Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kaupunginhallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen kaupunginhallitukselle

MliDno-2016-1271

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutetut jättivät kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:

"Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) kirjatun lapsiperheiden kotipalvelun toteutuminen Mikkelissä

Suomessa tuli voimaan vuoden 2015 alussa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §, jonka myötä lapsiperheellä on oikeus saada välttämätön kotipalvelu lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.  Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan:

”Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.”

”Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.”

Uusitun sosiaalihuoltolain tarkoituksena on siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Perheillä on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Kunnan velvollisuus on järjestää lapsiperheille kotipalvelua.

Sosiaalihuollon painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen tarkoittaa käytännössä suunnitelmallista toimintaa, etukäteistä ja varhaista vaikuttamista ongelmien ehkäisemiseksi, mutta myös varhaisia, oikea-aikaisia palveluja ongelmien jo ilmettyä.

Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelun saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Kuluttajaparlamentti teki kesällä 2015 kyselyn koskien lapsiperheiden kotipalvelua.  Kuluttajaparlamentin mukaan vastausten perusteella kuntien välillä on eroja sen suhteen millaisin kriteerein kotipalvelua myönnetään.

Kuluttajaparlamentin kyselyn perusteella kunnilla on parannettavaa kotipalvelua koskevassa tiedottamisessa. Lähes kolmannes kyselyyn vastanneista ei tiennyt, onko kotikunnassa saatavilla lapsiperheiden kotipalvelua. Myös kotipalvelun hakemisessa on kehitettävää ottaen huomioon, että lähes kolmannes vastanneista koki kotipalvelun hakemisen vaikeaksi. 

Kysymme kaupunginhallitukselta:

 1. Miten sosiaalihuoltolaki (1301/2014) toteutuu lapsiperheiden kotipalvelun osalta Mikkelissä?
 2. Miten lain toteutumista seurataan?
 3. Miten lain edellyttämä lapsiperheiden kotipalvelu on järjestetty; omana toimintana vai ostopalveluna?
 4. Millaista kotipalvelua Mikkelissä tarjotaan?
 5. Kuinka moni perhe lain voimaantulon jälkeen on saanut kotipalvelua ja kuinka monelta se on evätty?
 6. Onko kielteisistä päätöksistä annettu hallintolain mukainen kirjallinen päätös ja valitusohje? Kuinka valitukset käsitellään?
 7. Kuinka kotipalvelua Mikkelissä haetaan? Kuinka asiasta on kerrottu kuntalaisille ja onko hakeminen mahdollista nykyaikaisesti Lupaus 2016 ohjelman mukaisella sähköisellä hakemuksella?

Mikkelissä 23.5.2016

Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Leena Teittinen,
Marita Hokkanen, Heikki Pyrhönen, Raine Lehkonen,
Osmo Ukkonen, Marianne Huoponen, Markku Aholainen,
Jorma Harmoinen, Petri Tikkanen, Mikko Siitonen,
Minna Pöntinen, Rauni Berndt, Veli Liikanen,
Jaana Vartiainen, Sami Järvinen, Liisa Ahonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymykset tiedoksi ja edellyttää kaupunginhallituksen antavan vastaukset kysymyksiin.

Merkitään, että valtuutettu Harri Kivinen ja varavaltuutettu Anne Korhola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.03.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kysymykset tiedoksi ja edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelemaan vstaukset kapunginhallituksen kokoukseen 20.6.2016.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja, johanna.will-orava@mikkeli.fi

Kuvaus

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimi on valmistellut vastaukset kysymyksiin.

1. Miten sosiaalihuoltolaki (1301/2014) toteutuu lapsiperheiden kotipalvelun osalta Mikkelissä?

Mikkelissä on tarjottu lapsiperheiden kotipalvelua jo vuodesta 2012, jolloin kotipalvelussa työskenteli yksi oma työntekijä. Toinen työntekijä aloitti keväällä 2013. Mikkelissä toteutetaan sosiaalihuoltolain 19 § mukaista kotipalvelua, eli kotipalvelun avulla avustetaan tai toteutetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä asiointiin ja muuhun jokapäiväiseen elämään kuuluvia tehtäviä ja toimintoja.  

Sosiaalihuoltolainhenki kotipalvelusta varhaisen tuen työmuotona, ongelmia ennalta ehkäisevänä  ja hyvinvointia edistävänä palveluna toteutuu Mikkelissä. 

Palvelu on perheille maksullista. Omasta kotipalvelusta maksetaan käyntimaksu ja palvelusetelistä omavastuuosuus.

 2. Miten lain toteutumista seurataan?

Lain toteutumista seurataan esimerkiksi erilaisten tilastotietojen avulla. Sekä kotipalveluun tulevia yhteydenottoja että yhteydenottoja sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, palvelutarpeen arviointeja ja tehtyjä suunnitelmia ja myönnettyjä palveluita sekä toteutusta seurataan. 

Palveluita on kehitetty ja resurssia kohdennettu varhaiseen tukeen, matalaan kynnykseen ja sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin.  Tästä on esimerkkinä Olkkarin ja viime vuonna käynnistyneen PerheNeuvon toiminta. Vuoden alusta on yksi vakanssi muutettu myös esimerkiksi varhaisen tuen erityistyöntekijän vakanssiksi ja lasten kehityksen tukiyksikön resurssia vahvistettiin toisella toimintaterapeutin vakanssilla. Lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä annetaan yleisenä sosiaalihuoltolainmukaisena perhepalveluna. Tuetun ja tilapäisen asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen kriteereitä ja palveluita on kehitetty ja niiden toteutumista seurataan esimerkiksi asiakasmäärien osalta. 

3. Miten lain edellyttämä lapsiperheiden kotipalvelu on järjestetty; omana toimintana vai ostopalveluna?

Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sekä omana kotipalveluna että palvelusetelin kautta. Mikkelissä on kaksi omaa kotipalvelutyöntekijää lapsiperheiden kotipalvelussa. Joissakin tilanteissa, kun palvelun tarve on ollut kovin suurta aluksi, on palvelua ostettu. 

Palvelun on tarkoitus lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Mikkelissä kotipalvelua haetaan perhepalveluista perhepalveluohjaajalta joko puhelimitse tai kirjallisena. Perhepalveluohjaa arvioi palvelutarpeen ja palvelun sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle laaditaan palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään. 

4. Millaista kotipalvelua Mikkelissä tarjotaan?

Sosiaalihuoltolain 19 §:ssä sanotaan, että kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. 

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään silloin, kun perheen toimintakyky on alentunut esimerkiksi

 • raskauteen tai synnytykseen liittyvästä avuntarpeesta
 • uupumuksesta perheessä
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta tai loukkaantumisesta
 • perheen erityistilanteesta, esim. avioero, kuolema, verkostojen puute

Lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävä etätyö
 • opiskelu tai luennolla käynti
 • vanhempien harrastukset
 • kun lapsen hoidon tarve toteutuu varhaiskasvatuksessa

Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua.

5. Kuinka moni perhe lain voimaantulon jälkeen on saanut kotipalvelua ja kuinka monelta se on evätty?

 Alla lapsiperheiden kotipalvelun tilastot vuodelta 2015 ja 1-5 2016

Vuosi 2015

Palvelu 

0 – 6 v  

7 – 14 v.  

15 – 49 v.  

Henkilöitä yhteensä  

Perheitä yhteensä 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu - PALVELUSETELIT 

36 

25 

40 

101 

24 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu - OMA 

75 

24 

62 

161 

37 

Vuosi 2016, 1-5 kk

Palvelu 

0 – 6 v  

7 – 14 v.  

15 – 49 v.  

Henkilöitä yhteensä  

Perheitä yhteensä 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu - PALVELUSETELIT 

14 

13 

33 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu - OMA 

62 

30 

59 

151 

41 

Lapsiperheiden kotipalvelusta perhepalveluohjaaja ei ole tehnyt kielteisiä päätöksiä, koska haettua palvelua on myönnetty. Vain muutamassa asiassa on perhepalveluohjaajan kartoituksen jälkeen päädytty asiakkaan kanssa yhteisesti siihen, että kotipalvelu ei ole oikea palvelu tai perhe on itse perunut hakemuksensa. 

Perhepalveluohjaaja kartoittaa perheen tilanteen joko puhelimitse tai kotikäynnillä perheeseen. Jossakin tilanteessa perhepalveluohjaaja on kartoittanut perheen tilannetta ja arvioinut, että kotipalvelu ei ole ollutkaan esimerkiksi oikea palvelu perheelle, vaan perheen tarve on ollut esimerkiksi perhetyöhön. Perheen kanssa on sovittu yhdessä perhetyön käynnistymisestä ja kotipalvelusta ei ole tehty näissä tilanteissa kielteistä päätöstä.

Muutamassa tilanteessa perhe itse on hakenut kotipalvelua ja saadessaan tietää palvelun maksullisuudesta, perhe ei ole halunnutkaan ottaa palvelua vastaan. On myös kevään aikana ollut kaksi tilannetta, jossa toisessa perhe on hakenut palvelua kevätsiivoukseen / ikkunanpesuun ja toisessa tilanteessa pyytäneet siivousta, kun perheeseen on tulossa juhlat. Perhepalveluohjaaja on käynyt keskustelua perheen kanssa ja yhteisessä keskustelussa on todettu, että kotipalvelun kriteerit ei täyty ja että palvelu ei ole lapsiperheiden kotipalvelun kautta tuotettavaa palvelua. Näissä tilanteissa ei ole tehty kielteistä päätöstä.

 6. Onko kielteisistä päätöksistä annettu hallintolain mukainen kirjallinen päätös ja valitusohje? Kuinka valitukset käsitellään?

Asiakkaalla on oikeus saada päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Erityinen tarve päätöksen saamiseen asiakkaalla on silloin, jos hän ei saa hakemaansa palvelua tai hän saa vain osittain sen, mitä on hakenut. Päätöksen tulee asiakkaan oikeusturva huomioon ottaen olla kirjallinen ja siihen on liitettävä muutoksenhakuohjaus. Jos palvelu on maksuton ja asiakas saa palvelua siinä määrin kuin kokee tarvitsevansa, ei tarvetta päätöksen saamiseen yleensä ole. (Sosiaalihuoltolain 45 §)

Oikaisuvaatimukset käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostossa. 

Kielteisten päätösten menettelytapaa on tarkennettu.

7. Kuinka kotipalvelua Mikkelissä haetaan? Kuinka asiasta on kerrottu kuntalaisille ja onko hakeminen mahdollista nykyaikaisesti Lupaus 2016 ohjelman mukaisella sähköisellä hakemuksella?

Palvelusta on tiedotettu säännöllisin väliajoin yhteistyötahoille  ja palvelun käynnistymisen yhteydessä myös lehdissä ja tiedotteilla. Perhepalveluohjaaja ja kotipalvelutyöntekijät ovat osaltaan tavanneet yhteistyökumppaneita kertoen tarkemmin palvelun sisällöstä ja sopien yhteistyökäytännöistä ja palvelun piiriin hakeutumisesta. Tällä hetkellä iso osa yhteydenotoista tulee asiakkailta suoraan tai neuvolan kautta. Palvelusta on kerrottu Mikkelin seutusoten sivuilla ja hakemuslomake on saatavissa tällä hetkellä seutusoten sivujen kautta. http://www.mikkelinseutusote.fi/files/Lapsiperheiden_tilapisen_kotiavun_hakulomake.pdf

Lupaus 2016 ohjelman toimijoiden kanssa on neuvoteltu useamman kerran sähköisen lomakkeen saamisesta lapsiperheiden kotipalveluun ja sen käyttöönotto on luvattu toteuttaa viikon 23 -24 aikana. Asiasta tullaan sitten tiedottamaan kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita laajasti. 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja, johanna.will-orava@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveystoimen valmisteleman lausunnon asiassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen lausunnon vastauksena valtuutettujen 23.5.2016 jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaali- ja terveystoimen lausunnon vastauksena valtuutettujen 23.5.2016 jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat