Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Moision terveyskeskussairaalan toimintojen siirtäminen Kyyhkylän sairaala-alueelle

MliDno-2016-1335

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Essoten ja Esperin linjausten mukaan vuodeosastohoitoa tuotetaan tulevaisuudessa keskussairaalassa ja Kyyhkylässä. Kyyhkylä profiloituu kuntoutukseen sekä saattohoitoon. 

Tällä hetkellä Moision terveyskeskussairaalassa tarjotaan kuntouttavaa jaksohoitoa osastoilla 1, 2 ja dementiaosastolla. Potilaspaikkoja on yhteensä 64.  Tämän lisäksi keskussairaalarakennuksessa on kaksi akuuttihoitoa tuottavaa yksikköä. Akuuttiosastolla toteutetaan myös saattohoito. Paikkoja on akuuteilla osastoilla yhteensä 50. Kokonaispaikkamäärä on yhteensä 114.

Nykyisessä palvelurakenteessa hoidetaan terveyskeskussairaala-tasoisessa hoidossa asiakkaita, joita voitaisi hoitaa tarkoituksenmukaisemmin ja kustannustehokkaammin palvelutalotasoisessa hoidossa. Sosiaali- ja terveystoimessa on suunniteltu palvelurakenteen muutos. Muutos on osa talouden tasapainottamisohjelmaa.

Muutos toteutetaan vaiheittain:

1. Moision terveyskeskussairaalasta luopuminen ja kuntouttavan jaksohoidon ja saattohoidon keskittäminen Kyyhkylän sairaalaan

2. akuuttiosastojen paikkamäärän vähentäminen huomioiden kaikki Essoten sairaalaosastot

3. palveluasumispaikkojen lisääminen ja omaishoidettavien jaksohoitojen tuottaminen palveluasumisessa

Ensimmäisessä vaiheessa sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu kuntouttavan jaksohoidon ja saattohoidon siirtoa Kyyhkylän sairaalan vapautuviin osasto 4:n tiloihin siten, että Moision terveyskeskussairaala jää tyhjilleen.  Siirron yhteydessä nyt Moision terveyskeskussairaalassa olevien vuodepaikkojen määrä vähenee nykyisestä 64 paikasta 52 paikkaan eli kahdellatoista.  

Kuntouttavaa jaksohoitoa varten varataan alkuvaiheessa 11 huonetta ja 31 potilaspaikkaan. Osaston toiseen päätyyn sijoitetaan siirtymävaiheen ajaksi erilliseen osaan kuntouttavaa jaksohoitoa tarvitsevat vaikeasti dementoituneet henkilöt.  Tätä tarkoitusta varten on varattu kuusi potilashuonetta, johon jokaiseen sijoittuu kaksi henkilöä.   Alakertaan voidaan sijoittaa lisäksi kahdelle kriisipaikalla henkilöitä, jotka eivät karkaile. 

Kuntouttavan jaksohoidon lisäksi Kyyhkylään on suunniteltu sijoittuvan 5-7 saattohoitopaikkaa. Saattohoitoa varten on varattu 5 huonetta.  Saattohoidon toteutus akuutilla osastolla päättyy. Näin ollen Kyyhkylän kokonaispaikkamäärä on 52.

Toisessa vaiheessa akuuttiosastojen toiminta ja akuuttipaikkojen vähentäminen suunnitellaan erikseen myöhemmin loppuvuoden aikana yhteistyössä Essoten kanssa.

Kolmannessa vaiheessa palveluasumispaikkojen lisääntyessä alueella, kuntouttavan jaksohoito-osaston toimintaa voidaan kehittää edelleen.

Palvelurakenteen muutoksen ensimmäisen vaiheen kustannus-vaikutuksia on arvioitu.  Kyyhkylään siirtyvän toiminnan toteuttamista varten on laskettu tarvittavatn seuraava henkilöstö: 14 sairaanhoitajaa, 19 lähihoitajaa, 3 fysioterapeuttia, 1 toimintaterapeutti, 1 osastonhoitaja, 1 sihteeri sekä kahden lääkärin työpanos. Hoitohenkilöstön määrä on 37, jolloin henkilöstömitoitus on 0,71.  Nykyinen hoitohenkilöstön määrä on 41 eli muutoksen yhteydessä henkilökunta vähenee neljällä.

Nykyisen toiminnan kustannukset talousarviossa 2016 ovat nettokustannuksena 4.073.000 euroa. Nykyiseen toimintamallin nähden säästöjä on arvioitu syntyvän henkilöstömenoissa, tilavuokrissa sekä ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden järjestelyissä. Uuden yksikön nettokustannukset on arvioitu olevan 3.509.000 euroa, jolloin kustannukset laskevat 565.000 euroa/vuosi.

Tilojen vuokraus selvitetään yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa, jolloin lopullinen vuokrataso huomioiden tarvittavat tilamuutoksista uudessa yksikössä on selvitetty. Tällä hetkellä suurta remontointitarve tilojen osalta ei ole ainoastaan dementtiayksikön osalta pitää olla mahdollisuus ovien sulkemiseen. Kustannuslaskenta perustuu Kyyhkylän antamaan tarjoukseen vuokran määrästä. Vuokra tarkentuu, kun vuokrasopimus neuvotellaan tilakeskuksen kanssa. Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä kiinteistönhoito hankitaan Kyyhkylältä saadun tarjouksen mukaisesti. Kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut on tietoinen asiasta. 

Paikkamäärän vähentäminen ei aiheuta taloudellisia vaikutuksia, vaan henkilöt pystytään hoitamaan olemassa olevilla palveluilla. Osa Moision terveyskeskuksen osastoilla nyt hoidettavista omaishoidettavista ohjataan jatkossa palveluasumiseen sekä perhehoitoon.

Yhteistoimintamenettelynlain mukainen prosessi on käynnistetty ja henkilöstön kanssa on käyty läpi suunnitelmaa. Yhteistoiminta-menettelyn mukaiset kuulemiset järjestetään syksyn aikana ja henkilöstön sijoittumisesta tehdään suunnitelma. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimi vuokraa Kyyhkylän sairaalan osasto neljän tilat ja muut toimintaa varten erikseen sovitut tilat tilakeskukselta 1.1.2017 alkaen ja luopuu samalla Moision terveyskeskussairaalan tiloista kokonaisuudessaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Niina Helminen, palvelupäällikkö, Niina.Helminen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupungivaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimi vuokraa Kyyhkylän sairaalan osasto neljän tilat ja muut toimintaa varten erikseen sovitut tilat tilakeskukselta 1.1.2017 alkaen ja luopuu samalla Moision terveyskeskussairaalan tiloista kokonaisuudessaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupungivaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimi vuokraa Kyyhkylän sairaalan osasto neljän tilat ja muut toimintaa varten erikseen sovitut tilat tilakeskukselta 1.1.2017 alkaen ja luopuu samalla Moision terveyskeskussairaalan tiloista kokonaisuudessaan.

Päätös

Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asia palauttaa uuteen valmisteluun. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimi/Maria Närhinen, Niina Helminen ja Kirsi Ollikainen, Tilakeskus/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat