Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Valtuustoaloite raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen uusimisesta

MliDno-2015-2563

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Paavo Barck ym. esittivät 7.12.2015 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto. 7.12.2015

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki yhdessä raviradan toisten omistajien kanssa käynnistää suunnitelman, jonka pohjalta raviradan kaviouran kunnostus, sekä valaistuksen uusiminen huomattavasti pienempi tehoisiin valaisimiin (kulutuksen osalta) voidaan aloittaa.

Remontilla varmistetaan Mikkelin suurimman vuosittaisen tapahtuman, Sant Michel ravien onnistuminen. Vuosien saatossa tästä on tullut yksi merkittävimmistä raveista ympäri Eurooppaa.

Vuosikymmeniä vanhan kaviouran kantavankerroksen täyttyminen hienorakeisella aineksella aiheuttaa sen, että vesi jää pintakerrokseen pitkäksi aikaa. Tästä syystä keskeytettiin 2014 keväällä valtakunnallinen V-75 ravitapahtuma.

Paavo Barck ja 12 muuta allekirjoittajaa"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen tekninen toimi/Jouni Riihelän valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2015 § 119 käsitellyt valtuutettu Paavo Barck:n aloitetta raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen uusimisesta. Aloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki käynnistäisi hankkeen suunnittelun yhdessä raviradan muiden omistajien kanssa.

Hankkeen taustoittamiseksi on asiakokonaisuudesta pidetty palaveri Raviradalla 24.2.2016 (Maini Väisänen sekä Kari Tiainen toimitusjohtaja ja Jaakko Laitinen hal. varapuheenjohtaja Ravirata Oy). Palaverissa käytiin läpi kentän historiaa ja vanhoja suunnitelmia. Kaviouran profiilin todettiin olevan hyvä. Rakenteellisia vikoja radassa on silmämääräisesti havaittavissa, josta kertoo mm. kaviouran pohjoispäässä esiintynyt routavauriokohta. Kaviouran pintamateriaali on menettänyt ajan saatossa läpäisykykynsä. Liian tiivis pinta aiheuttaa pinnan vettymistä ja pehmenemistä. Tiivis pinta ei myöskään pysty läpäisemään vettä sateella riittävän nopeasti.

Todettiin, että kaviouran saneeraustyö vaatii uuden nykyaikaisen suunnitelman ja sen laatimiseksi pohjatutkimuksia. Kentän profiili on hyvä ja suunnitelman päivitystä tarvitaan lähinnä saneerauksen rakennusurakointia varten.

Suunnittelutyön mahdollistamiseksi on kentästä tilattu maastomalli keväällä 2016. Tarvittavat kairaukset tehdään kuluvan kesän aikana. Tutkimusten jälkeen voidaan aloittaa varsinainen suunnittelutyö.

Radan valaistus vaatii kokonaissaneerauksen ja sen toteuttamiseksi uuden suunnitelman. Valaistusvoimakkuuteen tarvitaan lisää tehoa, varsinkin lumettomana aikana.  Nykyisten valojen inventointi on aloitettu.

Suunnittelua varten kerätään taustatietoa ja kokemuksia muiden raviratojen toteutetuista saneerauksista. Ravirata Oy:n oman suunnitelman mukaan varsinainen radan perusparannuksen suunnittelutyö tehdään vuonna 2018 ja rakentaminen tapahtuisi alustavan aikataulun mukaan vuonna 2020.

Kustannusarvio kyseisille töille on yhteensä n. 1 milj. €. Valaistuksen uusimisen osuus on noin 170 000 € ja kentän saneerauksen osuus 830 000 €. Tarkemmat kustannusarviot saadaan suunnitelmien valmistuttua.  Suunnittelu- ja rakentamisaikatauluista sovitaan tarkemmin yhdessä Ravirata Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittavat yhtiön omistajat. Kaupunki osallistuu yhtenä omistajana hankkeen kustannuksiin. Hankkeelle haetaan Suomen Hippos ry:n investointiavustusta.

Kaupunki ja muut toimijat ovat käynnistäneet Kalevankankaan urheilualueella investointeja mm. Raviradan tien ja pysäköintialueiden ja Mikkelin Areenan rakentamiseksi. Rakennushankkeiden valmistuttua vuonna 2018 raviurheilun ja muiden alueelle sijoittuvien yleisötapahtumien olosuhteet paranevat huomattavasti. Ravirata Oy:n edustaja on mukana hankkeiden ja rakentamisvaiheiden yhteensovittamisessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle edelleen lähettäväksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jo kokouksessa.

Valmistelija

Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen valtuutettu Paavo Barckin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen Paavo Barckin ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat