Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Talouden seuranta 7/2020

MliDno-2020-843

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2020 mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 9.12.2019 § 145, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja siinä esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta. Lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset määrärahamuutokset viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 12,9 miljoonan euron alijäämään. Kolme miljoonaa alijäämäiseksi laaditun talousarvion ylittyminen johtuu ennen kaikkea koronakriisistä, jolla on erittäin suuri vaikutus kuntatalouteen paitsi sote-menojen, myös toiminnallisten vaikutusten ja erilaisten tulonmenetysten kautta.

Määrärahamuutokset

Vahtimestaripalvelut on siirretty hallinto- ja elinvoimapalveluista asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle kuluvan talousarviovuoden aikana. Tämän johdosta toteutetaan heinäkuun seurantaraportoinnin yhteydessä määrärahasiirrot kustannuspaikalta 1314 Yleishallintopalvelut Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen alaiselle kustannuspaikalle 5704 Vahtimestaripalvelut seuraavasti:

 • Henkilöstökulut 231 500 e
 • Palvelujen ostot 26 200 e
 • Aineet ja tarvikkeet 4 900 e
 • Ulkoiset vuokrat 500 e
 • Sisäiset vuokrat 20 900 e
 • Yhteensä 284 000 e

Samaan kokonaisuuteen liittyen poistetaan vahtimestareiden sisäisten veloitusten tuloja Yleishallintopalveluiden kustannuspaikalta 284 000 eurolla ja vastaavasti Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen sisäisiä kuluja vähennetään samalla summalla.

Investointien osalta esitetään 15 000 euron lisämäärärahaa kirjavaraston muutostyölle kaupungintalo alakerrassa sijaitsevan tilan muuttamiseksi arkistokelpoiseksi tilaksi (projekti 14110). Muutostyölle on myönnetty 40 000 euron määräraha päätöksellä KV 18.5.2020 § 39. Lisämäärärahan tarve johtuu tarkentuneesta kustannusarviosta. Lisämääräraha esitetään annettavaksi määrärahasiirtona projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.7.2020 tilanteesta ja hyväksyy

 • Vahtimestaripalveluiden siirtoon liittyvät määrärahasiirrot hallinto- ja elinvoimapalveluista asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, yhteensä 284 000 euroa, sekä vahtimestareiden sisäisten veloitusten tulojen (hallinto- ja elinvoimapalvelut) ja menojen (sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue) vähennykset 284 000 euroa
 • 15 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14110 ”Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt” määrärahasiirtona projektilta 10630 ”Eteläinen aluekoulu”.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.7.2020 tilanteesta ja hyväksyy

 • Vahtimestaripalveluiden siirtoon liittyvät määrärahasiirrot hallinto- ja elinvoimapalveluista asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, yhteensä 284 000 euroa, sekä vahtimestareiden sisäisten veloitusten tulojen (hallinto- ja elinvoimapalvelut) ja menojen (sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue) vähennykset 284 000 euroa
 • 15 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14110 ”Kaupungintalon arkistotilan muutostyöt” määrärahasiirtona projektilta 10630 ”Eteläinen aluekoulu”.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginvaltuustolle. 

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.