Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa 2

MliDno-2017-744

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu-, virkistys- ja puistoalueita. Kaava-alue sijaitsee vajaan puolen kilometrin etäisyydellä hallitustorilta lounaaseen, Kasarminkadun, Päiviönkadun, Vanhan kasarmin ja Linnanmäen rajaamalla alueella. 

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutos on tarpeen alueen kaavojen ajanmukaistamiseksi. Suunnittelun tavoitteena on alueen rakenteen ja hyvien ominaispiirteiden säilyttäminen ja korostaminen sekä rakentamisen tehostaminen. Kaava-alueen sijainti kaupunkirakenteessa hyvän liikenneverkon ja keskustan palveluiden äärellä puoltaa maankäytön tehostamista.

Kaavalla on kaupunkiympäristöä säilyttävät, tiivistävät ja elävöittävät vaikutukset. Kaavassa annetaan suojelumääräys (sr-1) ja (sr-2) yhteensä 14 alueella sijaitsevalle rakennukselle. Lisäksi asemakaavan muutoksessa annetaan kaavamääräys maisemallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista.

Rakennusten uusimispainetta hyvin säilyneillä ja vanhoilla korttelialueilla pyritään vähentämään lisärakennusoikeuden sijoituksella korttelien keskiosiin noin 900 k-m2:n kokoisilla tonteilla.

Tehokkaampaa ja korkeampaa rakentamista esitetään vilkkaiden pääväylien ja radan varrelle sekä kaupunkikuvallisesti sopiville paikoille. Kaupungin omistama vanha palolaitoksen kiinteistö on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi tehokkuudella e=1,0 (2500 k-m2). Kerrosluvuksi osoitetaan viisi kerrosta (V).

Uuden kaavan mukaan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 26 281 k-m² lukuun 31 357 k-m². Asuinrakennusoikeus voidaan vielä jakaa pienempiin yksiköihin eli AK-1, ALK-, AL-, AR- ja A-1 korttelialueisiin.

Brahenkatu osoitetaan kaavassa kevyttä liikennettä painottavaksi katualueeksi merkinnällä pp/h.

Liito-oravien elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi on alueelle osoitettu tarkentavia kaavamääräyksiä.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 23.3.2017.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.3. - 24.4.2017, ja siitä saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 11.4.2017.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 17.1 – 18.2.2019, jonka aikana saatiin seitsemän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Kaavaehdotuksen osalta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 13.2.2019.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavakarttaan on tehty merkittäviä muutoksia mm. lisäämällä suojelumerkintöjä sr-1. Saadun palautteen johdosta asemakaavan muutosehdotus on päätetty asettaa uudelleen käsittelyyn.

Asemakaavan muutos ehdotus oli uudelleen nähtävillä 13.6.- 23.8.2019 ja kaavamuutoksesta saatiin yhteensä 4 lausuntoa ja 2 muistutusta. Asemakaavan muutosehdotuksesta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavakarttaan on tehty merkittäviä muutoksia mm. lisäämällä suojelumerkintöjä sr-2 ja tekemällä lisäselvityksiä. Saadun palautteen johdosta asemakaavan muutosehdotus on päätetty asettaa uudelleen käsittelyyn.

Yhteenveto kaikista mielipiteistä, lausunnoista ja muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä 5.

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, hulevesiselvitys, melu- ja tärinäselvitys sekä liito-oravaselvitys. Lisäksi kaavatyössä tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitysaineistoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkeli-Seura ry, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkeli-Seura ry, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksytttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä syyskuuta 2020 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus (päiväys 25.11.2019) oli nähtävillä ajalla 12.12.2019. – 13.1.2020. Asemakaavaehdotuksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja yksi muistutus. (kaavaselostus liite 5)

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty vähäisiä korjauksia ja täydennyksiä. Kaavamerkintöjä tarkennettu talousrakennusten osalta ja rakennusoikeuksia on korjattu.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Asemakaavan muutokseen liittyvät maankäyttösopimukset on laadittu elokuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu- ja puistoalueita / Nuijamiehen asuinalue II koskevan asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutokseen liittyvät maankäyttösopimukset on laadittu elokuussa 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-alueella) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen, asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu- ja puistoalueita / Nuijamiehen asuinalue II koskevan asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutokseen liittyvät maankäyttösopimukset on laadittu elokuussa 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, muistutuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.