Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Maa-aineslain mukaisten taksojen hyväksyminen Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä

MliDno-2016-825

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL  § 4 a). Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Mikkelin kaupungin 1.1.2015 voimaan tullut hallintosääntö määrittelee 11 §:ssä lautakunnan yleisen ratkaisuvallan, johon kuuluu toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista päättäminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Edelleen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 1.1.2013 voimaan tulleen johtosäännön mukaan lautakunta päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimialueen kunnissa päätösvaltaa maa-aineslain mukaisten maksujen määräytymisessä ovat käyttäneet tekniset ja rakennuslautakunnat ja kunnanvaltuustot kunnasta riippuen. Mikkelin kaupungin voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 (§ 154), Mäntyharjussa maa-ainestaksa on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 14.12.20014, Hirvensalmella kunnanvaltuustossa 14.12.2015 (§ 46), Pertunmaalla kunnanvaltuustossa 15.12.2008 (§ 67) ja Kangasniemellä teknisessä lautakunnassa 9.2.2000 (§ 7).

Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maa-aineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten, että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen otto 10 000 m3 vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €, ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750 €). 

Päätösehdotus

Esittelijä

Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanvaltuustoihin vahvistettavaksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL  § 4 a). Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.4.2016 (§ 31) hyväksynyt liitteenä olevan maa-ainestaksan ja lähettänyt sen vahvistettavaksi Mikkelin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maa-aineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten, että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen otto 10 000 m3 vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €, ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan Mikkelin kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksytiiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat maa-aineslain mukaiset taksat. Ne tulevat voimaan ottosuunnitelman tarkastamisen ja vakuuksien osalta 1.7.2016 alkaen ja valvontamaksujen osalta 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kansliapalvelut/Annamari Terästi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat