Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

MliDno-2020-1115

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2019 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2020 loppuun mennessä toimenpiteitä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että pykälät 50, 51 ja 52 käsiteltiin samanaikaisesti.

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että Vesiliikelaitoksen Metsäsairilan vedenpuhdistamohankkeelle toteutetaan sisäinen tarkastus syksyn 2020 aikana. Tarkastus kohdistuu

  1. investointihankkeen projektijohtamisen käytänteisiin erityisesti hankkeen talouden ja toteutumisen seurannan osalta,
  2. projektijohdon osaamisen ja resursoinnin riittävyyteen,
  3. projektijohdolle kuuluvien velvoitteiden hoitamiseen ja
  4. toteutuneiden ja vielä tulossa olevien kustannusten sisältöön ja niiden asianmukaisuuteen sekä hankkeen talousriskeihin.


Tarkastus toteutetaan ostopalveluna KPMG:ltä voimassa olevan sisäisen tarkastuksen palvelusopimuksen mukaisesti.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että esittelijän täydennetty esitys jätetään pöydälle. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että valtuusto päättää pyytää Urpolan koulurakennuksen tekniset ja terveydelliset tutkimustulokset käyttöönsä ensitilassa. Tämä tulee tehdä ja esittää valtuustolle ennen koulurakennuksen purkamisen aloittamista. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 

Lisäksi puheenjohtaja Seija Kuikka esitti valtuutettu Satu Taavitsaisen kannattamana, että liitteen kohdat 2.2 ja 8.2. 

”Puhdistamon rakennuskustannukset johtolinjoineen (sisältö käsitelty KV 31.8.2015 § 80)  tulevat olemaan noin 60 miljoonaa euroa. Maksuposteista johtuen kumulatiivinen kertymä on aiemmin suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Hanke valmistuu vuonna 2021, ja sen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 69 miljoonaa euroa.”

muutetaan muotoon

”Puhdistamon rakennuskustannukset johtolinjoineen (sisältö käsitelty KV 31.8.2015 § 80)  tulevat olemaan noin 60 miljoonaa euroa. Maksuposteista johtuen kumulatiivinen kertymä on aiemmin suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Hanke valmistuu vuonna 2021, ja sen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 70,5 miljoonaa euroa.”

Puheenjohtaja totesi, että tekstimuutos liitteeseen hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että valtuutetut Kirsi Olkkonen, Tapani Korhonen ja Keijo Siitari saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selosti asiaa kaupunginvaltuustolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, tulosalueet

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.