Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Tontin 491-4-18-6 myyminen/FH Invest Oy, tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 myyminen/esisopimus/FH Invest Oy

MliDno-2015-137

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 § 143 luovuttaa FH Invest Oy:lle asuinkerrostalon rakentamista varten Pankalan jääkiekkokaukaloiden alueena tunnetusta korttelista tontin 491-4-18-6 sekä siihen liittyen 1/3 omistusoikeuden kaava-alueen yhteiskäyttötonttiin 491-4-18-3. Päätöksestä tehdyn valituksen johdosta se sai lainvoiman vasta kesäkuussa 2016 ja päätöksen mukainen kiinteistökauppa tontista 6 tehtiin 14.7.2016.

Valtuuston päätökseen 8.12.2014 § 143 sisältyi osto-optio samaisen korttelin tontteihin 5 ja 4, jotka rakennusoikeutensa (1.860 k-m2) ja kaavamääräystensä (AK) suhteen ovat identtisiä jo luovutettuun tonttiin 6 nähden. Koska näiden tonttien osto-optiot olivat valtuuston päätöksessä sidottu vuosiin 2015 ja 2016, on päätös tältä osin, em. valituksen aiheuttamasta viivästyksestä johtuen, menettänyt merkityksensä eikä sitä enää sellaisena voi soveltaa.

FH Invest Oy on nyt pyytänyt kaupungilta järjestelyä, jonka mukaisesti tonttien 5 ja 4 vastaisesta luovuttamisesta voitaisiin sopia uudelleen em. osto-option menetettyä merkityksensä. FH Invest Oy:n ja kaupungin välisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, ett tarkoitukseen soveltuva menettely olisi esisopimus, jonka mukaisesti tontti 5 olisi ostettava vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontti 4 vastaavasti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Jo myydyn tontin 6 kauppahinta 465.000 euroa perustui valtuuston päätöksen 8.12.2015 § 143 mukaiseen kerrosneliömetrihinnoitteluun 250 € / k-m2 (1.860 k-m2 * 250 € / k-m2). Päätöksenteon lainmukaisuuden varmistamiseksi pyydettiin kolme kiinteistöarviota. Yhteiskäyttötontin 3 osaomistuksella ei katsottu olevan omaa erillistä arvoa, vaan sen katsottiin sisältyvän em. hinnoitteluun. Newsec Oy:ltä, joka syksyllä 2014 yhtenä kolmesta kiinteistöarvioitsijasta arvioi korttelin 18 rakennusoikeuden arvon, on nyt pyydetty lausunto siitä, onko kyseisen korttelin hintataso pysynyt ennallaan vai onko siinä tapahtunut muutosta. Lausunnon mukaisesti hintataso on pysynyt ennallaan, joten 250 € / k-m2 on edelleen käypä hinta, jolla korttelin 18 rakennusoikeutta voidaan luovuttaa. Siten tonttien 5 ja 4 luovutushinnat olisivat molempien tonttien osalta 465.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3 ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus, jonka mukaisesti tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000 euron kauppahinnalla/tontti siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä. Muut esisopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.

Päätös

Kapunginhalltius päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3 ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus, jonka mukaisesti tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000 euron kauppahinnalla/tontti siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä. Lopullinen tonttien kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että tontin hinta 465.000 euroa korjataan vastaamaan esisopimuksen päätöshetken ja lopullisen kaupan tekohetken välillä tapahtunutta elinkustannusindeksin muutosta. Perusindeksinä käytetään elinkustannusindeksin pistelukua 1912. Muut esisopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3 ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus, jonka mukaisesti tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000 euron kauppahinnalla/tontti siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä. Lopullinen tonttien kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että tontin hinta 465.000 euroa korjataan vastaamaan esisopimuksen päätöshetken ja lopullisen kaupan tekohetken välillä tapahtunutta elinkustannusindeksin muutosta. Perusindeksinä käytetään elinkustannusindeksin pistelukua 1912. Muut esisopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti valtuutettu Jari Roivaksen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun ja tontin myymistä kilpailuttamalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 56 Kyllä-ääntä ja 3 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:
"Mielestäni 250 euron hinta rakennusoikeuden kerrosneliömetriltä on liian alhainen. Myös hinta saman kohteen kahden muun tontin optiosta samaan neliöhintaan on liian alhainen. Esimerkiksi seurakunta myi julkisen tarjouspyynnön perusteella läheiseltä Puistokadulta tontin hintaan 355 euroa kerrosneliömetri. Tonttien myynti pitää järjestää julkisena tarjouskilpailuna, jotta kaupunki saa tonteista todellisen markkinahinnan ja yrittäjät saavat keskenään samanarvoisen kohtelun. Kilpailutuksessa saadaan selvyys siitä, voiko joku toinen yritys toteuttaa alueen rakentamista siten, että koko rakennusoikeus tulee käytettyä ja kaupunki näin saada jopa 930 000 euroa enemmän tuloja. Mielestäni velkainen kaupunki tarvitsee jokaisen euron, mitä maakaupoista on saatavissa. Kaupungin kaiken toiminnan tulee olla ja myös näyttää reilulta, ettei kaupungin päätöksentekokulttuuria päästä arvostelemaan."

Tiedoksi

FH Invest Oy, tekninen toimi/Jouni Riihelä ja Hannu Peltomaa, Jukka Savolainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat