Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Valtuustoaloite opetusryhmien pienentämiseksi Mikkelin kaupungin kouluissa

MliDno-2016-302

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittävät 25.1.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin kouluissa määriteltäisiin opetusryhmien ylärajaksi 1.-2. -luokilla 20 oppilasta ja 3. luokasta ylöspäin 24 oppilasta perustellen ehdotustamme seuraavilla seikoilla:

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseksi myöntämä rahasumma on pienentynyt ja on nyt loppumassa.
     
  2. Nykysuuntauksen mukaan integroidaan erilaisten tukien tarpeessa olevia oppilaita pääsääntöisesti yleisopetukseen (esim. oppimis-, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt). Usein heille määritelty tuki jää saamatta osittain tai kokonaan resurssien puuttuessa.
     
  3. Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät työskentelyä monipuolisissa oppimisympäristöissä, vuorovaikutustaitojen kehittämistä, oppilaskeskeisiä työtapoja, oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Suuret ryhmäkoot hankaloittavat näiden tavoitteiden saavuttamista. On tärkeää huomioida myös turvallisuus siirtymätilanteissa.

Mielestämme panostamalla pieniin ryhmäkokoihin annamme lapsille ja nuorille turvallisen oppimisympäristön ja tukevan perustan, mikä kantaa heitä jatko-opinnoissa ja elämässä eteenpäin ja mm. ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Mikkelissä 25. tammikuuta 2016

Marita Hokkanen
Markku Turkia
Raine Lehkonen
Satu Taavitsainen
Marianne Huoponen
Osmo Ukkonen
Arto Seppälä
Leena Teittinen
Petri Tikkanen
Heikki Pyrhönen
Jorma Harmoinen
Paavo Barck
Tapani Korhonen
Kalle Nieminen
Hannu Tullinen
Markku Aholainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuustolle jätettiin 25.1.2016 valtuustoaloite, jossa esitetään, että Mikkelin kaupungin kouluissa määriteltäisiin opetusryhmien koon ylärajaksi 1.-2. luokilla 20 oppilasta ja 3. luokasta ylöspäin 24 oppilasta.

Perusopetuslaissa tai -asetuksessa ei ole määräyksiä yleisopetuksen opetusryhmien koosta. Sen sijaan erityisluokkien koko säädellään laissa. Silloin, kun yleisopetuksen opetusryhmässä on yksi tai useampia pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, ryhmäkoko ei saa ylittää 20 oppilasta. Opetusryhmät voidaan muodostaa vuosiluokittain tai yhdysluokittain, jolloin samassa ryhmässä opiskelee oppilaita useammalta vuosiluokalta. Opetusryhmän koko vaikuttaa mm. siihen, kuinka paljon opettajalla on aikaa kunkin oppilaan yksilölliseen kohtaamisen ja siihen, minkä tyyppisiä opetusmenetelmiä ryhmässä voidaan käyttää. Näihin em. seikkoihin vaikuttaa opetusryhmän koon lisäksi myös se, kuinka paljon luokan oppilailla on yksilöllisen tuen tarvetta. Uusi 1.8.2016 käyttöön otettava opetussuunnitelma korostaa, kuten valtuustoaloitteessa todetaan, työskentelyä monipuolisissa oppimisympäristöissä, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämistä, oppilaskeskeisiä työtapoja sekä oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Mikkelin perusopetukseen on saatu useana vuonna opetusryhmien pienentämiseen kohdennettavaa valtion avustusta seuraavasti:

v. 2010 301 600 €
v. 2011 374 400 €
v. 2012 500 000 €
v. 2013 650 000 €
v. 2014 659 800 € ja lisäavustus 72 800 €
v. 2015 328 200 €

 

Näin ollen vuosina 2010 - 2015 Mikkelin perusopetus on hakenut ja saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta yhteensä 2 886 800 euroa opetusryhmien jakamista varten. Tämä on ollut todella iso tuki, jolla on voitu parantaa perusopetuksen laatua. Vuonna 2016 tämä avustus tuli hakuun myöhemmin kuin aikaisempina vuosina ja sitä oli haussa selvästi vähemmän. Lisäksi hakukriteerit olivat muuttuneet siten, että ko. avustusta voidaan hakea vain tietyille kouluille. Avustusta haettiin edelleen Mikkelin perusopetukseen. Haku päättyi 23.5.2016 eikä päätöstä avustuksen saamisesta ole vielä saatu. Tulevan lukuvuoden valmistelu on jo käynnistetty ja jos avustusta saadaan, sitä käytetään mm. opetusryhmien jakamiseen ja samanaikaisopetukseen.

Lukuvuonna 2015-2016, jolloin siis Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta on ollut käytettävissä 328 200 euroa opetusryhmien pienentämistä varten, perusopetuksessa on ollut 1.-2. luokilla 15 luokkaa, joissa on ollut yli 20 oppilasta (lisäksi 6 luokkaa, joissa on ollut tasan 20 oppilasta). 3.-9. luokilla on ollut 10 sellaista luokkaa, joiden oppilasmäärä on ollut yli 24 oppilasta (lisäksi 15 sellaista luokkaa, joissa on ollut tasan 24 oppilasta). Lukuvuoden 2016-2017 opetusryhmien valmistelu on vielä kesken, joten tarkkoja oppilasmääriä ei vielä tulevan lukuvuoden opetusryhmien osalta ole käytettävissä. Lukuvuonna 2015-2016 saatu avustus 328 200 euroa vastaa noin seitsemän opettajan palkkausta, joten heidän työmääränsä verran opetusryhmät tulevat tulevana lukuvuonna kasvamaan, ellei vastaavaa avustusta enää jatkossa saada.

Jotta valtuustoaloitteen mukaisiin maksimiryhmäkokoihin päästäisiin, se tarkoittaisi lisäresurssointia opetushenkilöstön palkkaamista varten. Lukuvuoden 2015-2016 tietojen perusteella se tarkoittaisi siis noin 25 opettajan palkkaamista, mikä olisi noin 1 250 000 euron kustannus. Jotta tähän tilanteeseen päästäisiin myös ilman opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, tuohon olisi lisättävä vielä saatu avustussumma eli 328 200 euroa. Näin ollen kustannusvaikutus olisi lukuvuoden 2015 - 2016 tietojen perusteella 1 578 200 euroa. Tämä tulisi huomioida budjettivalmistelun yhteydessä, jos ryhmäkokomaksimit määritellään tehdyn valtuustoaloitteen mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta antaa yllä olevan selvityksen opetusryhmien pienentämistä varten tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat