Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Valtuustoaloite, Mikkelin kaupunki ja sen konserni edelläkävijäksi korruption estämisessä ja päätöksenteon avoimuudessa (lisäpykälä)

MliDno-2016-1865

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Korruptio tarkoittaa valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen edun tavoittelemiseksi, ja on osoitus yhteiskunnan moraalisesta rappiosta. Kuntien päätöksenteon ketjussa voivat siihen osallisina olla virkamiehet valmistelijoina, työntekijät käytännön toteuttajina ja poliittiset luottamushenkilöt päätöksentekijöinä.

Korruptoituneessa yhteiskunnassa korostuvat epäeettiset toimintatavat. Suomi kuuluu maailman vähiten korruptoituneisiin maihin, mutta Suomi ei silti ole täysin puhdas korruptiosta, vaan vuosittain tulee ilmi lahjusepäilyjä ja virka-aseman väärinkäytöksiä. Huolestuttavaa on se, että Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä 35% suomalaisista näki oman kotikuntansa päätöksenteossa paljon tai melko paljon korruptiota. Transparency Internationalin Global Corruption barometrin tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista katsoo korruption lisääntyneen Suomessa. Vaasan yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kansalaisista 45% katsoo että päättäjien ja elinkeinoelämän välillä on liiallisia yhteyksiä.

Korruption kannalta kuntien päätöksenteon herkät alueet ovat kaavoitus ja julkiset hankinnat. Kuntien tavara- ja palveluostot ja teettämät rakennusurakat ovat vuositasolla noin 11-12 miljardia euroa. Kaavoituksessa kuntien päättäjillä on merkittäviä veronmaksajien taloudellisia etuja valvottavanaan. Torjumalla korruptiota turvataan yritysten välinen tehokas kilpailu ja torjutaan veronmaksajille aiheutuvat lisäkustannukset, joita korruptio väistämättä tuo mukanaan.   

Mielestämme Mikkelin kaupungin tulee vahvistaa avointa ja hyvää hallintokulttuuria. Kunnallisen päätöksentekijän on aina edistettävä kunnan ja sen asukkaiden parasta. Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa päätöksenteon luotettavuudessa.

Julkisuuslaki velvoittaa viranomaisia toimimaan avoimesti ja pitämään huolen asiakirjojen saatavuudesta. Avoimuutta ei ole koskaan liikaa. Siinä onnistutaan, kun päätökset valmistellaan kansalaislähtöisesti, tieto on avointa, kieli selkeää ja hallinto näkee itsensä kunnallisen itsehallinnon toteuttajana.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden on sisäistettävä laaja avoimuuden ja eettisyyden periaate ja on välttämätöntä, että kaupunki antaa tietoa aktiivisesti sekä huolehtii avoimuuden toteutumisesta hallinnossaan.

Mikkelin kaupunki on muiden kuntien tapaan yhtiöittänyt toimintojansa. Tästä seuraa, etteivät kunnallislain ja julkisuuslain säännökset koske näiden yritysten päätöksentekoa ja hallintoa. Kunnalliset yhtiöt liian usein vetäytyvät toiminnassaan perusteetta osakeyhtiölain taakse päätöstensä valmistelusta ja julkisuudesta.

Samoin Mikkelin kaupungin ja sen konserniyhteisöjen toimintoja on lisääntyvässä määrin ulkoistettu hankintojen kautta. Hankintojen menettelytavat eivät edelleenkään täytä kaikilta osiltaan yhtenäisiä käytäntöjä koko Mikkelin kaupunkikonsernissa. Hankintapäätösten tekeminen on delegoitu pääsääntöisesti viranhaltijoille, eikä niiden seuranta ole kaikilta osin yhtenäinen koko konsernissa.

Eturistiriitojen sääntelyssä keskeisiä ovat hallintolain esteellisyyssäännökset, jotka ovat vakiintuneet osaksi hallintokulttuuria ja toimivat varsin hyvin. Niiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuudet, jotka voivat olla ongelmallisia ja heikentävät luottamusta hallintoon ja päätöksentekoon. Lisääntyviä esteellisyysongelmia on syntynyt siitä, että kaupungin toimintoja on yhtiöitetty voimakkaasti. Esteellisyyssäännöksiä on kaikkien kaupungin ja kuntien hallinnassa olevien yhtiöiden noudatettava.

Luottamushenkilöiden, hankinta- ja muita päätöksiä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sidonnaisuuksien tulee olla julkisesti esillä. Näiden tietojen oikeellisuus on tarkistettava määräajoin ja aina, kun niissä tapahtuu muutoksia.  Näin ilmeneviin väärinkäytöksiin voidaan puuttua sekä asianosaisten että kansalaisten ja kaupunkikonsernin henkilöstön toimesta.

Kuntaliitto on antanut suosituksia seikoista, jotka on otettava huomioon harkittaessa ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamien lahjojen, matkojen ja muiden etuuksien vastaanottamisesta. Ohjeissa korostetaan avoimuutta ja sitä, ettei etuuden vastaanottaminen aiheuta minkäänlaista kiitollisuudenvelkaa lahjan antajaa kohtaan. Erityisesti tässä on oltava tiukkana kaavoituksessa, valvonta- tai tarkastustehtävissä, hankintojen yhteydessä ja palveluiden järjestämiseen liittyvissä päätöksissä.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että yllä olevan perustelutekstin mukaisesti

 1. Mikkelin kaupunki uuden hallintosääntönsä valmistelussa ottaa yhdeksi läpileikkaavaksi periaatteeksi korruption estämisen ja päätöksenteon avoimuuden lisäämisen.
   
 2. Mikkelin kaupunki estää ja ennaltaehkäisee epävirallisten suosikkijärjestelmien syntymisen ns. hyvä veli –verkostot, joissa toimintatapa on sellainen, että verkostoon kuuluvat käyttävät vaikutusvaltaansa ohittamalla viralliset päätöksentekoprosessit ja hankkivat epäasiallisia etuja verkoston jäsenille.
   
 3. Mikkelin kaupungin päätöksenteon ja sen valmistelun avoimuuden parantamiseksi kaupunginvaltuutettujen, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenten ja virkamiesten sidonnaisuusilmoitukset ja sivutoimiluvat ja -ilmoitukset julkaistaan yhdessä paikassa kaupungin internet-sivuilla. Muuttuvat tiedot on päivitettävä välittömästi. Tiedot on tarkistettava vuosittain. Tätä koskevat ohjeet sisällytetään kaupungin hallintosääntöön sekä kaupungin konserniohjeisiin koskemaan myös konserniyhteisöjä.
   
 4. Kaupunki tekee korruptio-ohjeen vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista virkamiehille, työntekijöille ja luottamushenkilöille.
   
 5. Kaupungin konserniyhtiöiden avoimuuden ja julkisuuden parantamiseksi kaupungin konserniohjeisiin sisällytetään avoimuutta ja korruption estämistä koskevat yhtenäiset ohjeet.
   
 6. Kaupunki julkaisee internet-sivuillaan kaikkien toimielimiensä esityslistat ja pöytäkirjat niin pitkältä ajalta kuin niitä on sähköisinä tehty. Toisin kuin nyt vain kahden edellisen vuoden ajalta. Tällä hetkellä muun muassa  kaupunginhallituksen jaoston esityslistaa ja pöytäkirjaa ei ole julkisesti näkyvillä.
   
 7. Kaupunki julkaisee internet-sivuillaan kaikkien omien ja konserniin kuuluvien yhteisöjensä toimielimien jäsenet, varajäsenet ja toimielimeen asioita valmistelevat virkamiehet. Heidän kaikkien kattavat yhteystiedot, puoluetaustat ja sidonnaisuudet tulee olla helposti kuntalaisten saatavilla. Tällä hetkellä internet-sivuilla ei esimerkiksi ole lainkaan kaupunginhallituksen jaoston kokoonpanoa, eikä lautakuntien varajäsenten nimiä ja yhteystietoja.
   
 8. Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan tehtäviin sisällytetään raportointi avoimuudesta, korruptiosta ja sidonnaisuusilmoitusten, sivutoimilupien ja -ilmoitusten kattavuudesta sekä arvio kaupungin päätöksenteon luotettavuudesta. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee tehdä esitykset tarvittavista kehittämistoimenpiteistä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Mikkelissä 29.8.2016

Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen, Markku Turkia, Hannu Tullinen,
Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen,
Leena Teittinen, Heikki Pyrhönen, Marianne Huoponen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat