keskeisiä asioita olisivat lapsen ja nuoren kuuleminen ja arvostava kohtaaminen. Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa toivovat kaupungintalon ja virastotalon aikuisilta kuuntelua ja pysähtymistä lasten ja nuorten asioiden äärelle. Palveluiden kehittämisen ja suunnittelun tahdomme olevan osallistavampaa, perheitä kuulevampaa.

Mikkelissä 5.10.2020

Satu Taavitsainen, SDP

Raine Lehkonen, Tapani Korhonen, Hanne Vainio,
Hannu Tullinen, Jatta Juhola, Ulla Leskinen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen, Jenni Tissari"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.